Kyst og Fjord

Mister sertifikatet

MSC-sertifikatet for makrell suspenderes fra 2. mars. Det er bestandsnivået som gjør at dette grepet tas.

Norsk makrell mister sin godkjenning fra Marine Stewardship Counsil.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Saken kan likevel ende med at dette får lite å si for norsk makrelleksport, sier Fiskarlagets miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen.

Norsk makrell er MSC-sertifisert gjennom den internasjonale samarbeidsgruppen MINSA*, hvor Norges Fiskarlag er medlem. Dette MSC-sertifikatet blir nå suspendert med virkning fra 2. mars.

Bakgrunnen for at sertifiseringsselskapet Acoura nå suspenderer sertifikatet er forankret i at det siste kvoterådet for makrell, som det internasjonale havforkningsrådet ICES publiserte i oktober, anslår en nedadgående trend i gytebestandsbiomassen. Den estimerte nedgangen innebærer at makrellvolumet går under et referansepunkt som indikerer at forvaltningsgrep bør tas.

Rutinen er at når det aktuelle referansepunktet passeres så medfører det en såkalt «fremskyndet revisjon» av MSC-sertifikatet. Rapporten fra denne revisjonen konkluderer altså med en suspensjon fra 2. mars. Dette innebærer at all makrell fangstet etter denne dato ikke kan merkes med MSC-logoen. Suspensjonen gjelder MINSA-gruppen, men også andre aktører med MSC-sertifikater for bestanden på Island, Irland og Færøyene.

Miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen har ansvar for MSC-sertifiseringene i Norge og sier Norges Fiskarlag og den øvrige klientgruppen i MINSA er skuffet over at denne revisjonen ikke har avventet utfallet av pågående prosesser i ICES.

Usikkerheten i forrige kvoteråd er meget høy, spesielt med hensyn til hvordan de såkalte «tagging-data» på makrell er benyttet i modellen. En annen faktor som påvirker rådet er at rekrutteringen ikke er beregnet for 2016 og 2017 ettersom data var utilgjengelig da kvoterådet ble satt. På grunn av dette har ICES iverksatt en inter-benchmark prosess hvor havforskerne vil se nærmere på disse beregningene. En konklusjon er forventet 4. mars, og utfallet kan være et revidert kvoteråd. Det er dermed ikke usannsynlig at den kommende suspensjonen kan bli hevet kort tid etter, avhengig av hva utfallet av ICES-prosessen blir.

Tor Bjørklund Larsen understreker at saken likevel kan få relativt begrensede følger for norske fiskere:

– Ettersom mesteparten av makrellen fiskes etter sommeren, har Fiskarlaget et håp om at markedskonsekvensene kan bli små hvis sertifikatet kommer hurtig på plass igjen. Dette er imidlertid tidlig å si noe sikkert om enda og vi kommer til å følge situasjonen tett videre.

Sertifiseringen av makrell er ledet av Norges Fiskarlag gjennom samarbeidsprosjektet for miljøsertifisering med salgslagene og Norges Sjømatråd.

Opprettet 04.02.2019 08:29. Sist oppdatert 04.02.2019 08:29

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS