Kyst og Fjord

Møtte regjeringen

– Vi har hatt en nyttig og interessant formiddag, og det er et privilegium å få representere sjømatnæringen i dialog med statsministeren og flere av de andre statsrådene.

Kjell Ingebrigtsen i samtale med finansminister Siv Jensen på statsministerens kontor

Foto: Otto Gregussen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sa leder Kjell Ingebrigtsen etter møtet i statsministerens kontaktutvalg tidligere denne uka.

Partene i arbeidslivet har siden 1960-tallet møtt statsministeren og regjeringsmedlemmer i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett.

Leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen deltok i dette møtet og ga næringens kommentarer og innspill.

Kjell Ingebrigtsen sier det er en stor fordel med budsjettets sterke fokus på havet og havrommet, og at det gjør at dialogen med sentrale politikere flyter godt.

– I dialogen med statsministeren pekte jeg både på utfordringer og muligheter i hele spekteret fra miljø til næringsutvikling, sier han.

– Vi er og vil alltid være en eksportnæring, og vi er tilfreds med at regjeringen legger opp til et budsjett som bør legge et godt grunnlag for stabil valutautvikling og forutsigbare rammebetingelser, sa Ingebrigtsen.

Han var også tydelig på hvor avhengig næringen er av at vi har gode markedsmuligheter internasjonalt for våre produkter.

– Det kan ikke sies ofte nok hvor viktig marked og markedsarbeidet er. EU er vårt største marked, så situasjonen med Brexit og de ulike utfordringene vi kan se for oss i den prosessen er viktig å ha fokus på. Det gleder oss at regjeringen tydelig signaliserer at dette tas på alvor, understreket Fiskarlagslederen i møtet.

Han tydeliggjorde også at markedsituasjonen for pelagisk fisk, og da spesielt sild, er utfordrende.

– Store marked som Russland er ute grunnet den politiske situasjonen. Det er derfor viktig at vi har fokus på andre markedsmuligheter og bidrar til å bygge opp disse.

Norges Fiskarlag understreket også at det er et viktig og et godt grep at forskning har fått en sentral plass i budsjettet.

Opprettet 11.10.2018 07:42. Sist oppdatert 11.10.2018 07:42

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS