×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

- Myndighetene har ansvaret for overfisket

Fjordfiskenemnda mener det blir feil å straffe aktørene i åpen gruppe for overfisket i årets sesong.

Fjordfiskenemnda ber om at åpen gruppe skånes. 

I sin tilrådning til reguleringsopplegget for 2019 vedtok Fjordfiskenemda mandag en uttalelse som legger ansvaret for overfisket i åpen gruppe på myndighetene.

 «I mandatet til Fjordfiskenemnda fremgår det at de skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virekområdet er fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Åpen gruppe er av stor betydning i de samiske områdene. Å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for denne gruppe er et svært sentralt bidrag for å ivareta statens forpliktelse for samiske fiskerier, slik de framkommer i havressursloven. Det er viktig at kvotefastsettelsen ikke endres vesentlig fra et år til et annet, og at reguleringene for 2019 tar hensyn til dette.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for situasjonen man har kommet opp i, med et betydelig overfiske av gruppekvota i 2018. Den enkelte fisker har ikke hatt muligheten til å påvirke utviklingen, og det vil derfor være helt urimelig om fiskerne i åpen gruppe blir rammet av store kvotekutt til neste år. Reguleringene for 2019 må ikke utformes på en måte som gjør at det ikke lenger vil være mulig å livnære seg av fiske i åpen gruppe.

  • Reguleringene for åpen gruppe i 2019 må derfor ta utgangspunkt i kvotefastsettelsen for 2018, det vil si 21.000 tonn.
  • Kvotene i åpen gruppe bør i størst mulig grad fordeles i form av garanterte kvoter, det vil si at overreguleringen tas ned.
  • Avsetningen til Kystfiskekvota må videreføres på 3000 tonn og tildeles som kvotetillegg.

Nærings- og fiskeridepartementet bør vurdere kvotebytteordninger innenfor 2018-reguleringene for å løse det akutte problemet».

Nemnda slår også fast at forvaltningen av kongekrabben må ligge fast etter dagens prinsipper.

 «Aktivitetsnivået må videreføres på dagens nivå, og ikke heves ytterligere, i tråd med prinsippet om at de som har plagene med krabben skal ha førsteretten til å høste av den.

Forhold som fartøystørrelse og hvorvidt du er hjemmehørende ytterst på kysten eller innerst i fjorden vil ha stor betydning for hvor tilgjengelig torsken er, og hvorvidt kongekrabben er for andre fiskerier. Et økt aktivitetskrav fremstår av den grunn som urimelig. 

I tillegg er det ikke redegjort for hvordan et økt aktivitetskrav vil øke fiskepresset på kysttorsken».

På forsiden nå