Kyst og Fjord

- Myndighetene har ansvaret for overfisket

Fjordfiskenemnda mener det blir feil å straffe aktørene i åpen gruppe for overfisket i årets sesong.

Fjordfiskenemnda ber om at åpen gruppe skånes. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I sin tilrådning til reguleringsopplegget for 2019 vedtok Fjordfiskenemda mandag en uttalelse som legger ansvaret for overfisket i åpen gruppe på myndighetene.

 «I mandatet til Fjordfiskenemnda fremgår det at de skal styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virekområdet er fylkene Finnmark, Troms og Nordland.

Åpen gruppe er av stor betydning i de samiske områdene. Å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for denne gruppe er et svært sentralt bidrag for å ivareta statens forpliktelse for samiske fiskerier, slik de framkommer i havressursloven. Det er viktig at kvotefastsettelsen ikke endres vesentlig fra et år til et annet, og at reguleringene for 2019 tar hensyn til dette.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for situasjonen man har kommet opp i, med et betydelig overfiske av gruppekvota i 2018. Den enkelte fisker har ikke hatt muligheten til å påvirke utviklingen, og det vil derfor være helt urimelig om fiskerne i åpen gruppe blir rammet av store kvotekutt til neste år. Reguleringene for 2019 må ikke utformes på en måte som gjør at det ikke lenger vil være mulig å livnære seg av fiske i åpen gruppe.

  • Reguleringene for åpen gruppe i 2019 må derfor ta utgangspunkt i kvotefastsettelsen for 2018, det vil si 21.000 tonn.
  • Kvotene i åpen gruppe bør i størst mulig grad fordeles i form av garanterte kvoter, det vil si at overreguleringen tas ned.
  • Avsetningen til Kystfiskekvota må videreføres på 3000 tonn og tildeles som kvotetillegg.

Nærings- og fiskeridepartementet bør vurdere kvotebytteordninger innenfor 2018-reguleringene for å løse det akutte problemet».

 

Nemnda slår også fast at forvaltningen av kongekrabben må ligge fast etter dagens prinsipper.

 «Aktivitetsnivået må videreføres på dagens nivå, og ikke heves ytterligere, i tråd med prinsippet om at de som har plagene med krabben skal ha førsteretten til å høste av den.

Forhold som fartøystørrelse og hvorvidt du er hjemmehørende ytterst på kysten eller innerst i fjorden vil ha stor betydning for hvor tilgjengelig torsken er, og hvorvidt kongekrabben er for andre fiskerier. Et økt aktivitetskrav fremstår av den grunn som urimelig. 

I tillegg er det ikke redegjort for hvordan et økt aktivitetskrav vil øke fiskepresset på kysttorsken».

Opprettet 25.09.2018 07:25. Sist oppdatert 25.09.2018 07:25

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS