×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Nå kommer nedtrappingen

Fiskeridirektøren foreslår senere startdato, lavere bonusprosent, 25 prosent kutt i totalkvantumet, og styrt avvikling av levendebonusen i torskefisket.

"Ballstadøy" er en av båtene som deltar i levendefisket. Foto: Steinar Bøkenes, Ballstadøy

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

I morgen samler fiskeridirektøren organisasjonene i fiskerinæringa til den halvårlige høringen om hvordan fisket skal gjennomføres. Det er Fiskeridirektoratet som beslutter hvordan reguleringene skal gjennomføres, men direktøren hører alles mening før hun trekker seg tilbake og fatter sine beslutninger for gjennomføringen av neste års fiskeri. Disse blir kjent sent i desember.

Blant de mange bonusordningene som gjelder i torskefisket er de 4.000 tonnene som har vært satt av til flåten som leverer levende torsk en av de mest omdiskuterte. Båter som leverer levende torsk får i fiske dobbelt opp takket være bonusordningen som skulle stimulere næringa til å få kommersiell levendelagring opp og stå.
2018 var i så måte et merkeår, da bonusen for første gang ble utnyttet fullt ut og hvor det også ble satt inn levende torsk utenforbonusordninga etter at den var oppbrukt.

Hittil er det ifølge Fiskeridirektoratet landet 7 883 tonn torsk levende torsk og 21 fartøy har deltatt. Dette gir en kvotebonus på 4 394 tonn, hvorav 904 tonn fremdeles står i merd eller ikke er omsatt. Dette kvantumet belastes bonusordningen fullt ut frem til det eventuelt skrives sluttseddel.

Bonustabell

Slik foreslår fiskeridirektøren å trappe ned levendebonusen.

Både Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet har varslet en nedtrapping av ordninga, og i fiskeridirektørens forslag for 2018 kommer forslaget om å redusere bonusen til 3.000 tonn.  

«Fiskeridirektoratet hadde en gjennomgang av ordningen med levendelagring av torsk og kvotebonus i reguleringsmøtet høsten 2017 basert på en rapport fra Nofima. Fiskeridirektøren varslet i forslaget til regulering for 2018 at avsetning og bonuselement og -periode skal trappes ned gradvis i årene fremover. Det er forventet at bonuselementet til denne virksomheten kan utfases og i løpet av noen år deretter drives uten ekstra kvotebonus.»

 

I tillegg til å redusere det totale kvantumet i bonusen foreslår fiskeridirektøren å øke kvotebelastningen for de deltakende båtene ved å øke kvotebelastningen på levert levendefisk fra 50 til 60 prosent.

Som tidligere foreslås bonusen tatt «av toppen», det til si at det hentes fra den norske totalkvota før fordelingen mellom trål og kyst finner sted.

Fiskeridirektøren foreslår å avsette 3 000 tonn til dekning av kvotebonus ved levendelagring i 2019, og foreslår at dette avsettes før fordeling på trål og konvensjonelle redskap. Endelig kvotebelastning skal utgjøre 60 % av kvantumet på sluttseddelen. Kvotebonus gjelder i perioden fra og med 6. mai og ut året så lenge det er kvotemessig dekning innenfor avsetningen.

På forsiden nå