Kyst og Fjord

Nå kommer nedtrappingen

Fiskeridirektøren foreslår senere startdato, lavere bonusprosent, 25 prosent kutt i totalkvantumet, og styrt avvikling av levendebonusen i torskefisket.

"Ballstadøy" er en av båtene som deltar i levendefisket.

Foto: Steinar Bøkenes, Ballstadøy
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

I morgen samler fiskeridirektøren organisasjonene i fiskerinæringa til den halvårlige høringen om hvordan fisket skal gjennomføres. Det er Fiskeridirektoratet som beslutter hvordan reguleringene skal gjennomføres, men direktøren hører alles mening før hun trekker seg tilbake og fatter sine beslutninger for gjennomføringen av neste års fiskeri. Disse blir kjent sent i desember.

 

Blant de mange bonusordningene som gjelder i torskefisket er de 4.000 tonnene som har vært satt av til flåten som leverer levende torsk en av de mest omdiskuterte. Båter som leverer levende torsk får i fiske dobbelt opp takket være bonusordningen som skulle stimulere næringa til å få kommersiell levendelagring opp og stå.
2018 var i så måte et merkeår, da bonusen for første gang ble utnyttet fullt ut og hvor det også ble satt inn levende torsk utenforbonusordninga etter at den var oppbrukt.

Hittil er det ifølge Fiskeridirektoratet landet 7 883 tonn torsk levende torsk og 21 fartøy har deltatt. Dette gir en kvotebonus på 4 394 tonn, hvorav 904 tonn fremdeles står i merd eller ikke er omsatt. Dette kvantumet belastes bonusordningen fullt ut frem til det eventuelt skrives sluttseddel.

 

Bonustabell

Slik foreslår fiskeridirektøren å trappe ned levendebonusen.

Både Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet har varslet en nedtrapping av ordninga, og i fiskeridirektørens forslag for 2018 kommer forslaget om å redusere bonusen til 3.000 tonn.  

«Fiskeridirektoratet hadde en gjennomgang av ordningen med levendelagring av torsk og kvotebonus i reguleringsmøtet høsten 2017 basert på en rapport fra Nofima. Fiskeridirektøren varslet i forslaget til regulering for 2018 at avsetning og bonuselement og -periode skal trappes ned gradvis i årene fremover. Det er forventet at bonuselementet til denne virksomheten kan utfases og i løpet av noen år deretter drives uten ekstra kvotebonus.»

 

I tillegg til å redusere det totale kvantumet i bonusen foreslår fiskeridirektøren å øke kvotebelastningen for de deltakende båtene ved å øke kvotebelastningen på levert levendefisk fra 50 til 60 prosent.

 

Som tidligere foreslås bonusen tatt «av toppen», det til si at det hentes fra den norske totalkvota før fordelingen mellom trål og kyst finner sted.

 

Fiskeridirektøren foreslår å avsette 3 000 tonn til dekning av kvotebonus ved levendelagring i 2019, og foreslår at dette avsettes før fordeling på trål og konvensjonelle redskap. Endelig kvotebelastning skal utgjøre 60 % av kvantumet på sluttseddelen. Kvotebonus gjelder i perioden fra og med 6. mai og ut året så lenge det er kvotemessig dekning innenfor avsetningen.

Opprettet 06.11.2018 07:51. Sist oppdatert 06.11.2018 08:04

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS