×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Nå skal alle kort på bordet

6. februar. Denne datoen bør du merke deg når fiskerinæringen gjennom konferansen Kyst, fisk og framtid skal forsøke å finne konkrete løsninger på de viktigste problemstillingene som preger næringen.

Stine Akselsen i Sjømat Norge og Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord mener konferansen Kyst, fisk og framtid vil bli årets viktigste fiskerikonferanse og håper den vil dra i gang en debatt som kan dra næringen i riktig retning.

- Årets viktigste konferanse, mener Jon-Erik Henriksen og Stine Akselsen som håper å fylle møtesalen ved Ishavshotellet i Tromsø når de tar for seg temaene kvalitet, kontroll og like konkurransevilkår. Det håper de blir startskuddet på en debatt som kan endre fiskerinæringen i riktig retning.

Vil finne svarene
- Vi går rett inn i de viktigste spørsmålene som mange etterlyser med en klar målsetning om å finne svarene, sier Henriksen og Akselsen som representerer henholdsvis Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge.

Sammen med Nofima og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsker de gjennom konferansen å skape en arena som kan gi konkrete resultater og som skal være med på å forbedre hele næringen. Både på sjø- og landsiden.

Alle fakta på bordet
Først vil de få alle fakta på bordet. Her vil konkurransevilkår være nøkkelord ettersom det har innflytelse på alle sider av næringen, fra kvaliteten på fisken til behandling av folket på kaia.

- Konkurransevilkår har avgjørende betydning for verdiskapning, lønnsomhet og lokalisering av virksomhet i sjømatnæringa. Videre influerer det på kvalitetsproblemer, gjerne sammen med ressurskriminalitet, som igjen svekker konkurransekraften og omdømmet til norsk fiskerinæring. Det gir dessuten de som er villige til å begå kriminalitet en konkurransefordel. Det at en økende andel av fisken blir omsatt gjennom lukkede kanaler kan skape problemer i førsthåndsmarkedet med følger for resten av verdikjeden. Derfor er det viktig at vi får hele bildet fram slik at vi kan få ryddet opp, sier Jon-Erik Henriksen.

Sosial dumping
Samtidig som tilgang på utenlandsk arbeidskraft har vist seg å være avgjørende for å holde aktiviteten i gang i mange fiskerisamfunn, så bringes sosial dumping, både på land og sjø, i norsk fiskerinæring fram i den offentlige debatten. Dette har også potensial både til å svekke omdømme og å være konkurransevridende.  

- Vi tar høyde av at konferansen skal bidra med helt ny kunnskap om problemstillinger som knyttes til konkurransesituasjonen i næringene. Målet er deretter å diskutere forslag til løsninger både når det gjelder rammebetingelser, kontroll og proporsjonale reaksjonsformer for overtredelse av normer og regler, sier Stine Akselsen. 

Edgar Henriksen i Nofima har programmet for konferansen så og si i boks, og kan melde om stor interesse både fra foredragsholdere samt deltakere som allerede har meldt sin ankomst.

Blant annet har fiskeriminister Harald T. Nesvik varslet at han vi være på plass. 

På forsiden nå