×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Naboklage fra Folkeaksjonen.

Nyheten om at man nå vi tildele leteområder svært  opp til Nordland VI  området er alarmerende.  

Debatt

Odd Arne  Sandberg er leder for  Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten Vesterålen og Senja.

Folkeaksjonens mål er å få etablert varig petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette området defineres i sokkelkartet som Nordland VI, VII og Troms II. Per dags dato har ikke oljeselskapene sluppet til i disse havområdene.  Det er takket være godt informasjonsarbeid fra Folkeaksjonen i samarbeid med fiskeriorganisasjoner og miljøorganisasjoner.  Vi har støttet oss på konklusjonene fra  relevante forskningsmiljø som alle har advart mot petroleumsvirksomhet, og  vi har nådd fram med budskapet om hvor viktig disse havområdene er  for fiskeriene og naturmangfoldet. 

Nyheten om at man nå vi tildele leteområder svært  opp til Nordland VI  området er alarmerende.  

DEA (Deutsche Erdoel AG) søker om å få starte med leteboring svært nær  våre områder. Den aktuelle lisensen  ligger bare 83 km sør for Røst  , tett på de store kaldtvannskoralrevene og viktige gyteplasser.  Lokaliteten ligger da også midt i havstrømmen som vil lede forurensende utslipp inn i kjerneområdet til Folkeaksjonen. 

Vi vet at seismikkskyting skremmer fisk og dreper plankton og larver, ny forskning viser også at seismikkskyting er svært forstyrrende på gyteprosessen til fisk. Hørselen som fisken er avhengig av under gytingen kan skades. 

Seismikkskyting  på områder som DEA vil drive  prøveboring på  er ikke akseptabelt Dette er gyte oppvekstområder mange viktige fiskearter som. Og vi vet at seismikkskyting foregår under hele livsløpet til et oljefelt. Fiskeressursene i Lofoten, Vesterålen og Sejnaområdet kan bli skadelidende av slik virksomhet.

Mange er  bekymret for et oljeutslipp fra virksomhet sør for Lofoten. Og mange har påpekt at Lofoten ligger som en oljelenser ut i Vestfjorden. Et større oljeutslipp fra virksomhet  fra nærliggende områder i sør vil kunne føres med kyststrømmen inn i vestfjordbassenget med katastrofale følger.  

Selv blokkene ligger utenfor Folkeaksjonens område vil virksomhet her berøre de verdiene vi vil verne om.  Som naboer vil vi på det sterkeste advare mot at  det gis tillatelse  til letevirksomhet og eventuell produksjon bare noen få kilometer et av verdens mest produktive havområder.

På forsiden nå