Kyst og Fjord

Nærmere lønnsomt for torskeoppdrett

Fremgang i avlsarbeidet kan gi grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Det kommer fram i en ny rapport som Nofima nettopp har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Seniorforsker Atle Mortensen leder det forskningsfaglige arbeidet med avlsstasjonen til Nofima.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Rapporten er basert på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett, og er en bestilling fra NFD. Med utgangspunkt i den avlsmessige framgangen mener forskerne det kan være grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Forskerne anbefaler at NFD utvikler en strategi for å teste lønnsomheten i torskeoppdrett basert på noen hovedelementer.

Risikoavlastning

Et av elementene i strategien, som departementet bør utvikle, er å bidra til etableringen av felles arena for flere oppdrettere.  Anbefalingen er at det dannes et konsortium av interesserte oppdrettere som er villig til å teste kommersielt oppdrett av torsk i industriell skala. Denne sammenslutningen av oppdrettere må tilbys risikoavlastning for finansiering av biomasseoppbygging for utsett av settefisk i tre påfølgende år.

- Kjente og velprøvde virkemidler for å løse slike problemstillinger er at staten tilbyr risikoavlastning, sier seniorforsker Edgar Henriksen, en av forskerne bak rapporten.

I rapporten går det klart fram at tidligere manglende lønnsomhet i torskeoppdrett gjør at tilgang på fremmedkapital både fra bank og investorer, sannsynligvis vil forhindre en eventuell satsing fremover.

Nofima skriver også at det er en forutsetning at konsortsiet har med aktører med kompetanse og kapasitet til å gjøre grundig markedsarbeid, og at det både testes ut strategier for salg av foredlet og uforedlet oppdrettstorsk.

Egen avlsstasjon

Nofima har forsket på torskeoppdrett i over 15 år. I 2004 ble et produksjonsanlegg på Kraknes like utenfor Tromsø kjøpt og bygget om en avlsstasjon. Dette er nå et senter for marin akvakultur, og her er det gjort store vitenskapelige fremskritt de siste årene. Avlsmaterialet er meget godt og skal ytterligere forbedres. Dette avlsmaterialet skal stilles til disposisjon for næringen. Imidlertid har ikke Nofima kapasitet til å produsere tilstrekkelige volum yngel eller gjennomføre påvekstfasen fram til settefisk, så andre løsninger må også søkes.

- Avlsframgangen kan gi grunnlag for produksjon av torsk i oppdrett innenfor et kostnadsnivå som sannsynliggjør lønnsom produksjon. Dette forutsetter akseptabel risiko for rømming og sykdom. Femte generasjon av vår settefisk vil være tilgjengelig i 2019, og vil trolig ha større potensial for lønnsom produksjon enn forrige generasjon, sier seniorforsker Atle Mortensen som leder forskningsarbeidet på avlsstasjonen.

Flaskehalsen er finansiering av biomasseoppbygging i industriell skala slik at fremtidig potensiale for torskeoppdrett kan dokumenteres.

Opprettet 12.10.2018 11:52. Sist oppdatert 12.10.2018 11:52

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS