Kyst og Fjord

Nei til fiskerihavn-overføring

Senterpartiet har levert et representantforslag i Stortinget om stopp i overføringen av ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene.

Beslutningen om overføring fra staten til fylkene har ført til stopp i havnearbeidet, mener Sp.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sp mener overføringen av ansvar for utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene fra Kystverket til de nye regionene har medført at arbeidet har stoppet opp. Nå krever Senterpartiet at flyttingen stoppes og at arbeidet med havnene intensiveres.

Torsdag leverte Senterpartiet et forslag i Stortinget om at fiskerihavnene fortsatt skal være i statlig regi og at Kystverket skal forvalte driften, planleggingen, utbyggingen og vedlikeholdet. Senterpartiet foreslår i tillegg at ordningen med statlige tilskudd videreføres

– At Regjeringen vil flytte ansvaret til regionene har resultert i en trenering av prosjektene. Det er i dag flere nye havner som skal bygges og mange som trenger vedlikehold. Vi kan ikke stå å se på at dette arbeidet stoppes opp fordi dette blandes inn i rotet regjeringen har skapt med regionreformen, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet i en pressemelding.

At det nå er usikkerhet rundt forvaltningen er ikke det eneste problemet ifølge partiet. De mener også at den nye ordningen truer finansieringen av prosjektene.

– I dag er det slik at staten gir tilskudd til kommunale fiskerihavner. Den nye ordningen vil føre til en underfinansiering av viktige prosjekt, både når det gjelder opprettelse av nye havner og rehabilitering av eksisterende havner, fortsetter Mossleth.

– Jeg er nok redd for at dagens regjering ikke er så opptatt av kyst-Norge og at dette er egentlig er en nedprioritering av havnene og distriktet. Det er derfor viktig at Stortinget nå gjør et vedtak som sikrer forvaltningen i fortsettelsen, avslutter Senterpartiets stortingsrepresentant.

 

Her er forslaget som ble levert torsdag morgen i Stortinget:

Dokument 8:    S (2017–2018)

 

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch og Kari Anne Bøkestad Andreassen om at fiskerihavnene fortsatt skal vere et statlig ansvar.

Til Stortinget

Bakgrunn

I Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016–2017) «Regionreformen» ble det vedtatt å overføre eigarskapet og ansvaret for forvaltning, drift og utbygging av noverande statlege fiskerihamneanlegg til regionalt folkevalt nivå frå 2020, og tilskuddsordninga for de kommunale fiskerihavner.

Fiskerihavner er havner og anlegg der staten har bidratt med hele eller deler av nødvendig infrastruktur/moloanlegg mv. I dag ligger ansvaret for utbygging og vedlikehold av eksisterende og nye fiskerihavner hos Kystverket. Kystverket har en solid kompetanse på utbygging, drift og vedlikehold av disse anleggene, og ser disse i en sammenheng med øvrige behov for sjøveis infrastruktur. I tillegg er det en klar styrke at Kystverket også i planprosessene besitter nautisk kompetanse, som vil være en viktig premissgiver i alle havneplanleggingsprosesser.

Fiskerihavner har vært utbygd siden slutten av 1800-tallet. I dag er moloanlegg og andre innretninger like viktig mange steder for samfunnssikkerheten som for fiskeri- og næringsaktivitet, da som en beskyttelse mot naturkrefter for bygninger og annen kritisk infrastruktur langs kysten. Bruken av havnene har endret seg over årene slik at det i mange havner ikke lengre er fiskeriaktiviteter og i andre havner er aktivitetene sterkt redusert.

Vedtaket om å overføre ansvaret for forvaltning, utbygging og drift for fiskerihavneanlegg til de nye regionene har ført til at all planlegging av fiskerihavnprosjekter har stoppet helt opp. Prosjekt som ligger inne i NTP etter 2019 vil gå en svært usikker framtid i møte.

Det registreres at kommuner og fylker langs hele kysten uttrykker bekymring for endringen.

Fylkeskommunene er sentral i prioriteringen av de statlige midlene slik ordningen fungerer i dag, dette fungerer godt og må videreføres.

Vedlikehold og utbygging av disse anleggene krever en svært spesiell kompetanse som Kystverket besitter. En fragmentering av ansvar og finansiering vil gi en dårligere forvaltning av eksisterende og nye fiskerihavneanlegg, og vil kunne medføre lavere kompetanse og økt byråkrati samlet sett.

Forslag:
Stortinget ber regjeringen beholde fiskerihavnene i statlig regi med Kystverket som eier og forvalter av ansvaret for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold.

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med statlig tilskudd til kommunale fiskerihavner.

8. mars 2017 for framsetjing

Siv Mossleth
Geir Adelsten Iversen
Sandra Borch
Kari Anne Bøkestad Andreassen

Opprettet 09.03.2018 07:54. Sist oppdatert 09.03.2018 07:54

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS