Kyst og Fjord

Nei til fiskerihavn-overføring

Senterpartiet har levert et representantforslag i Stortinget om stopp i overføringen av ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene.

Beslutningen om overføring fra staten til fylkene har ført til stopp i havnearbeidet, mener Sp.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sp mener overføringen av ansvar for utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene fra Kystverket til de nye regionene har medført at arbeidet har stoppet opp. Nå krever Senterpartiet at flyttingen stoppes og at arbeidet med havnene intensiveres.

Torsdag leverte Senterpartiet et forslag i Stortinget om at fiskerihavnene fortsatt skal være i statlig regi og at Kystverket skal forvalte driften, planleggingen, utbyggingen og vedlikeholdet. Senterpartiet foreslår i tillegg at ordningen med statlige tilskudd videreføres

– At Regjeringen vil flytte ansvaret til regionene har resultert i en trenering av prosjektene. Det er i dag flere nye havner som skal bygges og mange som trenger vedlikehold. Vi kan ikke stå å se på at dette arbeidet stoppes opp fordi dette blandes inn i rotet regjeringen har skapt med regionreformen, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet i en pressemelding.

At det nå er usikkerhet rundt forvaltningen er ikke det eneste problemet ifølge partiet. De mener også at den nye ordningen truer finansieringen av prosjektene.

– I dag er det slik at staten gir tilskudd til kommunale fiskerihavner. Den nye ordningen vil føre til en underfinansiering av viktige prosjekt, både når det gjelder opprettelse av nye havner og rehabilitering av eksisterende havner, fortsetter Mossleth.

– Jeg er nok redd for at dagens regjering ikke er så opptatt av kyst-Norge og at dette er egentlig er en nedprioritering av havnene og distriktet. Det er derfor viktig at Stortinget nå gjør et vedtak som sikrer forvaltningen i fortsettelsen, avslutter Senterpartiets stortingsrepresentant.

 

Her er forslaget som ble levert torsdag morgen i Stortinget:

Dokument 8:    S (2017–2018)

 

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch og Kari Anne Bøkestad Andreassen om at fiskerihavnene fortsatt skal vere et statlig ansvar.

Til Stortinget

Bakgrunn

I Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016–2017) «Regionreformen» ble det vedtatt å overføre eigarskapet og ansvaret for forvaltning, drift og utbygging av noverande statlege fiskerihamneanlegg til regionalt folkevalt nivå frå 2020, og tilskuddsordninga for de kommunale fiskerihavner.

Fiskerihavner er havner og anlegg der staten har bidratt med hele eller deler av nødvendig infrastruktur/moloanlegg mv. I dag ligger ansvaret for utbygging og vedlikehold av eksisterende og nye fiskerihavner hos Kystverket. Kystverket har en solid kompetanse på utbygging, drift og vedlikehold av disse anleggene, og ser disse i en sammenheng med øvrige behov for sjøveis infrastruktur. I tillegg er det en klar styrke at Kystverket også i planprosessene besitter nautisk kompetanse, som vil være en viktig premissgiver i alle havneplanleggingsprosesser.

Fiskerihavner har vært utbygd siden slutten av 1800-tallet. I dag er moloanlegg og andre innretninger like viktig mange steder for samfunnssikkerheten som for fiskeri- og næringsaktivitet, da som en beskyttelse mot naturkrefter for bygninger og annen kritisk infrastruktur langs kysten. Bruken av havnene har endret seg over årene slik at det i mange havner ikke lengre er fiskeriaktiviteter og i andre havner er aktivitetene sterkt redusert.

Vedtaket om å overføre ansvaret for forvaltning, utbygging og drift for fiskerihavneanlegg til de nye regionene har ført til at all planlegging av fiskerihavnprosjekter har stoppet helt opp. Prosjekt som ligger inne i NTP etter 2019 vil gå en svært usikker framtid i møte.

Det registreres at kommuner og fylker langs hele kysten uttrykker bekymring for endringen.

Fylkeskommunene er sentral i prioriteringen av de statlige midlene slik ordningen fungerer i dag, dette fungerer godt og må videreføres.

Vedlikehold og utbygging av disse anleggene krever en svært spesiell kompetanse som Kystverket besitter. En fragmentering av ansvar og finansiering vil gi en dårligere forvaltning av eksisterende og nye fiskerihavneanlegg, og vil kunne medføre lavere kompetanse og økt byråkrati samlet sett.

Forslag:
Stortinget ber regjeringen beholde fiskerihavnene i statlig regi med Kystverket som eier og forvalter av ansvaret for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold.

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med statlig tilskudd til kommunale fiskerihavner.

8. mars 2017 for framsetjing

Siv Mossleth
Geir Adelsten Iversen
Sandra Borch
Kari Anne Bøkestad Andreassen

Opprettet 09.03.2018 07:54. Sist oppdatert 09.03.2018 07:54

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS