Kyst og Fjord

Nei til fiskerihavn-overføring

Senterpartiet har levert et representantforslag i Stortinget om stopp i overføringen av ansvaret for fiskerihavnene fra staten til fylkeskommunene.

Beslutningen om overføring fra staten til fylkene har ført til stopp i havnearbeidet, mener Sp.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sp mener overføringen av ansvar for utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene fra Kystverket til de nye regionene har medført at arbeidet har stoppet opp. Nå krever Senterpartiet at flyttingen stoppes og at arbeidet med havnene intensiveres.

Torsdag leverte Senterpartiet et forslag i Stortinget om at fiskerihavnene fortsatt skal være i statlig regi og at Kystverket skal forvalte driften, planleggingen, utbyggingen og vedlikeholdet. Senterpartiet foreslår i tillegg at ordningen med statlige tilskudd videreføres

– At Regjeringen vil flytte ansvaret til regionene har resultert i en trenering av prosjektene. Det er i dag flere nye havner som skal bygges og mange som trenger vedlikehold. Vi kan ikke stå å se på at dette arbeidet stoppes opp fordi dette blandes inn i rotet regjeringen har skapt med regionreformen, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet i en pressemelding.

At det nå er usikkerhet rundt forvaltningen er ikke det eneste problemet ifølge partiet. De mener også at den nye ordningen truer finansieringen av prosjektene.

– I dag er det slik at staten gir tilskudd til kommunale fiskerihavner. Den nye ordningen vil føre til en underfinansiering av viktige prosjekt, både når det gjelder opprettelse av nye havner og rehabilitering av eksisterende havner, fortsetter Mossleth.

– Jeg er nok redd for at dagens regjering ikke er så opptatt av kyst-Norge og at dette er egentlig er en nedprioritering av havnene og distriktet. Det er derfor viktig at Stortinget nå gjør et vedtak som sikrer forvaltningen i fortsettelsen, avslutter Senterpartiets stortingsrepresentant.

 

Her er forslaget som ble levert torsdag morgen i Stortinget:

Dokument 8:    S (2017–2018)

 

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch og Kari Anne Bøkestad Andreassen om at fiskerihavnene fortsatt skal vere et statlig ansvar.

Til Stortinget

Bakgrunn

I Stortingets behandling av Prop. 84 S (2016–2017) «Regionreformen» ble det vedtatt å overføre eigarskapet og ansvaret for forvaltning, drift og utbygging av noverande statlege fiskerihamneanlegg til regionalt folkevalt nivå frå 2020, og tilskuddsordninga for de kommunale fiskerihavner.

Fiskerihavner er havner og anlegg der staten har bidratt med hele eller deler av nødvendig infrastruktur/moloanlegg mv. I dag ligger ansvaret for utbygging og vedlikehold av eksisterende og nye fiskerihavner hos Kystverket. Kystverket har en solid kompetanse på utbygging, drift og vedlikehold av disse anleggene, og ser disse i en sammenheng med øvrige behov for sjøveis infrastruktur. I tillegg er det en klar styrke at Kystverket også i planprosessene besitter nautisk kompetanse, som vil være en viktig premissgiver i alle havneplanleggingsprosesser.

Fiskerihavner har vært utbygd siden slutten av 1800-tallet. I dag er moloanlegg og andre innretninger like viktig mange steder for samfunnssikkerheten som for fiskeri- og næringsaktivitet, da som en beskyttelse mot naturkrefter for bygninger og annen kritisk infrastruktur langs kysten. Bruken av havnene har endret seg over årene slik at det i mange havner ikke lengre er fiskeriaktiviteter og i andre havner er aktivitetene sterkt redusert.

Vedtaket om å overføre ansvaret for forvaltning, utbygging og drift for fiskerihavneanlegg til de nye regionene har ført til at all planlegging av fiskerihavnprosjekter har stoppet helt opp. Prosjekt som ligger inne i NTP etter 2019 vil gå en svært usikker framtid i møte.

Det registreres at kommuner og fylker langs hele kysten uttrykker bekymring for endringen.

Fylkeskommunene er sentral i prioriteringen av de statlige midlene slik ordningen fungerer i dag, dette fungerer godt og må videreføres.

Vedlikehold og utbygging av disse anleggene krever en svært spesiell kompetanse som Kystverket besitter. En fragmentering av ansvar og finansiering vil gi en dårligere forvaltning av eksisterende og nye fiskerihavneanlegg, og vil kunne medføre lavere kompetanse og økt byråkrati samlet sett.

Forslag:
Stortinget ber regjeringen beholde fiskerihavnene i statlig regi med Kystverket som eier og forvalter av ansvaret for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold.

Stortinget ber regjeringen videreføre ordningen med statlig tilskudd til kommunale fiskerihavner.

8. mars 2017 for framsetjing

Siv Mossleth
Geir Adelsten Iversen
Sandra Borch
Kari Anne Bøkestad Andreassen

Opprettet 09.03.2018 07:54. Sist oppdatert 09.03.2018 07:54

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS