Kyst og Fjord

Neste søknad avslått

Neste søknad fra en fiskekjøper som ønsket å få eie fiskebåt kom bare to dager etter at Gunnar Klo AS fikk innvilget dispensasjon.

Eierne av det tradisjonsrike fiskeværet Havnnes vil også ha dispensasjon fra deltakerloven for å eie eget fartøy. 

Foto: Hege B. Jakobsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er ikke på grunn av Gunnar Klo-saken at vi søker. Dette er har vært aktuell for oss lenge, men Klo-saken aktualiserer selvsagt problemstillingen, sier daglig leder i Johs. H. Giæver på Havnnes i Lyngen, Thorvald H. Giæver.

Han er nestemann ut til å søke om dispensasjon fra deltakerloven. I sin søknad trekker han frem selskapets lange historie som fiskekjøper og tilvirker på handelsstedet Havnnes tilbake til 1795. Selskapet driver også kjøp og tilvirking i Henningsvær. 

I tillegg til å være fiskekjøper driver selskapet en liten landhandel med bensin- og dieselutsalg til nytte for fiskeflåten og øyas 35 helårsbeboere samt brukerne av drøyt 50 fritidsboliger. I søknaden viser Thorvald H. Giæver til utviklingen i den lokale flåten, og at han frykter for fremtiden hvis ikke selskapet kan sikre sitt råstoffgrunnlag. 

Avdelingsdirektør i fiskeri- og havbruksavdelingen, Martin H. Bryde påpeker i sitt avslag at søknaden ikke handler om et konkret fartøy, og at det således ikke er adgang til å behandle noen dispensasjon. Han peker også på at vilkårene for dispensasjon er strenge. 

- Departementet vil videre vise til at det er strenge vilkår for å få dispensasjon fra aktivitetskravet. Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfelle, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, jf. deltakerloven §6 tredje ledd første punktum. Dispensasjon fra aktivitetskravet for kystfiskefartøy er for eksempel bare gitt der søker er en fiskeindustribedrift som over tid har hatt et betydelig minoritetseierskap i det aktuelle fartøyet, og at råstofftilførselen fra det aktuelle fartøyet har vært svært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet og ligger an til fortsatt å være det. Det har også vært en forutsetning at fiskeriindustribedriften har hatt aktivitet over lang tid, skriver Bryde i svarbrevet til Giæver. 

Opprettet 20.11.2017 10:52. Sist oppdatert 20.11.2017 10:52

Kommenter via Facebook

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

Berget av vanntett mobil Mannen som forliste i Moskenes kommune sent søndag, kan takke sin vanntette mobiltelefon for at han ble plukket opp såvidt raskt.

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS