Kyst og Fjord

Neste søknad avslått

Neste søknad fra en fiskekjøper som ønsket å få eie fiskebåt kom bare to dager etter at Gunnar Klo AS fikk innvilget dispensasjon.

Eierne av det tradisjonsrike fiskeværet Havnnes vil også ha dispensasjon fra deltakerloven for å eie eget fartøy. 

Foto: Hege B. Jakobsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er ikke på grunn av Gunnar Klo-saken at vi søker. Dette er har vært aktuell for oss lenge, men Klo-saken aktualiserer selvsagt problemstillingen, sier daglig leder i Johs. H. Giæver på Havnnes i Lyngen, Thorvald H. Giæver.

Han er nestemann ut til å søke om dispensasjon fra deltakerloven. I sin søknad trekker han frem selskapets lange historie som fiskekjøper og tilvirker på handelsstedet Havnnes tilbake til 1795. Selskapet driver også kjøp og tilvirking i Henningsvær. 

I tillegg til å være fiskekjøper driver selskapet en liten landhandel med bensin- og dieselutsalg til nytte for fiskeflåten og øyas 35 helårsbeboere samt brukerne av drøyt 50 fritidsboliger. I søknaden viser Thorvald H. Giæver til utviklingen i den lokale flåten, og at han frykter for fremtiden hvis ikke selskapet kan sikre sitt råstoffgrunnlag. 

Avdelingsdirektør i fiskeri- og havbruksavdelingen, Martin H. Bryde påpeker i sitt avslag at søknaden ikke handler om et konkret fartøy, og at det således ikke er adgang til å behandle noen dispensasjon. Han peker også på at vilkårene for dispensasjon er strenge. 

- Departementet vil videre vise til at det er strenge vilkår for å få dispensasjon fra aktivitetskravet. Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfelle, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, jf. deltakerloven §6 tredje ledd første punktum. Dispensasjon fra aktivitetskravet for kystfiskefartøy er for eksempel bare gitt der søker er en fiskeindustribedrift som over tid har hatt et betydelig minoritetseierskap i det aktuelle fartøyet, og at råstofftilførselen fra det aktuelle fartøyet har vært svært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet og ligger an til fortsatt å være det. Det har også vært en forutsetning at fiskeriindustribedriften har hatt aktivitet over lang tid, skriver Bryde i svarbrevet til Giæver. 

Opprettet 20.11.2017 10:52. Sist oppdatert 20.11.2017 10:52

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS