Kyst og Fjord

Neste søknad avslått

Neste søknad fra en fiskekjøper som ønsket å få eie fiskebåt kom bare to dager etter at Gunnar Klo AS fikk innvilget dispensasjon.

Eierne av det tradisjonsrike fiskeværet Havnnes vil også ha dispensasjon fra deltakerloven for å eie eget fartøy. 

Foto: Hege B. Jakobsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Det er ikke på grunn av Gunnar Klo-saken at vi søker. Dette er har vært aktuell for oss lenge, men Klo-saken aktualiserer selvsagt problemstillingen, sier daglig leder i Johs. H. Giæver på Havnnes i Lyngen, Thorvald H. Giæver.

Han er nestemann ut til å søke om dispensasjon fra deltakerloven. I sin søknad trekker han frem selskapets lange historie som fiskekjøper og tilvirker på handelsstedet Havnnes tilbake til 1795. Selskapet driver også kjøp og tilvirking i Henningsvær. 

I tillegg til å være fiskekjøper driver selskapet en liten landhandel med bensin- og dieselutsalg til nytte for fiskeflåten og øyas 35 helårsbeboere samt brukerne av drøyt 50 fritidsboliger. I søknaden viser Thorvald H. Giæver til utviklingen i den lokale flåten, og at han frykter for fremtiden hvis ikke selskapet kan sikre sitt råstoffgrunnlag. 

Avdelingsdirektør i fiskeri- og havbruksavdelingen, Martin H. Bryde påpeker i sitt avslag at søknaden ikke handler om et konkret fartøy, og at det således ikke er adgang til å behandle noen dispensasjon. Han peker også på at vilkårene for dispensasjon er strenge. 

- Departementet vil videre vise til at det er strenge vilkår for å få dispensasjon fra aktivitetskravet. Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfelle, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, jf. deltakerloven §6 tredje ledd første punktum. Dispensasjon fra aktivitetskravet for kystfiskefartøy er for eksempel bare gitt der søker er en fiskeindustribedrift som over tid har hatt et betydelig minoritetseierskap i det aktuelle fartøyet, og at råstofftilførselen fra det aktuelle fartøyet har vært svært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet og ligger an til fortsatt å være det. Det har også vært en forutsetning at fiskeriindustribedriften har hatt aktivitet over lang tid, skriver Bryde i svarbrevet til Giæver. 

Opprettet 20.11.2017 10:52. Sist oppdatert 20.11.2017 10:52

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS