Kyst og Fjord

Nesten rent bord

90 prosent av all norskfaget fisk er nå MSC-standardisert. I siste runde ble tre nye fiskerier godkjent, samtidig som bifangst av artene ved indsutritrålfiske slapp igjennom godkjenningen.

I juni i år kom resertifiseringen av sei på plass og ble fullført.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I juni i år kom resertifiseringen av sei (nord og sør) på plass og ble fullført. Nytt var også at resertifiseringen inkluderte torsk, hyse og lysing fangstet i Nordsjøen, skriver Norges Fiskarlag.

–Med andre ord fikk vi med tre nye fiskerier, sier Tor Bjørklund Larsen som er miljørådgiver og arbeider med sertifiseringen av norske fiskerier.

Tor Bjørklund Larsen

Tor Bjørklund Larsen

Bifangst
I etterkant av fullføringen i juni har Fiskarlaget og DNV GL søkt klarhet fra MSC angående sertifiseringsstatus for overlappende sertifiseringsenheter. Nærmere bestemt bifangst av sei, torsk, hyse og lysing ved industrifisktråling.

-Vi er nå tilfreds med at det er bragt på det rene at lovlig bifangst av alle disse hvitfiskartene ved tråling etter kolmule, øyepål, tobis og havbrisling innenfor ICES III og IV nå kan omsettes som MSC-sertifisert. Det er ganske enkelt sunn fornuft at to sertifiserte fiskerier, som har lovlig bifangst av hverandres arter, kan omsette denne fisken som sertifisert. Nå er altså det formelle på plass som bekrefter dette poengterer Bjørklund Larsen.

Marine Stewardship Council (MSC) er en uavhengig non-profit organisasjon som har utviklet en global standard for bærekraftige fiskerier. Sertifiserte fiskerier får anledning til å benytte MSCs miljømerke på produkter.

90 prosent godkjent
-Avklaringen fra MSC vil jeg beskrive som en god avklaring for norske fiskerier. Alle de største fiskeriene i Norge er nå sertifisert etter denne standarden og i volum tilsvarer dette godt over 90 prosent av all norskfanget fisk.

Sertifiseringen er finansiert av Norges Sjømatråd og Norsk Villfisk, som er et samarbeidsorgan for fiskesalgslagene. Norges Fiskarlag er klient for sertifikatet gjennom et samarbeidsprosjekt for miljøsertifisering med de to foran nevnte organene.

Opprettet 10.09.2018 07:17. Sist oppdatert 10.09.2018 07:17

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS