×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Noen avvik, men får grønt lys

Etter en omfattende kampanje for å sjekke tilstanden om bord i brønnbåten, har Fiskeridirektoratet gitt tommelen opp. Brønnbåtnæringen oppfyller  i stor grad kravene i regelverket, men fortsatt er det enkelte avvik knyttet til risikovurderinger av rømmingsfarer.

Brønnbåtynæringen har kontroll på det meste, men kan bli bedre på enkelte punkter, viser undersøkelsen.

I 2018 gjennomførte Fiskeridirektoratet en tilsynskampanje rettet mot risiko for rømming ved brønnbåtoperasjoner. Bakgrunnen for kampanjen var at arbeidsfartøy, og særlig brønnbåter har vært involvert i flere rømmingshendelser de siste årene.

Pumping

Fortsatt er det enkelte avvik knyttet til risikovurderinger av rømmingsfarer.

Økende oppdragsmengder
Brønnbåter deltar i stadig flere arbeidsoperasjoner i akvakulturnæringen. Operasjonene brønnbåtene deltar i er ofte komplekse og risikofylte, og utføres i et samarbeid mellom flere aktører. Arbeidsfartøy, og særlig brønnbåter, har vært involvert i flere rømmingshendelser de siste årene. Fra 2006-2018 er det registrert 63 uønskede hendelser der brønnbåter har vært involvert. 54 av disse hendelsene medførte rømming av oppdrettsfisk. Oppfølging av de uønskede hendelsene har vist at arbeidsoperasjoner i noen tilfeller utføres uten at internkontroll (opplæring, risikovurdering, osv.) er tilstrekkelig gjennomført, og ansvarsforhold avklart.

Graf brønnbåter

Grafikk: Fiskeridirektoratet

På bakgrunn av dette var en av hovedprioriteringene for akvakulturtilsynet i 2018 å gjennomføre en tilsynskampanje mot brønnbåtnæringen. Målet med kampanjen var å kommunisere krav og forventninger til næringen  gjennom dialog og tilsyn, og redusere antallet uønskede hendelser der brønnbåt er involvert. Av de 41 registrerte brønnbåtrederiene i Norge i 2018, ble 14 besøkt, det vil si 34 prosent. Av de 93 registrerte brønnbåtene i 2018 ble totalt 17 besøkt, det vil si 18 prosent av flåten. Tilsynsbesøkene omfattet både deltagelse på arbeidsoperasjon ute på en brønnbåt, og internkontrollrevisjon med ledelsen i selskapet. 

Enkelte avvik
Funnene i kampanjen viser at de fleste selskapene hadde et internkontrollsystem på plass som kartla og vurderte risiko, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Kampanjen viser likevel at det er en del avvik som gjelder risikovurderinger. Selv om flertallet av brønnbåtaktørene har gjennomført risikovurderinger, er de viktigste faremomentene knyttet til rømming ikke tilstrekkelig kartlagt. I mange tilfeller var rømming kun nevnt som ett punkt i risikovurderingen, og ikke som et helhetlig tema med flere risikoområder.

Fiskeridirektoratet vil i etterkant av kampanjen følge opp at avvikene som ble konstatert i kampanjeperioden blir utbedret og lukket.

På forsiden nå