×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Norges Fiskarlag og framtida

Debatt

Tom Tobiassen fra Bø har hatt en rekke verv i Fiskarlaget opp gjennom tidene, blant annet som leder av Nordland Fylkes Fiskarlag.  Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen

I 2020 gikk mitt medlemskap i Norges Fiskarlag ut.  

Jeg startet min yrkeskarriere som fisker i 1981 og selv om jeg var uorganisert de første årene ble det naturlig for meg å være organisert i Fiskarlaget. Min stemme ble hørt og Fiskarlaget var en god arena for kompromisser mellom hav og kyst, mellom liten og stor, og for samspillet mellom yrkesutøvere og myndighetene.

I min tid som Fiskarlagsmedlem har jeg både fått og mistet tillitsverv. Man skal oppleve både seire og nederlag i en betydningsfull organisasjon, og et nederlag kan svelges så lenge man føler seg ivaretatt.

Som kystfisker med fartøy under 11 meter opplevde jeg at fjoråret ble et vendepunkt, og da forhandlingene om å forene kystfiskerne i Nordnorge under Fiskarlagsparaplyen strandet, føltes det naturlig at mitt medlemskap gikk ut.

For meg er det historien om hvordan Norges fiskarlag har gått fra å være en vidtfavnende organisasjon med samfunnsansvar og faglig interesse for fiskeriene til å bli topptungt og mer og mer styrt av særinteresser til sterke rederi. 

Fra mitt ståsted er det helt naturlig at min stemme skal bli hørt sammen med stemmene i Fiskarlaget Nord, som har en betydelig andel av liten kyst blant sine medlemmer. 

For Norges Fiskarlag synes jeg denne utviklingen er foruroligende. Skulle man ende opp med at Nord blir stående utenfor blir Norges Fiskarlag utvilsomt svekka, både som premissleverandør for fiskeflåten og for samfunnet forøvrig. Ikke bare blir faglaget svekka, men kystfiskernes stemme blir bare en svak hvisking fra gjestetaburettene i møtelokalet.

Utfordringene for kystens innbyggere står som alltid i kø, og som alltid er fiskernes betingelser sentrale for utviklingen i kystsamfunnene. Vi vet at det å ivareta en variert og lønnsom flåte gir store ringvirkninger og at avledet virksomhet er mer stedbunden hos den minst mobile delen av fiskeflåten. For oss i distriktet blir det avgjørende, i en nasjon med stadig mer fokus på distriktspolitikk, at verdiene som ligger i kystflåten synliggjøres.

Jeg er av den tro at disse verdiene best ivaretas og synliggjøres gjennom et omforent Norges Fiskarlag, men for meg vil det være avgjørende at det skjer en omorganisering og at kystflåtens representasjon blir ivaretatt på en måte som gir reell innflytelse. Da skal jeg fortsette å  være medlem av et styrket Norges Fiskarlag.

På forsiden nå