Kyst og Fjord

Ny kystdirektør på plass

Etter den første uke stappfull av inntrykk og med bratt læringskurve, ser den nye kystdirektøren, Einar Vik Arset, fram til å være med på å utvikle kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste.

Einar Vik Arset er ny kystdirektør.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Mandag 4. februar hadde Einar Vik Arset sin første dag som øverste leder i Kystverket. 
– Jeg er imponert over entusiasmen og kompetansen i Kystverket. Jeg ser fram til å lære mye nytt, og vil bidra så godt jeg kan for at å løfte oss videre, sier Vik Arset.
– Kystverket har et viktig samfunnsoppdrag, både som forvaltingsaktør og som en progressiv tjenesteyter til brukerne. Samtidig må vi beholde et sterkt fokus på den operative delen av etaten, med sjøtrafikksentraler, lostjeneste, utbedring og utvikling av maritim infrastruktur og beredskapen mot akutt forurensning, understreker kystdirektøren.
Han ser også fram til konstruktivt samarbeid med eksterne aktører, både næringslivet, organisasjoner som Kystrederiene, Rederiforbundet, NHO, havnene og det offentlige ellers.
– Vi er i tett partnerskap med spydspisser innen teknologiutvikling og digitalisering, som det skal bli interessant å utvikle, sier Vik Arset, som har kommet rett inn i en pågående prosess der Kystverket skal identifisere roller og oppgaver for etatena virke fram mot 2050. 
– Det pågår ei rivende utvikling der det er viktig å være en aktiv tilrettelegger og premissleverandør. Vi vil involvere oss aktivt rundt verdiskapingen i havrommet, klima og miljø – og her kanskje spesielt marin forurensing – og fritidsferdsel på sjøen, for å nevne noe, sier Vik Arset.

Opprettet 11.02.2019 10:35. Sist oppdatert 11.02.2019 10:35

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS