Kyst og Fjord

Nye avtaler for sild og kolmule

Kyststatene er blitt enige om forvaltningen av sild og kolmule i 2019, men partene er fortsatt uenige om fordelingen landene imellom.

Avtale om nvg-sild på plass.

Foto: Fiskebåt
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Totalkvoten (TAC) for silda neste år blir på 588.562 tonn. Det er en betydelig økning fra fjorårets totalkvote på 435.000 tonn. 
– Jeg er fornøyd med at vi er blitt enige om en ny plan som sikrer bærekraftig beskatning og samtidig et noe høyere uttak av sild, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik. 
Forvaltningsplanen er basert på informasjon som er vitenskapelig oppdatert av det internasjonale havforskningsrådet ICES i år.
Landene har ikke klart å bli enige om hvor stor del av totalkvoten hvert land skal ha. 
- Jeg er skuffet over at Norge, EU, Færøyene, Island og Russland ikke har klart å bli enige om fordelingen av andeler på partene, sier Nesvik. 
Norge ønsker kartlegging
Fra norsk side ble det foreslått å starte et felles vitenskapelig arbeid for å kartlegge sildebestandens utbredelse i nasjonale soner og i internasjonalt farvann. 
Russland, som ikke deltok på det siste forhandlingsmøtet, har støttet forslaget om et slikt arbeid. De øvrige kyststatene ønsker imidlertid ikke å delta i en ny kartlegging av sildas sonetilhørighet.
– Jeg synes det er bekymringsfullt at de andre partene ikke vil være med på et arbeid som kan bidra til at vi kan løse fordelingsspørsmålet, og dermed sikre bærekraftig forvaltning, sier Nesvik. 
Avtale om kolmule
Det er også inngått avtale om forvaltningen av kolmule for 2019 mellom kyststatene Norge, EU, Island og Færøyene. Avtalen innebærer en totalkvote for neste år på 1.143.629 tonn. Det er en mindre reduksjon fra i år. Den felles forvaltningsplanen for kolmule videreføres. Heller ikke for kolmule er det oppnådd enighet om hvor mye av kvoten hvert enkelt land skal få. 
Norge og EU vil senere i år møtes for å avtale soneadgang for henholdsvis kolmule og nvg-sild.

Opprettet 07.11.2018 14:08. Sist oppdatert 07.11.2018 14:09

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS