Kyst og Fjord

Nytt beslag av kongekrabbe

Etter tips og egne forundersøkelser, aksjonerte inspektører fra Fiskeridirektoratet region Nord mot ulovlig omsetning av kongekrabbe i Finnmark sist uke. 152 kg ulovlig kongekrabbeklør ble beslaglagt.

Så langt har Fiskeridirektoratet tatt fire for svart krabbeomsetning de siste månedene.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Både konkrete tips og rykter forteller om et betydelig omfang av uregistrert kongekrabbe enkelte steder i Finnmark. Dette er den fjerde lignende saken i sommer og totalt er det beslaglagt 640 kg i samme type saker, melder Fiskeridirektoratet.

- Da inspektørene fra Fiskeridirektoratet region Nord kom til det angitte stedet i Porsanger ble det observert en person som bar på land plastsekker som viste seg å inneholde 152 kg ferske kongekrabbeklør. Kongekrabben var ikke registrert og fartøyet har ikke tillatelse til om bord-produksjon. Denne type operasjoner skjer ofte på kvelds- og nattestid, men det hindrer ikke at vi kan aksjonere mot denne type virksomhet, sier førsteinspektør Ronald Arntzen i Fiskeridirektoratet region Nord.

Anmeldt

Kongekrabbeklørne var pakket i store plastsekker og ble losset fra en båt da inspektørene kom til stedet. Klørne ble beslaglagt og saken er anmeldt til Politiet. Fiskeridirektoratet har også tidligere avdekket lignende tilfeller, blant annet under en fellesaksjon med Skatteetaten, Tolletaten, Arbeidstilsynet og Politiet i juni i år.

Kongekrabbe er et ettertraktet produkt med svært høy verdi og dette gir sterke incentiver til å drive ulovlig fangst og omsetting. Kiloprisen på kongekrabbeklør varierer fra ca 450 kroner i enkelte butikker til over 1000 kroner på fisketorget i Bergen, mens minsteprisen til fisker er 161 kroner per 9. september.

Høring om nye tiltak

Fiskeridirektoratet har stor oppmerksomhet rettet mot kongekrabbefisket, og har blant annet med bakgrunn i omfanget av ulovligheter i fisket sendt et forslag til nye tiltak for å redusere ulovlig fiske og svart omsetning ut på høring. Svartsalg er regnet som en stor risiko som skjer med stor sannsynlighet, ifølge den nasjonale risikovurderingen. Denne saken og lignende saker og jamført med tips og rykter bekrefter at analysen er riktig.

Opprettet 13.09.2018 15:06. Sist oppdatert 13.09.2018 15:06

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS