Kyst og Fjord

Nytt samarbeid for å stanse fiskerikriminalitet

Norge støtter utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. Mandag signerte fiskeriministeren et nytt samarbeid.

Norge ved fiskeriminister Nesvik og representanter for syv andre land som signerte erklæringen mot fiskerikriminalitet.

Foto: NFD
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Så mye som hver femte fisk kan være fanget ulovlig. Fiskerikriminalitet er knyttet tett sammen med organisert kriminalitet, og kjenner ikke grenser. Dette må få større internasjonal oppmerksomhet,  sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Det antas at 20 prosent av fisken på markedet i dag kan være fanget ulovlig. Ifølge et konservativt estimat fra rapporten Charsing Red Herrings forsvinner over 192 milliarder kroner til uregulert og ulovlig fiske hvert år.

Det er utviklingsland som har størst problemer med fiskerikriminalitet. Små øystater med store havområder er sårbare. Nå går Norge sammen med mange av disse statene. I dag signertefiskeriminister Harald T. Nesvik en erklæring sammen med åtte andre land. 

- Norge er et lite land i verden, men vi er en stormakt på havet. Alle landene som stiller seg bak erklæringen mot fiskerikriminalitet har store havområder og ansvaret for store fiskeriressurser. Ved å bekjempe kriminalitet til havs kan vi sammen bygge en bærekraftig blå økonomi, sier fiskeriminister Nesvik.

Erklæringen forplikter Norge til å dele kunnskap og støtte utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. Landene som signerer og skal samarbeide er Norge, Færøyene, Indonesia, Sri Lanka, Namibia, Ghana, Solomonøyene, Palau og Kiribati. Norge vil ha flere parter med.

- Norge har jobbet mot dette problemet i mange år, nå vil vi ha FN og det internasjonale samfunnet på banen. Dersom vi skal bekjempe fiskerikriminalitet må vi først få internasjonal anerkjennelse for at dette er et problem, sier fiskeriministeren.

Opprettet 16.10.2018 07:16. Sist oppdatert 16.10.2018 07:16

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS