Kyst og Fjord

Øker makrellstørjekvota

I tillegg til ordinært fiskeri blir det også mulig for sportsfiskelag å være med på merkefangst.

Åtte båter skal få fiske makrellstørje til neste år. 

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Som tidligere nevnt, har Norge vedtatt å øke sin makrellstørjekvote

- Vi åpner nå for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det gir god verdiskapning og er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært stort i Norge, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Når fartøyene har meldt seg på, blir det gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne. Kvota for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020 etter at bestanden har tatt seg godt opp de siste årene.

I 2019 åpnes det for et begrenset sportsfiske, der man får merke og slippe ut fisken, såkalt "tag and release". Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av.

- Ved å åpne for at sportsfiskere kan fange, merke og slippe ut igjen, får vi verdifull kunnskap om makrellstørjen i norske farvann, sier fiskeriministeren.

Det åpnes for at inntil fire fiskelag kan få tillatelse til å drive "tag and release". Det er satt av ett tonn til dette i 2019. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning.

Fartøy og sports- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket i 2019 må sende påmelding til Fiskeridirektoratet. Fristen er 20. mars for fiskefartøy og 1. april for sports- og rekreasjonsfiskelag.

Opprettet 07.03.2019 09:00. Sist oppdatert 07.03.2019 09:02

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS