×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Økonomiske utfordringer i Troms og Finnmark

Debatt

Anne Torill Eriksen Balto (Sp) Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune

Da Troms og Finnmark fylkeskommuner ble sammenslått var tiden knapp. Organisasjonen har sikkert satt verdensrekord i å slå sammen to store komplekse offentlige organisasjoner, der fylkesrådet har hatt et konsolidert budsjett fra de tidligere fylkeskommuner som utgangspunkt, og en organisasjonsmodell formet av fellesnemda, skriver Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd plan økonomi og kultur/nestleder (Sp) i Troms og Finnmark.

Året 2020 oppleves for fylkesrådet som en forlengelse av fellesnemdas arbeid både i budsjett og organisering, som vi enda ikke er ferdig med å sy sammen og tilpasse budsjettet. Vi sa tidlig at 2020 blir et krevende budsjettår, der vi leverte vår første budsjettregulering i juni, et budsjett som var mer tilpasset det nye storfylket både organisatorisk, inntektsmessig og med de økonomiske forutsetninger og utfordringer som generelt lå til grunn. Men; vi er ikke ferdig, vi er fortsatt i budsjettprosess, der fylkesrådet vil levere et nytt og enda mer tilpasset budsjett for det nye storfylket om kort tid.

Som hele fylkestinget er kjent med – var det fra de to tidligere fylkeskommunene lagt inn uspesifiserte budsjettkutt både i inneværende år, og de neste årene som kommer. De uspesifiserte kuttene er også økende og vil gjelde for flere områder i de neste kommende årene i budsjettperioden. Disse jobber fylkesrådet med å spesifisere, og det er krevende. Fylkesrådet har derfor satt i gang en kritisk gjennomgang av både drifta og investeringer, organisering og bemanning, samt på bygg og eiendom og ser på dette i en større sammenheng.

Det er ikke til å legge skjul på at den økonomiske situasjonen til Troms og Finnmark har hatt en utfordrende og et krevende utgangspunkt, men den er desto mer utfordrende når vi i tillegg er midt i en koronapandemi som har gitt oss tilleggsutfordringer på toppen av det hele.

Fylkestinget behandlet i oktober konsekvensjustert budsjett for 2020, der saken beskriver tingenes tilstand. I saken beskrives at vi har innsparingskravene fra 2020 med oss inn i 2021 estimert på 84 millioner kroner, samt inntektstapene og kostnadene tilknyttet Covid-19 på over 80 millioner, dersom staten ikke kompenserer dette slik de har lovet. Dette betyr at vi vil måtte gjøre betydelige kutt i de kommende årene. I sum kan beløpet i verste fall bli at vi vil måtte kutte nærmere 300 millioner neste år. Hovedlinjene i den økonomiske situasjonen til Troms og Finnmark fylkeskommune er at vi må redusere både drifts- og investeringsbudsjettet.

De økonomiske utfordringene er sammensatt, og jeg er glad hele fylkestinget deler utfordringsbildet. Til historien hører med at regnskapene for 2019, for både Troms og Finnmark, viser at det var underliggende utfordringer i begge de to fylkeskommuner, der de største utfordringene gjenspeiles i et for høyt kollektivtilbud i forhold til de tildelte budsjettmidlene.

Til historien følger med at staten har endret fordelingsnøklene som ikke var til fordel for oss som er et stort distriktsfylke med lav befolkning og spredt bosetning. Til historien følger også med at vi har underfinansierte sammenslåingskostnader på 90 millioner kroner og underfinansierte oppgaveoverføringer fra staten på om lag 30 millioner kroner, for å nevne noe. Til historien følger med at denne regionreformen og sammenslåingsprosessen har ikke gitt den nye fylkeskommunen de beste kortene å spille med. Kort sagt i sum betyr dette for oss mer oppgaver som må løses med mindre inntekter.

Men jeg har stor tro på at vi skal klare å løse dette! Her er det viktig at alle folkevalgte på fylkestinget drar lasset i lag. Her er det viktig at både regjeringspartiene i fylkestinget og regjeringens støtteparti følger opp overfor nasjonalt nivå for å påvirke regjeringen og Stortinget. Dette både i forhold til statsbudsjettet og for kompensasjon for covid 19.

Vi har tro på satsing i nord, og vi skal målbevisst jobbe for et sterkere nord!

Dette er viktig oss alle som vil leve og bo i nord!

På forsiden nå