Kyst og Fjord

Økt volum men redusert verdi

Norge eksporterte 838 000 tonn pelagisk fisk til en verdi av 7,7 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 24 prosent og en verdinedgang på 1 prosent fra 2016.

Sild og makrell med prisnedgang i eksporten i 2017.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Norge har eksportert makrell for 4,1 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 1 prosent fra 2016. Eksportvolumet økte med 9 prosent til 336 000 tonn.

Det ble eksportert sild for 2,8 milliarder kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 9 prosent fra 2016. Samtidig økte eksportvolumet med 24 prosent.

- I 2017 har det vært et stort prisfall for sild. Dette må ses i lys av større kvoter og økt konkurranse for sild globalt, i kombinasjon med Norges manglende markedsadgang til det tradisjonelt viktigste markedet for fryst hel sild, nemlig Russland, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Polen største på sild

Polen var det største markedet for norsk sild i 2017. Norge har eksportert sild for 458 millioner kroner til Polen i 2017. Det er en verdireduksjon på 23 prosent fra 2016. Nest største eksportmarked for sild var Tyskland, med en verdi på 378 millioner kroner. Det er en verdireduksjon på 28 prosent. Tredje største eksportmarked for sild var Litauen, med en verdi på 334 millioner kroner. Det er en verdiøkning på 18 prosent fra 2016.

Norge har eksportert 139 000 tonn fryst, hel sild og 106 000 tonn fryste sildefiletprodukter i 2017. Av den totale eksportverdien av sild i 2017, utgjorde fryste sildefiletprodukter 50 prosent. Dette er 2 prosentpoeng lavere enn i 2016.

Gjennomsnittsprisen på fryst, hel sild var i 2017 6,87 kroner. Det er en reduksjon på 29 prosent fra 2016. For fryste sildefiletprodukter var gjennomsnittsprisen i 2017 på 13,51 kroner. Det er en reduksjon på 19 prosent fra 2016.

Kina største mottakerland for makrell

Til Kina, som er et viktig bearbeidingsmarked for makrell fra Norge til Japan, økte direkteeksporten av makrell i 2017 med 27 prosent til 830 millioner kroner. Volumet økte med 39 prosent til 71 000 tonn. Eksporten til Japan, som var nest størst, ble redusert i verdi med 19 prosent til 772 millioner kroner. Sør-Korea er det tredje største markedet for makrell, og her falt verdien av eksporten med 11 prosent til 504 millioner kroner. Volumet til Korea falt med 1 prosent til 39 000 tonn.

Norge eksporterte 323 000 tonn fryst makrell i 2017. Det er en volumøkning på 7 prosent fra 2016. Gjennomsnittsprisen på fryst, hel makrell var 11,92 kroner. Det er en reduksjon på 8 prosent fra 2016.

Opprettet 08.01.2018 08:49. Sist oppdatert 08.01.2018 08:49

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS