Kyst og Fjord

Økt volum men redusert verdi

Norge eksporterte 838 000 tonn pelagisk fisk til en verdi av 7,7 milliarder kroner i 2017. Det er en volumøkning på 24 prosent og en verdinedgang på 1 prosent fra 2016.

Sild og makrell med prisnedgang i eksporten i 2017.

Foto: Erik Jenssen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Norge har eksportert makrell for 4,1 milliarder kroner i 2017. Det er en økning på 1 prosent fra 2016. Eksportvolumet økte med 9 prosent til 336 000 tonn.

Det ble eksportert sild for 2,8 milliarder kroner i 2017. Det er en verdireduksjon på 9 prosent fra 2016. Samtidig økte eksportvolumet med 24 prosent.

- I 2017 har det vært et stort prisfall for sild. Dette må ses i lys av større kvoter og økt konkurranse for sild globalt, i kombinasjon med Norges manglende markedsadgang til det tradisjonelt viktigste markedet for fryst hel sild, nemlig Russland, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Polen største på sild

Polen var det største markedet for norsk sild i 2017. Norge har eksportert sild for 458 millioner kroner til Polen i 2017. Det er en verdireduksjon på 23 prosent fra 2016. Nest største eksportmarked for sild var Tyskland, med en verdi på 378 millioner kroner. Det er en verdireduksjon på 28 prosent. Tredje største eksportmarked for sild var Litauen, med en verdi på 334 millioner kroner. Det er en verdiøkning på 18 prosent fra 2016.

Norge har eksportert 139 000 tonn fryst, hel sild og 106 000 tonn fryste sildefiletprodukter i 2017. Av den totale eksportverdien av sild i 2017, utgjorde fryste sildefiletprodukter 50 prosent. Dette er 2 prosentpoeng lavere enn i 2016.

Gjennomsnittsprisen på fryst, hel sild var i 2017 6,87 kroner. Det er en reduksjon på 29 prosent fra 2016. For fryste sildefiletprodukter var gjennomsnittsprisen i 2017 på 13,51 kroner. Det er en reduksjon på 19 prosent fra 2016.

Kina største mottakerland for makrell

Til Kina, som er et viktig bearbeidingsmarked for makrell fra Norge til Japan, økte direkteeksporten av makrell i 2017 med 27 prosent til 830 millioner kroner. Volumet økte med 39 prosent til 71 000 tonn. Eksporten til Japan, som var nest størst, ble redusert i verdi med 19 prosent til 772 millioner kroner. Sør-Korea er det tredje største markedet for makrell, og her falt verdien av eksporten med 11 prosent til 504 millioner kroner. Volumet til Korea falt med 1 prosent til 39 000 tonn.

Norge eksporterte 323 000 tonn fryst makrell i 2017. Det er en volumøkning på 7 prosent fra 2016. Gjennomsnittsprisen på fryst, hel makrell var 11,92 kroner. Det er en reduksjon på 8 prosent fra 2016.

Opprettet 08.01.2018 08:49. Sist oppdatert 08.01.2018 08:49

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS