Kyst og Fjord

– Ønsker bedre samband

Felles brev om dårlig dekning utsatte områder i Finnmark

Det er i fjordene øst for Havøysund utfordringene særlig påpekes fra Fiskarlaget.

Foto: Google maps
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskarlaget har sammen med oppdrettselskapet Cermaq og NRS rettet en felles henvendelse til Kystradioen om å bygge ut VHF-dekningen i utsatte områder i Finnmark.

Utgangspunktet for henvendelsen er områdene Ryggefjord og Kobbefjord øst for Havøysund i Finnmark. Dette er svært værutsatte områder, særlig i vinterhalvåret, og risiko for ulykker er derfor også høy. 
Området er uten utbygd VHF-dekning noe som svekker den daglige beredskapen betydelig, påpekes det i brevet.

Cermaq har på sin side varslet Telenor Kystradio om situasjonen i august 2018, og fikk i desember tilbakemelding om at det ikke er planer for en VHF-utbygging i disse områdene.

– Vi har fra Fiskarlagets side felles sak med havbruksnæringen i denne saken. Det sier saksansvarlig Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag. Han sier alle som ferdes i det aktuelle området berøres av den manglende sambandsdekningen.

– Hele den maritime næringen, inkludert fiskeri- og havbruk, har her sammenfallende interesser. Martinsen påpeker også at det i det aktuelle området blir en ekstra krevende situasjon siden det heller ikke er mobildekning.
Cermaq/NRS har flere oppdrettslokaliteter i området. De påviser i brevet at det er krevende å oppnå et minimum av dekning.

– En må klatre flere hundre meter til fjells, eller gå med båt nordover til en er ute av disse småfjordsystemene for å få VHF og 3G- eller 4G-mobildekning, påviser de i brevet du i sin helhet kan lese vedlagt (under).

Fagsjef Joakim Martinsen understreker også nødvendigheten av å ha god radiodekning langs hele kysten. Dette er en kritisk viktig ressurs om en beredskapshendelse skulle oppstå, poengterer han.

Opprettet 31.01.2019 08:20. Sist oppdatert 31.01.2019 08:20

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS