Kyst og Fjord

Ønsker mer rettferdighet

Sjømat Norge mener de minste oppdrettsselskapene ikke har samme vilkår som de store i auksjoneringen av nye tillatelser, og ber myndighetene endre dagens modell.

Sjømat Norge ønsker å endre vilkårene slik at også de minste slipper til i kampen om lakseveksten.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Sjømat Norge mener myndighetene må gi små og store laksebedrifter like vilkår når nye tillatelser blir lagt ut på auksjon.

Regjeringen innførte i 2017 det såkalte ”trafikklyssystemet” der det åpnes for vekst i lakseproduksjonen i ”grønne” produksjonsområder. En del av veksten skal tildeles gjennom auksjon av nye tillatelser.

I et møte med Nærings- og fiskeridepartementet sist uke ba Sjømat Norge om at ordningen innrettes slik at alle havbruksbedrifter må gis reell mulighet til å delta på disse auksjonene.

– Vi er opptatt av like vilkår og at også mindre oppdrettere må få reell mulighet til å by på tillatelsene. Derfor mener vi disse auksjonene bør gjennomføres som lukkede budrunder, at auksjonene skjer i alle regioner samtidig og at veksten blir auksjonert ut tonn for tonn, sier Elin Tveit Sveen som er tillitsvalgt for havbruksmedlemmene i Sjømat Norge. 

Spesielt det siste punktet vil være viktig for de minste laksebedriftene.

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider nå med en forskrift for hvordan tildelingen av nye tillatelser skal foregå.

– Forslaget om å differensiere auksjonene mellom mindre og større havbruksselskaper tror vi ikke er klokt. Det er ikke forskjell i inntjeningen per tonn MTB for mindre og større selskaper, og dessuten vil en slik differensiering ifølge jurister ikke være i tråd med internasjonalt konkurranseregelverk, sier Tveit Sveen.

Opprettet 20.02.2018 07:43. Sist oppdatert 20.02.2018 07:43

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS