×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Offisielt utnevnt til æreskarer

Johannes, Jan og Reidar ble i dag utnevnt til æresmedlemmer av Norges Fiskarlag. Les lagets begrunnelser for utnevnelsen her.

Tre bevegede herrer mottok landsmøtets heder.

Johannes Nakken, Jan Skjervø og Reidar Nilsen holdt i tur og orden hver sin bevegede takketale etter at landsmøtet utnevnte dem til æresmedlemmer som avslutning på landsmøtets første dag. Norges Fiskarlag har etter onsdagens utnevning 16 æresmedlemmer. I alt er det utnevnt 52 æresmedlemmer etter at dette første gang ble gjort under Landsmøtet i 1947.

De tre nye æresmedlemmene har alle omfattende bakgrunn i fiskerinæringen og leder Kjell Ingebrigtsen sa følgende om de tre da han inviterte Landsmøtet til å innvotere dem:

«Reidar Nilsen, født 9. september 1947 har et aktivt yrkesliv bak seg både som fisker, sjømann og organisasjonsmann. Tidlig bestemte han seg for å få seg en jobb med tilknytning til havet. Han utdannet seg til styrmann i 1967 ved Tromsø Sjømannsskole. Fra 1962-1970 var han i utenriksfart. I 1970 bestemte han seg for å bli fisker og ble skipper på egen båt fra samme år. I store deler av sin tid som fisker drev han med reketråling både på kysten, i Barentshavet og langt oppe ved iskanten.

Reidar har alltid vært et samfunnsengasjert menneske og har aldri vært redd for å si sin mening. Ingen skal være i tvil om hva Reidar mener. Det betyr imidlertid ikke at han ikke aksepterer andre meninger. Med sitt omgjengelige vesen og raushet vekker han stor tillit, både i fiskernes organisasjoner og i det politiske liv.

Reidar var styremedlem i Finnmark Fiskarlag i 10 år, hvorav seks år som formann. I tiden som leder av Finnmark Fiskarlag ble han brukt i ulike sammenhenger i Fiskarlagssystemet. Blant annet kan det nevnes at han satt i ressursfordelingsutvalget i Fiskarlaget i 2001, et utvalg som krevde både kunnskaper og mot til å foreslå reguleringsmekanismer som alle kunne leve av og med.

Da «tronen» som leder av Norges Fiskarlag skulle besettes i 2001 ble Reidar Nilsen valgt, en posisjon han han hadde fram til 2013.

-Alle vi i denne salen vet en del om hva det innebærer å være leder av Norges Fiskarlag. Jeg skal ikke gi meg inn på å fortelle forsamlingen hva dette innebærer i detaljer, men vil nøye meg med å si at «det krever sin mann».

Reidar har også vært aktiv i det politiske liv, blant annet kan det nevnes at han var i Hasvik kommunestyre i fem perioder, hvorav flere år i formannskapet.

Med dette vil jeg invitere Landsmøtet til å innvotere Reidar Nilsen som æresmedlem i Norges Fiskarlag.»

«Jan Nicolai Skjærvø har i nesten hele sin yrkesaktive liv vært knyttet til fiskerinæringen. Han ble født 21. november 1949 i Osen i Sør-Trøndelag hvor faren drev sjarkfiske. Han er utdannet navigatør og har i tillegg handelsskole og diverse kurs i ulike emner. I perioden 1968-1972 var han styrmann på kystfart. Etter den tid har han i alle år arbeidet i fiskerirelatert virksomhet. Han var ansatt i Garantikassen for fiskere fra 1974- 1987. De siste årene i Garantikassen var han daglig leder.

I 1987 ble han ansatt som kontorsjef i Norges Fiskarlag fram til han i 1996 ble assisterende generalsekretær og generalsekretær i 1997. Han gikk av med pensjon i 2015 etter å ha vært generalsekretær i Norges Fiskarlag i 17 år.

Jan har deltatt i en rekke styrer, råd og utvalg både i regi av Fiskarlaget og det offentlige. Han var styreleder i Fiskernes Ulykkeskasse fra 1991-2015. Videre var han styremedlem i Norges Sjømatråd og i Stiftelsen Nor-Fishing i over 20 år. I tillegg har han i fler år vært styreleder i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Han var også varamedlem til styret i Nofima og Sintef Fiskeri og Havbruk.

Skal man trekke fram en sak som Jan spesielt huskes for er det «Det nye finansieringssystemet» for Fiskarlaget og medlemslagene. Nesten over natta måtte Fiskarlaget legge totalt om hvordan man skulle finansiere Fiskarlaget som organisasjon. Dette skyldtes den mye omtalte «Høyestedommen». Ingen andre enn Jan selv vet hvor mye arbeid som lå bak dette arbeidet.

Jan Skjærvø har vært en god talsmann for norske fiskere og har alltid vært lojal i arbeidet med å følge opp de vedtak som de styrende organer i Fiskarlaget har fattet.

Med dette vil jeg invitere Landsmøte til å innvotere Jan Skjærvø som æresmedlem i Norges Fiskarlag.»

«Johannes Nakken, født 24.august 1950 er oppvokst i en fiskerfamilie hvor faren Ole var en sentral person i fiskernes organisasjoner. Ole Nakken ble æresmedlem i Norges Fiskarlag i 1973.

Etter gymnaset utdannet Johannes seg til siviløkonom ved Norges Handelshøgskole i Bergen. Han utdannet seg videre til fiskeskipper ved Fiskarfagskolen i Austevoll og har fra 1967 – 1990 til sammen 12 år i fiskebåten. Fra 1974-1975 var han fiskeristipendiat i London. Fra 1978-1979 var han salgsmedarbeider i Nordsildmel. Johannes har også vært fiskerirettleder fra 1979-1981.

Norges Sildesalgslag har hatt stor nytte av Johannes Nakkens kunnskaper om norsk fiskerinæring. Fra 1990-1994 var han konsulent og omsetningssjef i laget og han ble i 1995 salgsdirektør. Han ble ansatt som administrerende direktør i Norges Sildesalgslag i 2000, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 2012.

Johannes har også hatt tillitsverv i fiskernes organisasjoner. Han har vært formann i Hordaland Rederiforening, Styremedlem i Feitsildfiskernes Salgslag og i Hordaland Fiskarlag.

Før Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2001 ble det satt ned et ressursfordelingsutvalg som skulle legge fram forslag til fordeling av ressursene mellom ulike flåte- og redskapsgrupper. Johannes ble av Landsstyret spurt om å lede dette viktige utvalget og han takket ja til oppdraget. En oppgave som både krevde menneskelige egenskaper og gode kunnskaper om norsk fiskerinæring. Det står stor respekt av det arbeid som Johannes la ned som leder av utvalget.

Johannes Nakken har også gjort seg bemerket på den politiske arena. Han var statssekretær i Fiskeridepartementet fra 1997-1999.

Med dette som bakgrunn vil jeg invitere Landsmøtet til å innvotere Johannes Nakken som æresmedlem i Norges Fiskarlag.»

På forsiden nå