×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Også fjordfiskenemda krever utførselsforbud

I en uttalelse om turistfisket, mener Fjordfiskenenmda at et strakstiltak bør bære utførselsforbud for såkalt turistfisk.

Fjordfiskenemda slutter rekkene med fiskarlagene og krever utførselsforbud for turistfisk. Foto: Erik Jenssen

Utfordringer vedrørende turistfiske var tema på Fjordfiskenemndas møte 16. september 2019, hvor det ble besluttet å sende slik uttalelse/innspill til fiskerimyndighetene:

«Fjordfiskenemda viser til nemdas tidligere uttalelse vedrørende turistfiske, gjennom vedtak i nemdas møte 2.–3. november 2016 – som var høringssvar på departementets høring av forslag til ny forskrift om turistfiskebedrifter mv.

Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet må nå ta innover seg de store utfordringene som er knyttet til et eskalerende turistfiske i nord. Det kan ikke være slik at det først må foreligge dokumentasjon på at bestandene er helt nedfisket før reguleringstiltak innføres.  Fisket er i praksis helt uregulert, og fiskerimyndighetene burde nå være vel orientert om den ressurssløsingen som pågår. 

I de nordligste fylkene har turistfisket i realiteten utviklet seg til en (ikke-bærekraftig) kommersiell næring for utlendinger, som medfører rovdrift på ulike lokale og sårbare bestander av kysttorsk, uer, kveite, steinbit mv. Lokale reiselivsbedrifter tjener heller ikke penger på slik virksomhet. Utlendinger som driver slikt fiske som næring ankommer godt forberedt med det meste medbrakt, og legger dermed lite igjen lokalt. I følge reiselivsbedriftene selv er slike aktører tidlig ute og legger beslag på kapasitet og er således er til fortrengsel for mer lønnsom turisme basert på opplevelser.

Når Fiskeridirektoratet (gjennom media) sammenligner totalkvantum tatt gjennom turistfiske med totalkvantum tatt i kommersielle fiskerier – og på denne måten bagatelliserer utfordringene, vitner dette om en svært mangelfull forståelse av utfordringene og liten innsikt i dagens turistfiske i nord. Turistfisket foregår her i all hovedsak utenfor sesong for de store fiskeriene, og det er mer sårbare lokale bestander som nedfiskes gjennom spesialisering og et svært intensivt fiske. Bestander som yrkesfiskerne ikke utøver tilsvarende fiskepress på. Men lenger sør i landet kan det godt være at turister i hovedsak beskatter makrell og sei, som er store bestander i god forfatning.

Manglende reguleringstiltak utnyttes maksimalt av utlendinger til å utøve «turistfiske» som næring hvor verdiene føres ut av landet, mens resultatet lokalt er nedfiskede bestander. Dette bidrar trolig også til å svekke legitimiteten for gjeldende fiskerireguleringer hos kystbefolkningen, som må forholde seg til et omfattende regelverk ved utøvelse av sin næringsvirksomhet – herunder sterke begrensninger i fisket etter de samme fiskeslagene/bestandene som «turistene» fisker tilnærmet fritt på.

Som et strakstiltak i påvente av andre effektive reguleringstiltak som begrenser fisketrykket på lokale bestander, mener Fjordfiskenemnda at det snarest må innføres et generelt forbud mot utførsel av fisk fra Norge (dvs. en «0-utførselskvote»), med unntak av fisk/fiskeprodukter som kan dokumenteres å være lovlig innkjøpt. Dette vil medføre en langt mer oversiktlig situasjon og vanskeliggjøre utsmugling av fisk. Det vil også bidra til at reiselivsanleggene får tilgang til reelle turister som legger noe igjen lokalt, og således styrke både reiselivsnæringen og lokale kystnære bestander.»

På forsiden nå