×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Oppdrett tar mere plass

Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Flakstad Fiskarlag registrerer at havbruksnæringen tar mere plass og at dette begynner å gå ut over fiskeriene med beslagleggelse av fiskefelt og seilingsleder. En ting er når en seilingsled blir stengt og vi fiskere må gå en omvei, det må vi nok tolerere for at oppdrettsnæringen skal vokse. En annen ting som er mye mere alvorlig er når fiskeoppdretterne vil etablere seg veldig nærme og delvis i fangstfelt og gytefelt for viktige fiskeslag som torsk, hyse, sei, flyndre og kveite.De siste årene har det vist seg at sild og makrell også befinner seg i de samme områdene. Dette er noe vi i Flakstad fiskarlag ikke kan tolerere.

Fiskarlaget berømmer administrasjonen i Nordland Fylkes Fiskarlag for den jobben som blir gjort i disse høringssakene. Det er grundige og presise anbefalinger som kommer derfra, dessverre blir de ikke alltid tatt til etterretning av stat og kommune. FF har selv i 2018 fått erfare presset fra havbruksnæringen om arealer i Nappstraumen, men der gjorde NFF en glimrende jobb uten at fiskarlaget hadde noe å tilføye. FF er også sterkt kritisk til oppdretts aktivitet, med begrunnelse i at det til dags dato ikke er dokumentert fra havbruksnæringen at utslipp av luse- gift ikke medfører fare for annet liv. Det er også dokumentert at luse-gift tar knekken på tare, noe som vil medføre fare for kysttorsken, som pr. dags dato er under vernetiltak. Når det gjelder spesielt Nappstraumen er Flakstad Fiskarlag mot enhver form for oppdrett i området.

På forsiden nå