Kyst og Fjord

Oppdrett tar mere plass

Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Flakstad Fiskarlag registrerer at havbruksnæringen tar mere plass og at dette begynner å gå ut over fiskeriene med beslagleggelse av fiskefelt og seilingsleder. En ting er når en seilingsled blir stengt og vi fiskere må gå en omvei, det må vi nok tolerere for at oppdrettsnæringen skal vokse. En annen ting som er mye mere alvorlig er når fiskeoppdretterne vil etablere seg veldig nærme og delvis i fangstfelt og gytefelt for viktige fiskeslag som torsk, hyse, sei, flyndre og kveite.De siste årene har det vist seg at sild og makrell også befinner seg i de samme områdene. Dette er noe vi i Flakstad fiskarlag ikke kan tolerere.

Fiskarlaget berømmer administrasjonen i Nordland Fylkes Fiskarlag for den jobben som blir gjort i disse høringssakene. Det er grundige og presise anbefalinger som kommer derfra, dessverre blir de ikke alltid tatt til etterretning av stat og kommune. FF har selv i 2018 fått erfare presset fra havbruksnæringen om arealer i Nappstraumen, men der gjorde NFF en glimrende jobb uten at fiskarlaget hadde noe å tilføye. FF er også sterkt kritisk til oppdretts aktivitet, med begrunnelse i at det til dags dato ikke er dokumentert fra havbruksnæringen at utslipp av luse- gift ikke medfører fare for annet liv. Det er også dokumentert at luse-gift tar knekken på tare, noe som vil medføre fare for kysttorsken, som pr. dags dato er under vernetiltak. Når det gjelder spesielt Nappstraumen er Flakstad Fiskarlag mot enhver form for oppdrett i området.

Opprettet 28.01.2019 09:47. Sist oppdatert 28.01.2019 09:47

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS