Kyst og Fjord

Oppdretts-avgjørelse tar tid

Striden om en mulig oppdrettslokalitet ved Husøy på Senja vil ikke være avgjort før et godt stykke ut på nyåret.

Rett utenfor Husøy vil Norway Royal Salmon drive oppdrett. Det vil hverken kommunen eller fiskerne.

Foto: NRS
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det skriver Troms Folkeblad (abonnement). 

Normalt tar behandlingen av en akvakultursøknad 22 uker, noe som skulle tilsi at det gjensto cirka åtte ukers behandlingstid for Royal Norwegian Salmons søknad om å etablere seg i Ytre Øyfjord ved Husøy.

Men ettersom dette er en utviklingssøknad kommer saken til å ta lenger tid enn normalt, sier fylkesråd for næring, Sigrid Ina Simonsen, til Troms folkeblad.

Et flertall i Lenvik kommunestyret sa nylig nei til oppdrettssøknaden. Nå avventer fylket at sektormyndighetene skal komme med sine vedtak og anbefalinger før fylkeskommunen går videre med sin saksbehandling, opplyser Simonsen.

- Nå videresendes søknaden til Kystverket, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen for deres behandling, og de innspill som kommer inn fra de ulike interessene vil bli tatt med videre. Hver enkelt sektormyndighet gjør hver og én sine vurderinger, men til syvende og sist er det fylkeskommunen som behandler saken, sier Simonsen til avisa.

Kommunens kystsoneplan åpner for oppdrett i området NRS har søkt, men kommunen påpeker i sitt vedtak av 22. november at dette sannsynligvis vil bli endret når kystsoneplanen rulleres, i trår med innsigelser som har kommet fra fiskernes organisasjoner. Dette har kommunestyret bedt fylkeskommunen om å ta med i sine videre vurderinger av saken.

Opprettet 06.12.2018 08:25. Sist oppdatert 06.12.2018 08:25

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS