Kyst og Fjord

Oppdretts-nei til kontrollutvalget

Tromsø kommunes kontrollutvalg skal vurdere om kommunestyrets nei til oppdrett i åpne anlegg er korrekt utredet.

Holder Tromsø kommunes oppdrettsvedtak vann? Det skal kontrollutvalget vurdere.

Foto: Sjømatrådet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det har vakt betydelig engasjement at kommunestyret i Tromsø, som del av kommunens klima- energi- og miljøplan, vedtok en setning om at kommunen ikke vil gi tillatelse til etablering av flere åpne oppdrettsanlegg i sjø. Vedtaket ble fattet av Rødt, SV, Ap og MDG etter benkeforslag fra sistnevnte.  

Kommunens kontrollutvalg er ikke satt til å mene noe om politikkens innhold, men har som oppgave å se til at formalitetene er i orden. Ifølge avisa Nordlys står oppdrettssaken på sakslista til ukes møte i kontrollutvalget, og her kan utvalget «vurdere om vedtakene ellers er blitt til i samsvar med skrevne og uskrevne krav til forsvarlig saksbehandling», skriver Bjørn Halvor Wikasteen, seniorrådgiver i K-Sekretariatet og sekretær for kontrollutvalget i saksfremlegget ifølge Nordlys.

Det stilles i saksforberedelsene spørsmål ved om saken er utredet på en forsvarlig og tilstrekkelig måte før vedtaket ble fattet.

  «Vedtaket i kommunestyret griper altså inn i andre myndigheters forvaltningsområde, og det er heller ikke utredet eller forklart nærmere», skriver Wikasteen. 

Opprettet 28.11.2018 07:53. Sist oppdatert 28.11.2018 07:53

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS