Kyst og Fjord

Oppfordrer til havnekamp

Daglig leder Marianne Sandstrand i Fiskarlaget Midt-Norge oppfordrer fiskerne til å være våken når fylkene i løpet av ett års tid overtar ansvaret for fiskerihavnene.

Marianne Sandstrand frykter Leif Harald Hanssens spådommer kan gå i oppfyllelse.

Foto: Jan-Erik Indrestrand
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Spesielt etter at fiskerne fikk spørsmålet om Trøndelag trenger 74 fiskerihavner, sist uke da det ble gjennomført flere fiskarmøter i regionen.

Faller bort
Spørsmålet ble reist av Leif Harald Hanssen i Trøndelag fylkeskommune.

Hanssen har selv fartstid fra Norges Fiskarlag og understreker at det er realisme som ligger bak vurderingen i spørsmålet han kommer med.

Trønderske fiskere kan dermed ikke regne med at det fortsatt vil være 74 fiskerihavner langs trøndelagskysten når fylkeskommunen overtar ansvaret for fiskerihavene fra staten 1. januar 2020.

Omfattende prosess
Det pågår nå en omfattende dialog i hele landet knyttet til havner. Leif Harald Hanssen understreket overfor fiskerne i Trøndelag at fylkeskommunen ønsker bred og god dialog med kommuner og næring om saken.

Han opplyser at det er og vil være en omfattende dialog mellom Kystverket og Trøndelag fylkeskommune i 2018 og 2019, og han antydet at en mulig avtale om fiskerihavner kan være ferdig rundt sommeren 2019.

- Kan få rett
Daglig leder Marianne Sandstad sier til fiskarlagets nettside at hun frykter at Fiskarlagets leder kan får rett i sine spådommer, men likevel oppfordrer hun fiskerne til å ta aktivt del i de prosessene som nå foregår.

-Ja, jeg er redd for at Kjell kan får rett, men både lokallag og medlemslag i Fiskarlaget må også kaste seg på den båten som går nå. Både i Trøndelag og ellers i landet. Ellers frykter jeg at vi som næring ikke får vært med på å delta i vår egne utvikling, sier Sandstad.

Hun sier fiskerihavnene er en viktig lokal infrastruktur som fiskerne er best til å kunne vurdere lokal- og regional nytt av.

Skeptisk til reformen
Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen har i flere omganger det siste året uttrykt skepsis til overdragelsen av fiskerihavner, som er knyttet an mot regionreformen. Han har blant annet sammen med direktøren i Norske Havner påpekt at fiskeriinteressene kan bli taperen når det fra 2020 skal legges opp til rammestyring og ikke øremerkede havnetilskudd som i dag. Han har understreket at velfungerende havneanlegg er et viktig nav og det sentrale bindeledd mellom havrommet og landsiden, og at fiskerihavnene forvaltes best ved å forbli på statlig hånd.

Opprettet 28.11.2018 14:33. Sist oppdatert 28.11.2018 14:33

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS