Kyst og Fjord

- Oppfyller ikke loven

Nærings- og fiskeridepartementet oppfyller ikke kravene i loven som kan gi dispensasjon fra deltakerloven. Det mener Fiskebåt.

- Et 15 meter langt fartøy neppe kunne gi et avgjørende bidrag i råstofftilførselen, mener Audun Maråk.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet skriver havfiskeflåtens organisasjon at det er vesentlige forskjeller på lovens forarbeider og begrunnelsen departementet oppgir for å gi dispensasjon til Gunnar Klo AS. - Departementet har en påfallende selektiv omgang med lovforarbeidene, skriver generalsekretær Audun Maråk.

Her er hele brevet fra Fiskebåt:

Gunnar Klo AS erverv av «Morgenstjerne» – anmodning om omgjøring av vedtak

Fiskebåt viser til Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 6. oktober d.å. hvor Gunnar Klo AS får tillatelse til å erverve aksjemajoriteten i Fugløyskjær AS som eier kystfiskefartøyet «Morgenstjerne» N-27-Ø. Tillatelsen er basert på at selskapet får dispensasjon fra deltakerlovens aktivitetskrav i medhold av lovens § 6 tredje ledd.

Fiskebåt mener at nevnte bestemmelse ikke åpner for at det kan gis slik dispensasjon i angjeldende tilfelle, og at vedtaket følgelig er ugyldig.

Deltakerloven åpner for at det kan gis unntak fra aktivitetskravet når «næringsmessige og regionale hensyn tilsier det», jf. § 6 tredje ledd. Departementet har en påfallende selektiv omgang med lovforarbeidene til bestemmelsen når det kun bemerkes:

«Etter § 6 tredje ledd er det adgang til å dispensere fra aktivitetskravet i særlige tilfeller, når ”næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det”. Det følger av forarbeidene til deltakerloven, Ot. prp. nr. 67 1997-1998 at hensynet til sysselsetting og bosetting langs kyste, herunder behovet for råstoff til mottak- eller foredlingsanlegg på land i Norge er hensyn som har hatt betydning for spørsmålet om det dispensasjon fra aktivitetskravet. Unntak i medhold av denne bestemmelsen er først og fremst gjort for fiskeindustri i NordNorge og da for fartøy med torsketråltillatelse.»

Det som faktisk står i lovforarbeidene er:

«Hensynet til sysselsetting og bosetning langs kysten, herunder behovet for råstofftilførsel til mottaks- eller foredlingsanlegg på land i Norge, er hensyn av betydning for spørsmålet om dispensasjon fra aktivitetskravet. Dagens ferskfisktrålerflåte bygger i stor utstrekning sin virksomhet på dispensasjoner som er gitt ut fra slike hensyn. I praksis vil slike tilfeller stadig være hovedvirkeområde for dispensasjonshjemmelen i lovutkastets § 6 tredje ledd første punktum. Samtidig som departementet har til hensikt å videreføre dagens praksis, vil man også søke å finne nye former for samspill mellom fiskeflåte og foredlingsindustri. Fiskeindustriens eierskap vil kunne bidra til å styrke flåteleddets økonomi og i neste omgang å skape livskraftige havfiskemiljøer. Dispensasjon for å eie fartøy i andre deler av havfiskeflåten, må kun gis når det ikke finnes aktive fiskere innenfor samme distrikt som kan overta fartøyet, og fartøyet derved står i fare for å bli solgt ut av distriktet.»

Lovforarbeidene forutsetter at dispensasjonsadgangen kun er aktuell for havfiskefartøy, ikke kystfiskefartøy. Dette har en viss logikk siden havfiskefartøy kan bidra til å sikre råstoff hele året slik lovforarbeidene fremhever, i motsetning til de minste fartøyene som må fiske når fisken er tilgjengelig kystnært. Videre oppstilles det en forutsetning om at det ikke finnes aktive fiskere innenfor samme distrikt som kan overta fartøyet. Heller ikke dette er oppfylt.

Etter det Fiskebåt erfarer finnes det ingen eksempler på at eksempler på at dispensasjon har vært anvendt for industriens erverv av kystfiskefartøy. I tillegg har de årlige deltakerforskriftene vært til hinder for slike dispensasjoner, før departementet over natten besluttet å endre forskriften. Fiskebåt mener at forskriftsendringen burde vært sendt på høring.

Fiskebåt stiller også spørsmål ved det faktiske grunnlaget i skjønnsutøvelsen til departementet. Det er blant annet lagt vekt på at fartøyets leveranser har vært «svært viktig» for virksomheten, at det er sterk konkurranse fra fiskereide industribedrifter, og at eierskap til fartøyet vil gi bedre mulighet til å få landet annet råstoff enn torsk og få landet råstoff utenom hovedsesongen. Etter vårt syn vil et 15 meter langt fartøy neppe kunne gi et avgjørende bidrag i råstofftilførselen. I tillegg kan det vanskelig hevdes at råstofftilførsel er en spesielt stor utfordring i angjeldende region.

Etter Fiskebåts syn er avgjørelsen i strid med Deltakerloven og vedtaket er følgelig ugyldig. Fiskebåt ber på denne bakgrunn om at departementet omgjør vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c). I motsatt fall vil denne saken danne en presedens som vil utfordre Deltakerloven.

Vennlig hilsen

FISKEBÅT

Audun Maråk

Opprettet 10.11.2017 10:15. Sist oppdatert 10.11.2017 10:17

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS