Kyst og Fjord

- Oppfyller ikke loven

Nærings- og fiskeridepartementet oppfyller ikke kravene i loven som kan gi dispensasjon fra deltakerloven. Det mener Fiskebåt.

- Et 15 meter langt fartøy neppe kunne gi et avgjørende bidrag i råstofftilførselen, mener Audun Maråk.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet skriver havfiskeflåtens organisasjon at det er vesentlige forskjeller på lovens forarbeider og begrunnelsen departementet oppgir for å gi dispensasjon til Gunnar Klo AS. - Departementet har en påfallende selektiv omgang med lovforarbeidene, skriver generalsekretær Audun Maråk.

Her er hele brevet fra Fiskebåt:

Gunnar Klo AS erverv av «Morgenstjerne» – anmodning om omgjøring av vedtak

Fiskebåt viser til Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 6. oktober d.å. hvor Gunnar Klo AS får tillatelse til å erverve aksjemajoriteten i Fugløyskjær AS som eier kystfiskefartøyet «Morgenstjerne» N-27-Ø. Tillatelsen er basert på at selskapet får dispensasjon fra deltakerlovens aktivitetskrav i medhold av lovens § 6 tredje ledd.

Fiskebåt mener at nevnte bestemmelse ikke åpner for at det kan gis slik dispensasjon i angjeldende tilfelle, og at vedtaket følgelig er ugyldig.

Deltakerloven åpner for at det kan gis unntak fra aktivitetskravet når «næringsmessige og regionale hensyn tilsier det», jf. § 6 tredje ledd. Departementet har en påfallende selektiv omgang med lovforarbeidene til bestemmelsen når det kun bemerkes:

«Etter § 6 tredje ledd er det adgang til å dispensere fra aktivitetskravet i særlige tilfeller, når ”næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det”. Det følger av forarbeidene til deltakerloven, Ot. prp. nr. 67 1997-1998 at hensynet til sysselsetting og bosetting langs kyste, herunder behovet for råstoff til mottak- eller foredlingsanlegg på land i Norge er hensyn som har hatt betydning for spørsmålet om det dispensasjon fra aktivitetskravet. Unntak i medhold av denne bestemmelsen er først og fremst gjort for fiskeindustri i NordNorge og da for fartøy med torsketråltillatelse.»

Det som faktisk står i lovforarbeidene er:

«Hensynet til sysselsetting og bosetning langs kysten, herunder behovet for råstofftilførsel til mottaks- eller foredlingsanlegg på land i Norge, er hensyn av betydning for spørsmålet om dispensasjon fra aktivitetskravet. Dagens ferskfisktrålerflåte bygger i stor utstrekning sin virksomhet på dispensasjoner som er gitt ut fra slike hensyn. I praksis vil slike tilfeller stadig være hovedvirkeområde for dispensasjonshjemmelen i lovutkastets § 6 tredje ledd første punktum. Samtidig som departementet har til hensikt å videreføre dagens praksis, vil man også søke å finne nye former for samspill mellom fiskeflåte og foredlingsindustri. Fiskeindustriens eierskap vil kunne bidra til å styrke flåteleddets økonomi og i neste omgang å skape livskraftige havfiskemiljøer. Dispensasjon for å eie fartøy i andre deler av havfiskeflåten, må kun gis når det ikke finnes aktive fiskere innenfor samme distrikt som kan overta fartøyet, og fartøyet derved står i fare for å bli solgt ut av distriktet.»

Lovforarbeidene forutsetter at dispensasjonsadgangen kun er aktuell for havfiskefartøy, ikke kystfiskefartøy. Dette har en viss logikk siden havfiskefartøy kan bidra til å sikre råstoff hele året slik lovforarbeidene fremhever, i motsetning til de minste fartøyene som må fiske når fisken er tilgjengelig kystnært. Videre oppstilles det en forutsetning om at det ikke finnes aktive fiskere innenfor samme distrikt som kan overta fartøyet. Heller ikke dette er oppfylt.

Etter det Fiskebåt erfarer finnes det ingen eksempler på at eksempler på at dispensasjon har vært anvendt for industriens erverv av kystfiskefartøy. I tillegg har de årlige deltakerforskriftene vært til hinder for slike dispensasjoner, før departementet over natten besluttet å endre forskriften. Fiskebåt mener at forskriftsendringen burde vært sendt på høring.

Fiskebåt stiller også spørsmål ved det faktiske grunnlaget i skjønnsutøvelsen til departementet. Det er blant annet lagt vekt på at fartøyets leveranser har vært «svært viktig» for virksomheten, at det er sterk konkurranse fra fiskereide industribedrifter, og at eierskap til fartøyet vil gi bedre mulighet til å få landet annet råstoff enn torsk og få landet råstoff utenom hovedsesongen. Etter vårt syn vil et 15 meter langt fartøy neppe kunne gi et avgjørende bidrag i råstofftilførselen. I tillegg kan det vanskelig hevdes at råstofftilførsel er en spesielt stor utfordring i angjeldende region.

Etter Fiskebåts syn er avgjørelsen i strid med Deltakerloven og vedtaket er følgelig ugyldig. Fiskebåt ber på denne bakgrunn om at departementet omgjør vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c). I motsatt fall vil denne saken danne en presedens som vil utfordre Deltakerloven.

Vennlig hilsen

FISKEBÅT

Audun Maråk

Opprettet 10.11.2017 10:15. Sist oppdatert 10.11.2017 10:17

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS