Kyst og Fjord

- Oppfyller ikke loven

Nærings- og fiskeridepartementet oppfyller ikke kravene i loven som kan gi dispensasjon fra deltakerloven. Det mener Fiskebåt.

- Et 15 meter langt fartøy neppe kunne gi et avgjørende bidrag i råstofftilførselen, mener Audun Maråk.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet skriver havfiskeflåtens organisasjon at det er vesentlige forskjeller på lovens forarbeider og begrunnelsen departementet oppgir for å gi dispensasjon til Gunnar Klo AS. - Departementet har en påfallende selektiv omgang med lovforarbeidene, skriver generalsekretær Audun Maråk.

Her er hele brevet fra Fiskebåt:

Gunnar Klo AS erverv av «Morgenstjerne» – anmodning om omgjøring av vedtak

Fiskebåt viser til Nærings- og fiskeridepartementets vedtak av 6. oktober d.å. hvor Gunnar Klo AS får tillatelse til å erverve aksjemajoriteten i Fugløyskjær AS som eier kystfiskefartøyet «Morgenstjerne» N-27-Ø. Tillatelsen er basert på at selskapet får dispensasjon fra deltakerlovens aktivitetskrav i medhold av lovens § 6 tredje ledd.

Fiskebåt mener at nevnte bestemmelse ikke åpner for at det kan gis slik dispensasjon i angjeldende tilfelle, og at vedtaket følgelig er ugyldig.

Deltakerloven åpner for at det kan gis unntak fra aktivitetskravet når «næringsmessige og regionale hensyn tilsier det», jf. § 6 tredje ledd. Departementet har en påfallende selektiv omgang med lovforarbeidene til bestemmelsen når det kun bemerkes:

«Etter § 6 tredje ledd er det adgang til å dispensere fra aktivitetskravet i særlige tilfeller, når ”næringsmessige eller regionale hensyn tilsier det”. Det følger av forarbeidene til deltakerloven, Ot. prp. nr. 67 1997-1998 at hensynet til sysselsetting og bosetting langs kyste, herunder behovet for råstoff til mottak- eller foredlingsanlegg på land i Norge er hensyn som har hatt betydning for spørsmålet om det dispensasjon fra aktivitetskravet. Unntak i medhold av denne bestemmelsen er først og fremst gjort for fiskeindustri i NordNorge og da for fartøy med torsketråltillatelse.»

Det som faktisk står i lovforarbeidene er:

«Hensynet til sysselsetting og bosetning langs kysten, herunder behovet for råstofftilførsel til mottaks- eller foredlingsanlegg på land i Norge, er hensyn av betydning for spørsmålet om dispensasjon fra aktivitetskravet. Dagens ferskfisktrålerflåte bygger i stor utstrekning sin virksomhet på dispensasjoner som er gitt ut fra slike hensyn. I praksis vil slike tilfeller stadig være hovedvirkeområde for dispensasjonshjemmelen i lovutkastets § 6 tredje ledd første punktum. Samtidig som departementet har til hensikt å videreføre dagens praksis, vil man også søke å finne nye former for samspill mellom fiskeflåte og foredlingsindustri. Fiskeindustriens eierskap vil kunne bidra til å styrke flåteleddets økonomi og i neste omgang å skape livskraftige havfiskemiljøer. Dispensasjon for å eie fartøy i andre deler av havfiskeflåten, må kun gis når det ikke finnes aktive fiskere innenfor samme distrikt som kan overta fartøyet, og fartøyet derved står i fare for å bli solgt ut av distriktet.»

Lovforarbeidene forutsetter at dispensasjonsadgangen kun er aktuell for havfiskefartøy, ikke kystfiskefartøy. Dette har en viss logikk siden havfiskefartøy kan bidra til å sikre råstoff hele året slik lovforarbeidene fremhever, i motsetning til de minste fartøyene som må fiske når fisken er tilgjengelig kystnært. Videre oppstilles det en forutsetning om at det ikke finnes aktive fiskere innenfor samme distrikt som kan overta fartøyet. Heller ikke dette er oppfylt.

Etter det Fiskebåt erfarer finnes det ingen eksempler på at eksempler på at dispensasjon har vært anvendt for industriens erverv av kystfiskefartøy. I tillegg har de årlige deltakerforskriftene vært til hinder for slike dispensasjoner, før departementet over natten besluttet å endre forskriften. Fiskebåt mener at forskriftsendringen burde vært sendt på høring.

Fiskebåt stiller også spørsmål ved det faktiske grunnlaget i skjønnsutøvelsen til departementet. Det er blant annet lagt vekt på at fartøyets leveranser har vært «svært viktig» for virksomheten, at det er sterk konkurranse fra fiskereide industribedrifter, og at eierskap til fartøyet vil gi bedre mulighet til å få landet annet råstoff enn torsk og få landet råstoff utenom hovedsesongen. Etter vårt syn vil et 15 meter langt fartøy neppe kunne gi et avgjørende bidrag i råstofftilførselen. I tillegg kan det vanskelig hevdes at råstofftilførsel er en spesielt stor utfordring i angjeldende region.

Etter Fiskebåts syn er avgjørelsen i strid med Deltakerloven og vedtaket er følgelig ugyldig. Fiskebåt ber på denne bakgrunn om at departementet omgjør vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c). I motsatt fall vil denne saken danne en presedens som vil utfordre Deltakerloven.

Vennlig hilsen

FISKEBÅT

Audun Maråk

Opprettet 10.11.2017 10:15. Sist oppdatert 10.11.2017 10:17

Kommenter via Facebook

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS