Kyst og Fjord

Oppretter Finnmark Havbruksfond

– Dette er en gladsak for hele Finnmark og jeg tror det vil bidra til å legge til rette for å utvikle og styrke vår samfunnsutviklerrolle med utgangspunkt i kystens ressurser og muligheter i Finnmark.

- Sjømatnæringen er satsingsområde, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Foto: Johanne Salomonsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter at fylkestinget i sitt møte 20. juni vedtok å opprette Finnmark Havbruksfond.

Av vedtaket følger det at fondet skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert satsing. Midlene fra fondet skal tildeles som tilskudd og fondets målgruppe er kommunal sektor, sammenslutninger, relevante organisasjoner og bedrifter i Finnmark.

Inntekter fra havbruksnæringa

Fra og med 2016 blir 80 prosent av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringa fordelt til kommunal sektor fra det statlige Havbruksfondet. Kommunene mottar 70 prosent og fylkeskommunene 10 prosent. Vekst i lakseoppdrettsnæringa vurderes annet hvert år, utbetalinger av midler til kommuner og fylkeskommuner avhenger av vekst i form av økt produksjonskapasitet.

Økt vekstkraft og verdiskaping i Finnmark

I forhold til forvaltning og disponering av midler fra Havbruksfondet har fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle og kystens ressurser vært et sentralt og viktig fokus med tanke på å tilrettelegg for en miljømessig, økonomisk og sosial bærekraftig utvikling i Finnmark.

– Vi er avhengige av å utvikle nye næringer som kan bidra til velferdssamfunnet, og sjømatnæringen peker seg ut som et naturlig satsingsområde. Dette vil helt klart gi fylkeskommunen et større handlingsrom, legger Vassvik til.

Kommuner og fylkeskommuner får 3,15 milliarder kroner

I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe 2 prosent vekst på eksisterende tillatelser til fastpris. Da kom det inn til sammen 1 milliard kroner. Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet gjennomførte fra 18. til 20. juni en auksjon av nye laksetillatelser. Resultatene etter at auksjonene nå er fullført og det er kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner. For oppdrettskommunene og fylkeskommunene betyr dette at de i løpet av oktober 2018 vil få utbetalt 3,15 milliarder kroner, gjennom Havbruksfondet.

Ettersom fordelingen avhenger av andel registrert biomasse pr. 1. september 2018 er det tidlig å fastslå eksakte summer som vil utbetales for de enkelte kommuner og fylkeskommuner. Det er imidlertid estimert at Finnmark fylkeskommune vil motta midler for mellom 20-30 mill. NOK, og at de største havbrukskommunene i Finnmark kan bli tildelt mellom 20-50 mill. NOK hver.

Opprettet 22.06.2018 11:30. Sist oppdatert 22.06.2018 11:30

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS