Kyst og Fjord

Oppretter Finnmark Havbruksfond

– Dette er en gladsak for hele Finnmark og jeg tror det vil bidra til å legge til rette for å utvikle og styrke vår samfunnsutviklerrolle med utgangspunkt i kystens ressurser og muligheter i Finnmark.

- Sjømatnæringen er satsingsområde, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Foto: Johanne Salomonsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik etter at fylkestinget i sitt møte 20. juni vedtok å opprette Finnmark Havbruksfond.

Av vedtaket følger det at fondet skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert satsing. Midlene fra fondet skal tildeles som tilskudd og fondets målgruppe er kommunal sektor, sammenslutninger, relevante organisasjoner og bedrifter i Finnmark.

Inntekter fra havbruksnæringa

Fra og med 2016 blir 80 prosent av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringa fordelt til kommunal sektor fra det statlige Havbruksfondet. Kommunene mottar 70 prosent og fylkeskommunene 10 prosent. Vekst i lakseoppdrettsnæringa vurderes annet hvert år, utbetalinger av midler til kommuner og fylkeskommuner avhenger av vekst i form av økt produksjonskapasitet.

Økt vekstkraft og verdiskaping i Finnmark

I forhold til forvaltning og disponering av midler fra Havbruksfondet har fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle og kystens ressurser vært et sentralt og viktig fokus med tanke på å tilrettelegg for en miljømessig, økonomisk og sosial bærekraftig utvikling i Finnmark.

– Vi er avhengige av å utvikle nye næringer som kan bidra til velferdssamfunnet, og sjømatnæringen peker seg ut som et naturlig satsingsområde. Dette vil helt klart gi fylkeskommunen et større handlingsrom, legger Vassvik til.

Kommuner og fylkeskommuner får 3,15 milliarder kroner

I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe 2 prosent vekst på eksisterende tillatelser til fastpris. Da kom det inn til sammen 1 milliard kroner. Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet gjennomførte fra 18. til 20. juni en auksjon av nye laksetillatelser. Resultatene etter at auksjonene nå er fullført og det er kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner. For oppdrettskommunene og fylkeskommunene betyr dette at de i løpet av oktober 2018 vil få utbetalt 3,15 milliarder kroner, gjennom Havbruksfondet.

Ettersom fordelingen avhenger av andel registrert biomasse pr. 1. september 2018 er det tidlig å fastslå eksakte summer som vil utbetales for de enkelte kommuner og fylkeskommuner. Det er imidlertid estimert at Finnmark fylkeskommune vil motta midler for mellom 20-30 mill. NOK, og at de største havbrukskommunene i Finnmark kan bli tildelt mellom 20-50 mill. NOK hver.

Opprettet 22.06.2018 11:30. Sist oppdatert 22.06.2018 11:30

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS