Kyst og Fjord

Opprørt over sjark-vedtak

- Jeg er særdeles skuffet over at landsstyret i Norges Fiskarlag har gått inn for en strukturkvoteordning i sjarkflåten under 11 meter.

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, sier vedtaket provoserer mange.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, er opprørt etter landsstyrets behandling av høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem».

- Vedtaket i landsstyret er gjort mot klare frarådinger fra både Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord som samlet har den desidert største andelen av sjarkflåten og det gjør landsstyrets vedtak særdeles tungt å svelge sier Jan Fredriksen. 

- Helt feil
Nordland Fylkes Fiskarlag har i et tidligere styrevedtak gått imot en strukturering av denne minste fiskeflåten. Dette har laget begrunnet med frykt for at rekrutteringen av nye båteiere vil stoppe opp på grunn av at kvoteprisene vil øke betydelig og at det vil gå ut over mange av kystsamfunnene som vil miste grunnlaget for lokal sysselsetting.
– Når vi i tillegg mener at rammebetingelsene ellers i godt monn er til stede i denne delen av flåten så er det et helt feil vedtak som landsstyret har gjort ved å gå inn for strukturering sier styrelederen i Nordland Fylkes Fiskarlag.  

Så langt Nordland Fylkes Fiskarlag kjenner til så skal denne saken bringes inn for Stortinget for endelig avgjørelse. I så fall vil Nordland Fylkes Fiskarlag fortsatt arbeide med å få sitt syn gjennom. – Det vil bli arbeidet aktivt inn mot stortingspolitikerne for å få Stortinget til å avvise et evt. forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet om struktur i denne delen av flåten sier Fredriksen. 

Opprører mange
Jan Fredriksen legger til at han etter landsstyrets vedtak har mottatt mange henvendelser fra frustrerte medlemmer der mange av disse er ganske unge.

– Det er tydelig at medlemmene våre er frustrerte over Norges Fiskarlags holdning til saken og det betyr i klartekst at medlemmene våre truer med å melde seg ut dersom vedtaket fra landsstyret blir stående sier Jan Fredriksen. For egen del legger han til at det er tungt å være tillitsmann når man ikke får gehør for synet sitt. – Nordland Fylkes Fiskarlag har lagt mye arbeid i denne saken og lokale Fiskarlag har sendt høringssvar der et meget klart flertall uttrykker at de ikke ønsker struktur i denne delen av flåten. Derfor er frustrasjonen svært høy nå avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen. 

Opprettet 14.05.2018 08:58. Sist oppdatert 14.05.2018 08:58

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS