Kyst og Fjord

Opprørt over sjark-vedtak

- Jeg er særdeles skuffet over at landsstyret i Norges Fiskarlag har gått inn for en strukturkvoteordning i sjarkflåten under 11 meter.

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, sier vedtaket provoserer mange.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, er opprørt etter landsstyrets behandling av høringsnotatet fra Nærings- og fiskeridepartementet om «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem».

- Vedtaket i landsstyret er gjort mot klare frarådinger fra både Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Nord som samlet har den desidert største andelen av sjarkflåten og det gjør landsstyrets vedtak særdeles tungt å svelge sier Jan Fredriksen. 

- Helt feil
Nordland Fylkes Fiskarlag har i et tidligere styrevedtak gått imot en strukturering av denne minste fiskeflåten. Dette har laget begrunnet med frykt for at rekrutteringen av nye båteiere vil stoppe opp på grunn av at kvoteprisene vil øke betydelig og at det vil gå ut over mange av kystsamfunnene som vil miste grunnlaget for lokal sysselsetting.
– Når vi i tillegg mener at rammebetingelsene ellers i godt monn er til stede i denne delen av flåten så er det et helt feil vedtak som landsstyret har gjort ved å gå inn for strukturering sier styrelederen i Nordland Fylkes Fiskarlag.  

Så langt Nordland Fylkes Fiskarlag kjenner til så skal denne saken bringes inn for Stortinget for endelig avgjørelse. I så fall vil Nordland Fylkes Fiskarlag fortsatt arbeide med å få sitt syn gjennom. – Det vil bli arbeidet aktivt inn mot stortingspolitikerne for å få Stortinget til å avvise et evt. forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet om struktur i denne delen av flåten sier Fredriksen. 

Opprører mange
Jan Fredriksen legger til at han etter landsstyrets vedtak har mottatt mange henvendelser fra frustrerte medlemmer der mange av disse er ganske unge.

– Det er tydelig at medlemmene våre er frustrerte over Norges Fiskarlags holdning til saken og det betyr i klartekst at medlemmene våre truer med å melde seg ut dersom vedtaket fra landsstyret blir stående sier Jan Fredriksen. For egen del legger han til at det er tungt å være tillitsmann når man ikke får gehør for synet sitt. – Nordland Fylkes Fiskarlag har lagt mye arbeid i denne saken og lokale Fiskarlag har sendt høringssvar der et meget klart flertall uttrykker at de ikke ønsker struktur i denne delen av flåten. Derfor er frustrasjonen svært høy nå avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen. 

Opprettet 14.05.2018 08:58. Sist oppdatert 14.05.2018 08:58

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS