Kyst og Fjord

Optimismen tilbake i Vardø

Etter flere år med nedgang har trenden snudd for Vardø. Nye båter kommer til, og antallet fiskere øker. 

Kent Are Esbensen er en av dem som har tilført nye båter til Vardø. Han er ikke i tvil om hva som driver veksten. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Av Inge Bjørn Hansen
ib@kystogfjord.no

I 2015 var det 61 registrerte fartøy i landets østligste by. I dag er det 99. Antall fiskere var i 2018 nådd opp i 114. Det er et pluss på 26 fra 2015. Siste året kom det 18 nye båter til den gamle Pomorhovedstaden, viser tallene Kyst og Fjord hentet ut fiskermanntallet og fartøyregisteret ved årets slutt.  

Vardø-fisket Kent Are Esbensen er fra Vardø, er ikke i tvil om årsaken til veksten: 
– Det korte og enkleste svaret på det er et ord, nemlig krabben! Så enkelt er det. Det er bare å innse at hovedtyngden av nykommere er gruppe 2- båter som ser muligheten for gode tilleggsinntekter på kongekrabben. 

Han skynder seg å legge til at det også selvfølgelig er kommet til nye fiskere som har mer langsiktige planer for et liv med fiskeri.

– Selvfølgelig er det også andre årsaker til at mange velger å fiske ut fra Vardø. Havna er utbedret. Nye moloer skal gjøre alt mye lettere inne i selve båthavna og ved kaiene. Servicetilbudet til fiskerne er bare blitt bedre de siste årene. Det er klart at det også blir lagt merke til. Når slik er på plass er det ingen tvil om at Vardø er en flott plass i drifte ut fra når man i tillegg har den nærheten til fiskefeltene som er her, sier Esbensen.

Vardøbruket har også nå en egen egnesentral oppe og går. Dette mener Esbensen er også med på å gjøre havna attraktiv.

– Egnesentralen, som er i tilknytning til Vardøbruket, er et kjempetilskudd. Vi har brukt den fra dag én. Det er ingen tvil om at den letter hverdagen til fiskerne betraktelig. Tilbakemeldingen fra dem som bruker disse er meget gode. I dag er det to buer som er utleid til formålet. Pågangen er imidlertid så stor at det allerede er snakk om å utvide og flytte inn i større lokaler. Det kan også komme til flere sentraler hvis utviklingen fortsetter, sier vardøfiskeren videre.

Opprettet 10.01.2019 09:42. Sist oppdatert 10.01.2019 09:42

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS