Kyst og Fjord

Pålagt miljøovervåking

Fiskeridirektoratet har pålagt Marine Harvest to års miljøovervåking i åtte vassdrag etter vinterens omfattende oppdrettsrømminger i Trøndelag.

Omfattende lakserømminger fant sted på Trøndelagskysten i vinter.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Rømmingene skjedde fra oppdrettsanleggene «Geitryggen» og «Austvika», begge på trøndelagskysten. Fisken var 1-3 kg ved rømmingstidspunktet, og til sammen rømte 106 700 laks. Til sammenligning ble det meldt inn 15 000 laks på rømmen i hele 2017.

– På bakgrunn av det store omfanget og fiskens størrelse på rømmingstidspunktet, mener vi det er nødvendig å overvåke innsiget av rømt oppdrettslaks til flere vassdrag i regionen før villaksens gytetid og at slik overvåkning bør skje både i 2018 og 2019, sier direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Øyvind Lie.

Åtte vassdrag
Miljøovervåkningen skal gjennomføres i vassdragene Nordfolla, Salvassdraget, Namsen, Oksdøla, Aursunda, Bogna, Årgårdvassdraget og Steinsdalselva.

– Trøndelag er et viktig villaksfylke og har blant annet tre nasjonale laksefjorder, sier Lie.

En av disse, Namsfjorden, ligger få mil fra begge rømmingslokalitetene.

– I denne fjorden ligger også to nasjonale laksevassdrag, Namsen og Årgårdsvassdraget, samt flere andre lakseførende vassdrag, sier Lie.

– Det er dokumentert genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks i flere bestander i fylket. Vi er opptatt av at disse rømmingene ikke skal bidra til å øke belastningen for bestandene i området, sier Lie. 

Utfisking
Ved observasjon av rømt fisk skal det umiddelbart gjøres en vurdering av utfiskingstiltak.

– For Fiskeridirektoratet er det viktig at oppdrettslaks blir fjernet før gytesesongen starter, sier Lie.

Fiskeridirektoratet har tett dialog med Fylkesmannen i Trøndelag i denne saken.

Opprettet 06.06.2018 09:23. Sist oppdatert 06.06.2018 10:44

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS