Kyst og Fjord

Pålagt miljøovervåking

Fiskeridirektoratet har pålagt Marine Harvest to års miljøovervåking i åtte vassdrag etter vinterens omfattende oppdrettsrømminger i Trøndelag.

Omfattende lakserømminger fant sted på Trøndelagskysten i vinter.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Rømmingene skjedde fra oppdrettsanleggene «Geitryggen» og «Austvika», begge på trøndelagskysten. Fisken var 1-3 kg ved rømmingstidspunktet, og til sammen rømte 106 700 laks. Til sammenligning ble det meldt inn 15 000 laks på rømmen i hele 2017.

– På bakgrunn av det store omfanget og fiskens størrelse på rømmingstidspunktet, mener vi det er nødvendig å overvåke innsiget av rømt oppdrettslaks til flere vassdrag i regionen før villaksens gytetid og at slik overvåkning bør skje både i 2018 og 2019, sier direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Øyvind Lie.

Åtte vassdrag
Miljøovervåkningen skal gjennomføres i vassdragene Nordfolla, Salvassdraget, Namsen, Oksdøla, Aursunda, Bogna, Årgårdvassdraget og Steinsdalselva.

– Trøndelag er et viktig villaksfylke og har blant annet tre nasjonale laksefjorder, sier Lie.

En av disse, Namsfjorden, ligger få mil fra begge rømmingslokalitetene.

– I denne fjorden ligger også to nasjonale laksevassdrag, Namsen og Årgårdsvassdraget, samt flere andre lakseførende vassdrag, sier Lie.

– Det er dokumentert genetisk påvirkning fra rømt oppdrettslaks i flere bestander i fylket. Vi er opptatt av at disse rømmingene ikke skal bidra til å øke belastningen for bestandene i området, sier Lie. 

Utfisking
Ved observasjon av rømt fisk skal det umiddelbart gjøres en vurdering av utfiskingstiltak.

– For Fiskeridirektoratet er det viktig at oppdrettslaks blir fjernet før gytesesongen starter, sier Lie.

Fiskeridirektoratet har tett dialog med Fylkesmannen i Trøndelag i denne saken.

Opprettet 06.06.2018 09:23. Sist oppdatert 06.06.2018 10:44

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS