×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– Plikttrålerne må bidra til mer foredling!

Debatt

– Trålerne må levere mer ferskt råstoff til fiskeindustrien, skriver Vest-Finnmark-rådet i dette innspillet. Foto: Arkiv

Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de 7 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 42.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark. Medlemskommunene har sterkt fokus på samfunns- og næringsutvikling, og rådet har derfor valgt å innta rollen som enaktiv medspiller i utviklingen i regionen.Våre medlemskommuner Hammerfest og Nordkapp kommune er såkalte pliktkommuner, som er tilgodesett med vilkår i Leveringspliktforskriften.

Marianne S. Næss. Foto - Privat

Rådsleder Marianne S. Næss, Vest-Finnmark-Rådet

for torsketrålerne. Vest-Finnmark Rådet har i sak 7/21 vedtatt følgende enstemmige uttalelse i forbindelse med offentliggjøringen av Nofima-rapport 1/2021 «Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling?» (Iversen, A. et.al.), og endringsforslagene til Leveringspliktforskriften fra de 6 pliktkommunene som ble fremmet 8. februar 2021; «Vest-Finnmark Rådet stiller seg bak forslagene til endring i leveringspliktforskriften fra de seks pliktkommunene Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, Skjervøy, Hammerfest og Vestvågøy. Endringsforslagene er utarbeidet på bakgrunn av funnene i Nofima-rapport 1/2021: «Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling?» (Iversen, A., et.al.).Vest-Finnmark Rådet mener at plikttrålerne i svært liten grad har oppfylt formålsparagrafen i Leveringspliktforskriften, som sier at kvotene skal skape sysselsetting og verdiskapning i de tilgodesette kystsamfunn. Vi mener at de foreslåtte tiltak vil kunne gi bedre muligheter for
etterlevelse av dette formålet. Vi støtter følgende forslag til endringer i Leveringspliktforskriften for torsketrålerne:
1. For å stimulere til at også trålerne skal levere mer ferskt råstoff til fiskeindustrien,
innføres det en ferskfiskordning for trålflåten med leveringsforpliktelser. Dette
innebærer at de plikttrålerne som leverer ferskfisk til fiskeindustrien får en kvotebonus,
som i en innkjøringsfase tas fra en avsetning til ordningen på 10 % av plikttrålernes
kvotegrunnlag av torsk (der denne avsetningen hentes fra). Avsetningen er basert på et
mål om at ferskandelen skal utgjøre minst 35 % av landingene fra plikttrålerne, noe som
vil gi et doblet volum i ferske landinger sammenliknet med 2019.

Trålerleveransene foreslås avregnet med en faktor på 0,8 pr kg levert fersk torsk (i
praksis en 25 % kvotebonus), slik at opptjeningsgrunnlaget for kvotebonusen
utelukkende er landinger av fersk torsk. Etter en virkeperiode på 2 år evalueres
ferskfiskordningen. I den forbindelse foretas en vurdering av hvorvidt leveranser av
henholdsvis fersk hyse og sei også skal omfattes av ferskfiskordningen, der man får
kvotebonus etter samme modell som for torsk. Det må også stilles tydelige krav til
kvalitet på det ferskt leverte råstoffet som skal kvalifisere til kvotebonus.

Ordningen foreslås å gjelde for hele kvoteåret, med unntak av månedene februar-mai.
Dette er måneder med store landinger fra kystflåten, der økte trålerleveranser i liten grad
vil bidra til økt videreforedling i landindustrien.
Som følge av at ferskleveranser fra plikttrålerne vil medføre landinger av store volum,
må det vurderes hvorvidt det bør stilles som forutsetning for kvotebonusen at det
foreligger kontrakter som sikrer god samordning mellom potensielle kjøperbedrifter og
flåteleddet. Dette vil sikre landindustrien forutsigbar tilgang på råstoff, og båtene en
sikkerhet for avsetning til foredling.
2. Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse § 5 «Fastsetting av pris»
endres. Plikttrålerne underlegges en pris- og tilbudsordning som sikrer lønnsomhet ved
bearbeiding av råstoffet i Norge. Det må vurderes hvorvidt en dynamisk minstepris kan
innføres som utbudspris for det leveringspliktige råstoffet, uavhengig om råstoffet er
ferskt eller frosset. Endringene i prisfastsettingssystemet må utformes slik at det bidrar
til reelle markedsmuligheter og økt tilgjengelighet for aktørene i foredlingsindustrien.
3. Bearbeidingsplikten omtalt i forskriftens §3 gjøres mer fleksibel gjennom to endringer.
For det første slik at fiskeindustriaktørene har muligheten til «å utveksle» deler av
fangsten mellom bedrifter. For det andre at rapporteringene på bearbeidingsplikten
endres til å finne sted basert på landet fangstvolum innenfor et avgrenset tidsrom på 1
måned (slik det er åpnet for i Kvotemeldingen), i stedet for den enkelte fangst som i dag.
Uansett om fangsten kjøpes i henhold til den primære leveringsplikten i første ledd eller
den sekundære leveringsplikten i tredje ledd, skal de tilgodesette fiskeindustribedriftene
alltid foreta bearbeiding av 75 % av torskefangstene omfattet av leveringsplikten før
videresalg.
Den endrede «Leveringspliktforskriften» skal evalueres etter en virkeperiode på 3 år. Her
undersøkes det hvorvidt endringene har ført til en markant økning i oppnåelse av formålet hos
den enkelte plikttråler og i de tilgodesette fiskeindustribedrifter/samfunn/regioner, slik det
fremgår av §1 i forskriften. Er måloppnåelsen i forhold til jevn råstofftilgang og helårig aktivitet
for lav, må Stortinget få utredet og vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsatt benytte
de(n) angjeldende plikttråleren(e) som virkemiddel for å oppnå det vedtatte formålet.
Vi vil her vise til den omfattende rapporten som ble gitt av Riksrevisjonen, og som var gjenstand
for omfattende behandling i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité. Kysten har behov for
ferskt råstoff. Forutsigbar og mer helårlig leveranse av råstoff til landindustrien henger sammen
med å kunne tilby stabile og attraktive arbeidsplasser.

Trålerleveransene foreslås avregnet med en faktor på 0,8 pr kg levert fersk torsk (i
praksis en 25 % kvotebonus), slik at opptjeningsgrunnlaget for kvotebonusen
utelukkende er landinger av fersk torsk. Etter en virkeperiode på 2 år evalueres
ferskfiskordningen. I den forbindelse foretas en vurdering av hvorvidt leveranser av
henholdsvis fersk hyse og sei også skal omfattes av ferskfiskordningen, der man får
kvotebonus etter samme modell som for torsk. Det må også stilles tydelige krav til
kvalitet på det ferskt leverte råstoffet som skal kvalifisere til kvotebonus.

Ordningen foreslås å gjelde for hele kvoteåret, med unntak av månedene februar-mai.
Dette er måneder med store landinger fra kystflåten, der økte trålerleveranser i liten grad
vil bidra til økt videreforedling i landindustrien.
Som følge av at ferskleveranser fra plikttrålerne vil medføre landinger av store volum,
må det vurderes hvorvidt det bør stilles som forutsetning for kvotebonusen at det
foreligger kontrakter som sikrer god samordning mellom potensielle kjøperbedrifter og
flåteleddet. Dette vil sikre landindustrien forutsigbar tilgang på råstoff, og båtene en
sikkerhet for avsetning til foredling.
2. Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse § 5 «Fastsetting av pris»
endres. Plikttrålerne underlegges en pris- og tilbudsordning som sikrer lønnsomhet ved
bearbeiding av råstoffet i Norge. Det må vurderes hvorvidt en dynamisk minstepris kan
innføres som utbudspris for det leveringspliktige råstoffet, uavhengig om råstoffet er
ferskt eller frosset. Endringene i prisfastsettingssystemet må utformes slik at det bidrar
til reelle markedsmuligheter og økt tilgjengelighet for aktørene i foredlingsindustrien.
3. Bearbeidingsplikten omtalt i forskriftens §3 gjøres mer fleksibel gjennom to endringer.
For det første slik at fiskeindustriaktørene har muligheten til «å utveksle» deler av
fangsten mellom bedrifter. For det andre at rapporteringene på bearbeidingsplikten
endres til å finne sted basert på landet fangstvolum innenfor et avgrenset tidsrom på 1
måned (slik det er åpnet for i Kvotemeldingen), i stedet for den enkelte fangst som i dag.
Uansett om fangsten kjøpes i henhold til den primære leveringsplikten i første ledd eller
den sekundære leveringsplikten i tredje ledd, skal de tilgodesette fiskeindustribedriftene
alltid foreta bearbeiding av 75 % av torskefangstene omfattet av leveringsplikten før
videresalg.
Den endrede «Leveringspliktforskriften» skal evalueres etter en virkeperiode på 3 år. Her
undersøkes det hvorvidt endringene har ført til en markant økning i oppnåelse av formålet hos
den enkelte plikttråler og i de tilgodesette fiskeindustribedrifter/samfunn/regioner, slik det
fremgår av §1 i forskriften. Er måloppnåelsen i forhold til jevn råstofftilgang og helårig aktivitet
for lav, må Stortinget få utredet og vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å fortsatt benytte
de(n) angjeldende plikttråleren(e) som virkemiddel for å oppnå det vedtatte formålet.
Vi vil her vise til den omfattende rapporten som ble gitt av Riksrevisjonen, og som var gjenstand
for omfattende behandling i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité. Kysten har behov for
ferskt råstoff. Forutsigbar og mer helårlig leveranse av råstoff til landindustrien henger sammen
med å kunne tilby stabile og attraktive arbeidsplasser.

På forsiden nå