×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Reagerer på korallsand-søknad

Utviklingslag reagerer sterkt på søknad om å hente ut korallsand fra kystnære områder.

Korallsand i Troms. Nå er det søkt om å hente ut slik sand i et prøveprosjekt. Kystfolket protesterer. Foto: Åshild Strømmesen

- Vi leser til vår store forbauselse i avisa Nordlys at det er søkt Troms fylkeskommune om tillatelse til å prøvetokt etter korallsand i våre nære havområder. Vi er sikre på at korallsanden i vårt område holder god kvalitet, men vi er ikke villig til å gi bort sanda vår, sier Åshild Strømmesen og Marit Andersen som er henholdsvis leder og nestleder i Brensholmen og Sommarøy utviklingslag.

- Våre vakre omgivelser skyldes i stor grad våre fantastiske hvite korallstrender. Strender og havområder som bidrar til at mange ønsker å besøke vårt område og som har gitt grunnlag for den lokale fiskerinæring. Økte havtemperaturer har medført at Lofoten har mistet store deler av sitt kjente torskefiske, og skreien gyter nå i stadig større grad i våre nærområder. Disse områdene bør vernes og ivaretas inntil at vi har kunnskap om hvordan uttak av korallsand kan påvirke gyting og oppvekstområder for torsken spesielt, da den er den viktigste fiskearten vi har. Økningen i torskefiske på vinteren bidrar til at stadig flere båter fra andre områder kommer til oss, noe som vi mener bør medføre at områdene rundt oss vernes for uttak av sand, skriver de i en uttalelse som er stilet til Tromsø fylkeskommune.

Fiskerinæringen

- Kystsamfunnene våre er bygd opp av og rundt fiskeri. Det finnes svært liten forskning på hvilken virkning uttak av korallsand har på gyte og oppvekstområder for fisk. Kveita er eks. stedbunden og vi kan i verste fall risikere å miste verdifulle gyte- og oppvekstplasser for denne arten. Det er påvist at uttak av sand medfører at fisken forsvinner. Vi kan ikke se at det er nødvendig å forstyrre fisken med prøveuttak all den tid vi kommer til å kjempe imot en eventuell konsesjon for å ta opp sand i større mengder i våre nærområder. Våre lokale fiskarlag, Hillesøy fiskarlag og Brensholmen fiskarlag er forespurt og de er svært avvisende til at det skal gis tillatelse til uttak av sand, til dels på kjente fiskeplasser, men hovedsakelig på grunn av at fisken forstyrres og usikkerhet rundt hva uttak kan medføre på sikt for næringen.

Turistnæringen

- Stadig flere bygder inkludert våre har en økende andel besøkende både sommer og vinterstid. Vi lever for og av naturen. Uttak av korallsand i de mengder som det vil bli søkt om ved en eventuell konsesjon er ikke forenelig med denne næringen. Strender eks. i andre deler av verden har forsvunnet på grunn av stort uttak av sand. Det vil bli en helt annen opplevelse å komme til oss, der vi sitter igjen med steinfjæra, færre øyer og en stadig mørkere havbunn, skriver de videre.  

Friluftsliv

- Vi som bor på Yttersia er de største brukerne av naturen rundt oss. Vi lever i og med naturen. Vi bruker den til fiske og til fritidsfiske, vi padler i «støvelhavet» rundt øyene våre, unge og gamle bader på strendene, og ikke minst nyter vi å se på området rundt oss. Vi har gjennom generasjoner brukt av kalksanden nært land og våre sandbanker, og vet at vår bruk påvirker naturen. Det er derfor ikke mulig for oss å akseptere uttak av større mengder korallsand i våre nærområder.
Vi registrerer at øyer i andre deler av verden er forsvunnet på bakgrunn av uttak av sand. Indonesia har mistet 24 øyer. Flere av våre øyer eller gressbevokste grunner består bare av kalksand. De vil raskt komme i fare ved uttak av sand.

- I dag overgår vår bruk av sand, det som jorden klarer å produsere med det dobbelte. På verdens basis så stjeles sand. De arabiske emirater er fri for sand og må kjøpe sin fra andre verdensdeler. Folk blir faktisk drept for at sandmafia skal få hente ut sand. Vi tror ikke at dette vil skje hos oss, men vi må forstå at sand er en ressurs som det er knapphet på.  

Behov for forskning

- Denne skjellsandforekomsten finnes i Norge, bare i Troms. Vi mener at før det kan tas ut korallsand fra våre lokale forekomster så bør det foreligge forskning på denne sandtypen. En slik kartlegging skjer nå ved Krøttøy, der engelske og spanske forskere i samarbeid med NIVA, jmf. innslag på Nordnytt 29.7.16 påpeker viktigheten av å ivareta ruglforekomster i Troms for å sikre oppvekst områder til torsk og kråkeboller.

- I tillegg bør påvirkningen av sanduttak for fiskerinæringen, gyte- og oppvekstområder for fisk, oppdrettsnæringen og forringelsen av å miste verdifulle korallstrender. Hekkingen, Hekkingsundet og Edøy inngår i landskapsvernområde og vi synes det er utrolig at det søkes om å få ta ut sand i verneområder og anmoder derfor fylkeskommunen om at prøveuttak i disse områdene i likhet med Tussøy, Store Sommarøy og Lille Sommarøy avslås. Uttak av sand ved Gåsvær anser vi må være en feil. Det kan ikke være mulig at det er søkt om å få sjekke kvaliteten av sanden i dette området for en eventuell konsesjonssøknad senere.

Tillatelse

- De færreste grunneiere vil la deg hente ut så mye sand som du ønsker på deres strender og det samme gjelder for stein. Selv i Norge der bruken av naturen er et gode som vi verner om, så kan vi ikke ta med oss jord, stein eller sand til fri bruk der vi ønsker det. Det blir spesifisert at søknaden ikke gjelder uttak av sand på strender, men er nå det virkelig tilfelle? På land vil vi enkelt se når ei strand er tømt for stein eller sand. Under vann er det vanskelig å se at havområdet tømmes for sand, og når sanden begynner å aures ut. Når den forsvinner vil det ofte være for sent å gjøre avbøtende tiltak. Flere steder har sand blitt utvunnet og det har blitt nødvendig å kjøpe «glass» til stender. Når vi kan se at våre strender forsvinner eller er forsvunnet, så koster det oss dyrt å få laget noe tilsvarende. I dag er faktisk 70 % av verdens strender allerede er forsvunnet.

- I FNs rapport ang. Sand, en mer begrenset ressurs enn antatt, så viser FN til at det er behov for å regulere uttaket av sand både i de nasjonale og de internasjonale havområdene, siden det har svært negative miljøeffekter og at flere økosystemer er truet eller ødelagt på grunn av uttak av sand. I rapporten vises det også til at de færreste er klar over hvilken utfordring og problem sanduttak medfører, både nasjonalt og internasjonalt. Det at Frankrike etterspør kalksand fra Nord—Norge bør få alarmklokkene til å ringe. Franske fiskere og deres lokalsamfunn protesterer nemlig iherdig på uttak av kalksand i egne farvann.

- Vi anser at vær varsom prinsippet bør være førende og at det ikke gis tillatelse før det foreligger en kartlegging av forekomsten av rugl/kalkalger og vi vil anmode om at før Troms fylkeskommune gir en eventuell tillatelse til prøvetokt så må minimum denne forskningen som NIVA har iverksatt være analysert og deres funn bør legges til grunn for om det i det hele tatt er mulig og ønskelig å ta ut korallsand i Troms. Samtlige av de aktuelle områdene for prøvetakning ligge i eller nær viktige områder for oppdrett av laks, verneområder, oppvekstområder for kveite og gyteområder for torsk, samt friluftsliv.

- Til slutt vil vi påpeke at vi registrerer at flere kommuner i Lofoten påpeker de samme forholdene som vi har trukket frem og anbefaler Nordland fylkeskommune om å avslå søknaden om prøvetokt etter korallsand, heter det fra Brensholmen og Sommarøy utviklingslag.

På forsiden nå