Kyst og Fjord

Reduserer kvoterådet

Havforskningsinstituttet tilrår at det settes en snøkrabbekvote på mellom 3500 og 5000 tonn i 2019. 

Havforskningsinstituttet tilrår at snøkrabbekvoten for 2019 settes til mellom 3500 og 5000 tonn.

Foto: Ann Merete Hjelset
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

I tillegg går instituttet inn for at snøkrabbefisket fortsatt stenges mellom 15. juni og 15. september for å hindre fiske av bløtkrabbe.

– Kvoteanbefalinga er satt ut fra målsettingene om at snøkrabbefisket skal skje på en bærekraftig måte og dermed legge til rette for et fiske som gir grunnlag for langsiktig verdiskapning. I tillegg skal fisket sørge for minst mulig uønska konsekvenser for økosystemet, sier havforsker Ann Merete Hjelset. Hun er bestandsansvarlig for snøkrabbe ved Havforskningsinstituttet (HI).

Tredje gang

Det er tredje gang HI gir kvoteråd for snøkrabba på norsk sokkel i Barentshavet. Rådet for 2017 var på 4.000 tonn, i 2018 anbefalte HI en kvote på mellom 4000 og 5500 tonn.
Per i dag står mesteparten av snøkrabbebestanden i den russiske delen av Barentshavet, men den er på veg å spre seg mot nordvest, og de siste årene har de blitt stadig mer snøkrabbe på norsk sokkel.

– I 2017 ble det rapportert om flere enkeltfunn av snøkrabbe nordvest for Svalbard, men foreløpig er den høstbare bestanden helt øst i fiskevernsonen ved Svalbard og på den norske delen av sokkelen i Smutthullet, sier Hjelset.

Fiskeforbud og minstemål

Havforskningsinstituttet mener snøkrabbefisket bør stenges i perioden 15. juni til 15. september.

– I denne perioden gjennomgår snøkrabba skallskifte, og da blir det mye såkalt bløtkrabbe i fangstene.  Det gir økt dødelighet for bløtkrabba – som ikke er omsettelig – og det er en høy andel av slike krabber i denne perioden. Det er det som er grunnlaget for rådet vårt om å stenge fisket da, forteller Hjelset.

Havforskerne mener også at minstemålet for snøkrabba bør være på 100 millimeters skjoldbredde for å sikre fremtidig rekruttering.

– Det er hannkrabba som har kommersiell verdi, og i utgangspunktet er minstemålet satt ut fra markedskrav og er dermed ikke en biologisk referanse. Likevel mener vi at dette er et minstemål som også vil sikre rekruttering til bestanden, og vi mener det kan opprettholdes inntil vi har fått mer kunnskap om biologien til snøkrabba i Barentshavet, sier Hjelset.

Usikkerhet

Snøkrabba er en ny art i Barentshavet, og foreløpig vet havforskerne lite om hvordan den påvirker økosystemet.

– Det er rimelig å anta at krabba vil påvirke omgivelsene sine, både som predator på bunndyr og som byttedyr for fisk. Blant annet har vi funnet den i torskemager. Vi har også enkelte studier som indikerer at snøkrabba kan påvirke bunnfaunaen, men fremdeles er det en god del usikkerhet om – og hvordan – snøkrabba påvirker økosystemet i Barentshavet, sier Hjelset.

Opprinnelse

Snøkrabba ble første gang funnet på Gåsbanken sørøst i Barentshavet i 1996. Genetiske analyser viser mer slektskap mellom krabber fra Barentshavet og Beringstredet og østkysten av Canada enn med krabber fra Vest-Grønland. Hypotesen er derfor at krabba har spredt seg ved vandring vestover fra Tsjuktsjerhavet, nord for Beringstredet, og inn i Barentshavet.

Opprettet 27.11.2018 13:07. Sist oppdatert 27.11.2018 13:08

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS