Kyst og Fjord

Retten avviste millionkrav

Bare smuler gjensto etter at Øst-Finnmark Tingrett hadde behandlet millionkravet fra Sandra Andersen Eira og Jonas Wang hevdet å ha mot sjarkreder John Asle Andersen fra Båtsfjord.

John Asle Andersen sammen med Sandra Andersen Eira og Jonas Wang under vinterfiske på Myre vinteren 2016.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

 

Årsaken til at saken havnet på Øst-Finnmark tingretts bord, er en konflikt rundt Sandra Andersen Eira og Jonas Wangs deltakelse som mannskap på John Asle Andersens båt «Ingrid Alexandra». Kravet fra de to ble behandlet av forliksrådet høsten 2016, der John Asle Andersen ikke møtte frem, og dermed pådro seg en uteblivelsesdom.

Ville ta pant i båten

Fasit ble da at han inkludert renter skyldte Eira 798.000 kroner og Wang 427.000 kroner. Dette ble han kjent med først da Eira og Wang i januar 2017 brukte dommene som tvangsgrunnlag for å ta utleggspant i «Ingrid Alexandra».

John Asle Andersen tok da ut søksmål mot de tidligere mannskapsmedlemmene for å få omstøtt vedtaket fra forliksrådet. Saken ble behandlet av retten i slutten av januar i år, og nå foreligger dommen.

 

Idømt saksomkostninger

Eiras krav handlet om en periode i 2015 da hun mente å ha krav på lønn uten å ha deltatt i fisket. Sammen med Wang la hun i tillegg inn krav om lott for fiskerier de ikke deltok i utover våren og sommeren, etter at arbeidsforholdet om bord ble avsluttet i april 2016.

Det eneste partene var enige om, var at Eira og Wang hadde deltatt i 14 sjøvær under vinterfisket i 2016. Men hvor stor andel av lotten de skulle ha, måtte retten rede ut av. For å gjøre en lang historie kort, så mener Øst-Finnmark Tingrett at Eira har utestående kr. 13.160,- og Wang kr. 12.557,-
På den andre siden slår retten fast at det står så lite igjen av de opprinnelige kravene at saken anses som at John Asle Andersen har vunnet saken i det aller vesentligste, og at motparten må bære omkostningene. Disse utgjør kr. 132.150,-

 

Kan bli anket

Mens John Asle Andersen er glad for dommen, og sier til Kyst og Fjord at han oppfatter den som en full frifinnelse av ham, karakteriserer motparten dommen som urettferdig.

- Jeg mener jo ikke det er en rettferdig dom. Dette er ikke en sak jeg er ferdig med, men jeg vil snakke med advokaten min før jeg avgjør hva som skjer videre. Dette har etter hvert blitt en sak som handler om mer enn penger, sier Sandra Andersen Eira til Kyst og Fjord.

Opprettet 08.03.2018 11:18. Sist oppdatert 08.03.2018 11:18

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS