×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Ringnot: – Vil bety ytterligere salg ut av Nord-Norge.

Debatt

– I departementets vurdering er det antydet at det vil bli ytterligere salg ut av Nord-Norge. Det er grunn til å tro at dette vil skje, skriver daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord i sitt høringssvar om salg av ringnotkonsesjoner mellom nord og sør.

Fiskarlaget Nord vises til høring om opphevelse av instruks av 1992/2002 om salg av ringnotfartøy fra Nord-Norge til Sør-Norge.

Spørsmålet om å oppheve begrensningen for å omsette ringnotkonsesjoner fra Nord-Norge til Sør-Norge har vært diskutert flere ganger. At en friere omsetning vil påvirke prisen for rettighetene fremstår åpenbart. At det vil kunne føre til økt vekst av ringnotflåten i Nord Norge er derimot langt vanskeligere å forstå. I departementets vurdering er det antydet at det vil bli ytterligere salg ut av Nord-Norge. Det er grunn til å tro at dette vil skje.

Fiskarlaget Nord kan ikke se at de eventuelle uheldige konsekvenser for næringsaktørene, det pekes på muligheten for økt panteverdi og sikkerhet for bankene, oppveier de overordnende intensjonene med lovgivingen. Landsdelsbindingen understøtter formålsbestemmelsene i Deltakerloven og Havressursloven.  Vurderingstemaet i Deltakerloven er å trygge bosetting og arbeidsplasser og at ressursene skal komme kystbefolkningen til gode, mens Havressursloven skal medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.

Det vises til Riksrevisjonens nylige gjennomgang av forvaltningens oppfølging av målformuleringene i disse to lovene. Det samme gjelder Kontroll og konstitusjonskomitéens behandling av samme tema. Disse analysene bør vektlegges og trekkes inn i denne sammenhengen. En viktig del av arbeidet med endring av lover og forskrifter og som er vektlagt av Stortinget, er gode konsekvensanalyser. Konsekvenser av det aktuelle forslaget oppfattes ikke tilstrekkelig utredet. Holdt opp mot samfunnsinteressene og gjeldende regelverk, tilsier saken at det før høringen blant annet burde vært sett på hvordan foreslått endring påvirker råstoffgrunnlaget regionalt, der naturligvis andre faktorer også spiller inn.

Sett fra den enkelte næringsaktør kan vi forstå at det ønskes en endring av reglene.

Saken bør avvises eller subsidiært utsettes.

På forsiden nå