Kyst og Fjord

Rognkjeks-fisket i sterk vekst

Hittil i år har 80 båter levert rognkjeks, mot 55 i hele fjor. Årsaken er økende etterspørsel etter at konkurrentene på Island mistet sin MSC-merking samtidig som Norge kom inn i ordningen.

Det er forventet minst en dobling av rognlandinger. 

Foto: Norges Råfisklag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

 

Ifølge omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen går det mot flerdobling av det norske rognkjekskvantumet. I fjor ble det tatt på land 72 tonn rogn, mens det i år er landet 132 tonn rogn. I tillegg kommer 33 tonn rogn fra fisk som er landet rund.  

 

Dette skjer etter flere år med nedadgående deltakelse og forgubbing av rognkjeksfiskeriet.
- Men nå går prisene opp, flere kjøpere har meldt seg og så langt har 80 båter levert, mot 55 i hele fjor, sier Godtliebsen.
Råfisklaget har økt minsteprisen fra rognkjeksrogn fra 34 til 39 kroner, men mange steder betales rogna med 50 kroner kiloen.

 

Årsaken til oppsvingen er at det norske rognkjeksfisket i fjor ble miljøsertifisert av Marine Stewardship Council (MSC), samtidig som det islandske rognkjeksfisket mistet sin MSC-sertifisering blant annet på grunn av for stor utilsiktet bifangst av blant annet sjøfugl.
En annen faktor som drar opp, er at Norge er inne i varmen igjen hos Kina, og at kineserne er interessert ikke bare i rogna, men også i selve fisken. Kjøpere på Senja har derfor begynt å ta imot rognkjeksen rund.

 

Les mer om rognkjeksfisket i denne ukes papirutgave

Opprettet 24.05.2018 07:51. Sist oppdatert 24.05.2018 07:51

Kommenter via Facebook

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

PDF-avis

Levert av Open Concept AS