Kyst og Fjord

Rognkjeks-fisket i sterk vekst

Hittil i år har 80 båter levert rognkjeks, mot 55 i hele fjor. Årsaken er økende etterspørsel etter at konkurrentene på Island mistet sin MSC-merking samtidig som Norge kom inn i ordningen.

Det er forventet minst en dobling av rognlandinger. 

Foto: Norges Råfisklag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

 

Ifølge omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen går det mot flerdobling av det norske rognkjekskvantumet. I fjor ble det tatt på land 72 tonn rogn, mens det i år er landet 132 tonn rogn. I tillegg kommer 33 tonn rogn fra fisk som er landet rund.  

 

Dette skjer etter flere år med nedadgående deltakelse og forgubbing av rognkjeksfiskeriet.
- Men nå går prisene opp, flere kjøpere har meldt seg og så langt har 80 båter levert, mot 55 i hele fjor, sier Godtliebsen.
Råfisklaget har økt minsteprisen fra rognkjeksrogn fra 34 til 39 kroner, men mange steder betales rogna med 50 kroner kiloen.

 

Årsaken til oppsvingen er at det norske rognkjeksfisket i fjor ble miljøsertifisert av Marine Stewardship Council (MSC), samtidig som det islandske rognkjeksfisket mistet sin MSC-sertifisering blant annet på grunn av for stor utilsiktet bifangst av blant annet sjøfugl.
En annen faktor som drar opp, er at Norge er inne i varmen igjen hos Kina, og at kineserne er interessert ikke bare i rogna, men også i selve fisken. Kjøpere på Senja har derfor begynt å ta imot rognkjeksen rund.

 

Les mer om rognkjeksfisket i denne ukes papirutgave

Opprettet 24.05.2018 07:51. Sist oppdatert 24.05.2018 07:51

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS