Kyst og Fjord

Ryddesjau i rekefisket

Fiskeridirektoratet går nå gjennom rekefiskerne regelverk. Selv om flere av reglene gikk ut på dato for 25 år siden, gjelder de fortsatt.

Fiskeridirektoratet skal rydde bort forskrifter som ikke lengre fungerer for rekefiskerne.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi er i en prosess, og har startet lengst i nord, hvor vi har de strengeste reglene. Dette vil nødvendigvis ta noe tid, sier seniorrådgiver Dagfinn Lilleng i Fiskeridirektoratet.

Midlertidig ordning
I sommer har direktoratet midlertidig redusert minimumsdybden for reketrål i fjordene i Troms og Finnmark, fra 200 til 170 meter.

I løpet av høsten skal forsøket evalueres. Så langt tyder alt på at ordninga er kommet for bli.

Skillerista
Årsaken til at dybderegelen i Troms og Finnmark er gått ut på dato, kan beskrives med bare ett ord: Skillerista. Helt siden begynnelsen av 90-tallet har rekeflåten hatt påbud om å bruke skillerist, for å unngå bifangst. Nøyaktig samme hensikten lå bak dybdebestemmelsene et tre-fire tiår tidligere, nemlig å unngå at torsk, sei og hyse havnet i reketrålen. I tillegg ønsket man å unngå redskapskonflikt med andre typer fiskerier i nordnorske fjorder, og beordret rekeflåten ut på dypt vann.

Gått ut på dato
- Mye av dette regelverket ble innført på 50-tallet, lenge før rista var oppfunnet, og før direktoratets ulike kontrollordninger var etablert. Lokale utvalg innførte lokale ordninger, ofte satt man igjen med ett regelverk for hver fjord. Da direktoratet overtok dette forvaltningsansvaret, ble reglene bare videreført, uten at man tenke nøyere igjennom hva som egentlig var hensikten, forteller Lilleng til Kyst og Fjord.

Reguleringsmøte
Regelverket og forsøksfisket i nord blir tema for høstens reguleringsmøte i månedsskiftet oktober-november.

- Målet er jo at vi skal ha en ny permanent ordning for reketrålerne i Troms og Finnmark i neste års reguleringer, sier Lilleng.

Opprettet 13.09.2017 07:31. Sist oppdatert 13.09.2017 07:31

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS