×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Samfiske etter sild

Samfiskeordningen for torskefisket bør fortsette. Den bør også gjelder innen fiske etter makrell og sild.

Det mener Nordland fylkes fiskarlag.

Styret viser til at årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag uttalte følgende om samfiske ved fiske etter norsk vårgytende sild:

- Årsmøtet ber om at ordningen med samfiske for flåten under 11 meter videreføres i torskefisket. Årsmøtet mener det også bør etableres en samfiskeordning for flåten som fisker sild og makrell. Årsmøtet ber derfor Norges Fiskarlag arbeide for at en slik ordning innføres etter samme mal som i torskefisket.

Styret viser til ovennevnte og ber Norges Fiskarlag arbeide for å få etablert en samfiske-ordning slik det er skissert foran med sikte på iverksetting fra og med 2015.

På forsiden nå