Kyst og Fjord

- Sammensatt nedgang

Norges Fiskarlag mener det må bredt sammensatte tiltak til for å bedre tilstanden for fjord- og kysttorsken, men at flere foreslåtte høringstiltak er uforholdsmessig inngripende for fiskerinæringen i Sør-Norge.

Geir Solhaug på «Luna» er en av yrkesfiskerne i Indre Oslofjord.

Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskeridirektoratet har bedt om innspill fra næringen knyttet til «Kysttorsk i sør, høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen», melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Norges Fiskarlag støtter i sitt høringssvar Havforskningsinstituttets vurdering om at årsakene til den registrerte nedgangen i bestanden er sammensatt, og man forventer et bredt spekter av tiltak for å bedre situasjonen for kysttorsk. Fiskarlaget konstaterer at det må innføres skjerpede forvaltningstiltak for å bygge opp bestanden av kysttorsk, men mener altså at forslagene er uforholdsmessig inngripende for fiskerinæringen i Sør-Norge. Tiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2019.

Fiskerlaget Sør med møte

Daglig leder i Fiskerlaget Sør Erlend Grimsrud påpeker at det er beklagelig at det ikke er bedre detaljkunnskap om kysttorskens tilbakegang når såpass omfattende forvaltningstiltak foreslås. Han sier forslagene er særlig inngripende for yrkesfiskere, og vil gjøre tradisjonelt kystfiske med konvensjonelle redskaper umulig fra Telemark til Svenskegrensa.

Alvoret i saken gjør at Fiskerlaget Sør har bestemt å holde et Fiskermøte i Sandefjord 28. september. Det er allerede 52 påmeldinger til dette møtet.

Grimsrud sier det er avklart at det blir innledninger fra Fiskeridirektoratet, Fiskemottaket Fjordfisk og Fiskerlaget Sør i Sandefjord.

Høringsforslag

Norges Fiskarlag anbefaler i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet en rekke tiltak:

- Vern av registrerte gytefelt og buffersone i samråd med lokale fiskere. I tillegg til dette mener Norges Fiskarlag av hensyn til de inngripende forvaltningstiltakenes usikkerhet at det settes klare forvaltningsmål knyttet til overlevelse av 0-gruppeyngel og at tiltakene evalueres etter 5 år.

- Forbud mot direktefiske av torsk støttes. Område bestemmes i samråd med lokale fiskere.

- Det etableres dispensasjonsadgang for yrkesfiskere for overvåkning av bestanden og forvaltningstiltakets effekt.

- Generelt påbud om bruk av rist i rekefisket innenfor grunnlinjen støttes, men oppsamlingspose og krepse-spalte må imidlertid tillates.

- Generelt påbud om bruk av seleksjonspanel i sjøkrepsfisket.

- Fiskeridirektoratet må opprette dialog med lokale fiskere om avgrensing av fiskeriområdet.

Opprettet 18.09.2018 08:37. Sist oppdatert 18.09.2018 08:37

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS