Kyst og Fjord

Sandberg har ikke politisk ryggdekning for Klo-vedtaket

Fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om dispensasjon fra deltakerloven møtes med stor skepsis blant regjeringas støttespillere.

Regjeringas støttespillere har liten sans for enkeltvedtaket om dispensasjon til Gunnar Klo AS om å eie en kystbåt.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Kyst og Fjord har spurt de fiskeripolitisk ansvarlige i regjeringspartiene og støttepartiene om hvilken holdning de har til Gunnar Klo-dispensasjonen spesielt, og til endringer i deltakerloven generelt.

 

Mest negative er støttepartiene Venstre og Krf.

- Det som fiskeriministeren her gjør er etter min vurdering ikke i tråd med Stortingets klare vedtak i behandlinga av sjømatindustrimeldinga. Venstre er tydelig på at deltakerloven står fast slik vi kjenner den i dag, og vi ønsker ikke noen uthuling av loven. Dispensasjoner må kun brukes i helt spesielle situasjoner. Det vil jeg være tydelig på overfor fiskeriministeren, sier Venstres medlem i næringskomitéen på Stortinget, André N. Skjelstad

 

Krfs komitémedlem Steinar Reiten er nøye med å understreke at dispensasjonssaken nå er påklaget, og at han derfor ikke vil uttale seg spesifikt om den.
- Men saken er såpass prinsipielt viktig at jeg har meldt den inn til Krfs gruppemøte i neste uke. Vi er svært bekymret for denne saken, for dette er et av de viktigste prinsippene i deltakerloven som er i spill, og et av de viktigste prinsippene i Krfs fiskeripolitikk: At eierskapet til flåten skal ligge på fiskersida.

 

Høyres fiskeripolitiske talsperson Tom-Christer Nilsen sier partiet står bak deltakerloven på samme måte som andre partier, og at man per i dag ikke ønsker store endringer i den.
- Det kan nok være nødvendig med visse regelverksendringer, men prinsippet om at aktive fiskere skal eie kvoter og fartøy skal stå fast. Jeg har ikke registrert noen sterke diskusjoner på dette, og jeg tror ikke at selve grunnprinsippet i deltakerloven blir endret.

- Vil man komme til å se flere dispensasjoner fremover?
- Jeg forutsetter at deltakerloven ligger fast og at dette er en spesiell sak knyttet til den konkrete industribedriften og den historien som er knyttet til denne saken. Dette er en enkeltsak som ikke skal danne regel eller presedens. Jeg har forståelse for at denne dispensasjonen er gitt, men den var et enkeltstående tilfelle, og jeg ser ikke at andre vil være aktuelle, sier Tom-Christer Nilsen.
- Men det er jo akkurat det som nå hevdes - at det kan komme mange lignende saker?
- Jeg skjønner at det kan bli uro knyttet til om det er politikkendring på gang. Men slik jeg har oppfattet ministeren, så er dette en enkeltsak. Vårt standpunkt er at vi står på deltakerloven og råfiskloven, sier Nilsen.

Den mest positive blant regjeringens støttespillere i næringskomitèen er nok ikke uventet Frps Kjell Børge Freiberg. Han sier han vil stille med åpent sinn dersom den kommende stortingsmeldingen om et fremtidsrettet kvotesystem inneholder forslag om å gjøre endringer i deltakerloven.
- Eidesen-utvalget har utvalget utfordret etablerte sannheter og lover og regler – også deltakerloven. Det er jeg villig til å diskuter med åpent sinn, for på noen områder er det hensiktsmessig å justere regelverket vi styrer norsk fiskerinæring i dag.

- Ett eksempel på det er at vi i dag har en unntaksregel som har kommet til anvendelse for Gunnar Klo AS på Myre. Jeg tenker at når vi ser på konsekvensen av det med tanke på de gode effekter det kan ha for Stø, så er dette en unntaksbestemmelse som kanskje må utvides, og ikke innskrenkes.

- Men hvis Øksnes er et område hvor man kan anvende næringsmessige grunner, så er det vel flere industribedrifter som kan komme til å sende inn gode søknader?
- Ja, det vil det være. Og derfor så er jeg veldig tydelig på at den unntaksregelen som er der i dag ikke bør begrenses, men utvides. Vi snakker ikke om å slippe det helt fritt, men likevel at det er en mulighet man kan benytte der det er hensiktsmessig å gjøre det for å støtte opp under verdifulle arbeidsplasser på land. Men nå har jo ikke meldinga om nytt kvotesystem kommet til Stortinget ennå, vi må se hva som konkret kommer.

- Du har som tidligere ordfører i Havfisk-kommunen Hadsel inngående kjennskap til problematikken rundt leveringspliktige trålere. Ser du for deg at vi kan komme til å oppleve lignende problemer for en industrieid kystflåte som vi har hatt det for trålflåten?
- Ja, det gjør jeg. Men det blir en diskusjon vi er nødt til å ta i forhold til hvordan vi skal innrette politikken for å oppnå det vi ønsker. Og jeg konstaterer at partiprogrammene til alle partiene handler om å få mer verdiskapning av fisken i form av helårige langsiktige arbeidsplasser.
- Kan vi faktisk komme til å diskutere leveringsforpliktelser for industrieide kystbåter?
- Ja, det ser jeg ikke bort fra. Men jeg ser ikke det som løsningen. Vi diskuterer jo leverings forpliktelser så det holder ut fra det systemet vi har i dag. Og det gjør vi jo ikke fordi det fungerer så alt for godt. Så å kopiere dårlige løsninger over til kystflåten kommer i alle fall jeg til å være reservert i forhold til.

Opprettet 10.11.2017 13:28. Sist oppdatert 10.11.2017 16:10

Kommenter via Facebook

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS