Kyst og Fjord

Satser på like god tilgang

Hovedmålet er at utviklingen idet britiske markedet fortsetter. Forleden møtte fiskeriminister Harald T. Nesvik sin britiske kollega George Eustice for å drøfte hva som skjer med fiskeriene etter brexit.

Forleden møtte fiskeriminister Harald T. Nesvik sin britiske kollega George Eustice.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Storbritannia er et av våre viktigste markeder for sjømat. Det er også der vi har sett størst vekst målt i eksportverdi hittil i år. Jeg er opptatt av at vi får minst like god markedstilgang for norsk fisk til Storbritannia etter brexit som vi har i dag, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik har nylig vært i London der han møtte sin britiske kollega George Eustice for å snakke om mulighetene og utfordringene brexit kan føre med seg for norsk næringsliv og fiskeri. 

- Det er helt avgjørende at vi blir enige om forvaltningen i fremtiden, i de områdene der vi har felles fiskerier. Norge og Storbritannia har mange felles synspunkter på hva som skal til for å få en bærekraftig forvaltning. Jeg er optimistisk for at vi skal lykkes med dette når vi etter at Storbritannia går ut av EU vil få en trepartsforvaltning i Nordsjøen mellom dem, EU og oss, sier fiskeriminister Nesvik.

- Dersom dette skulle vise seg at EU og Storbritannia ikke blir enige om en brexit-avtale innen utgangen mars 2019, understreket jeg at vi fra norsk side ser det som naturlig å la fiskeriavtalene som blir inngått nå utover høsten, likevel gjelde for hele 2019. Jeg oppfatter det klart slik at Storbritannia også ønsker dette, sier fiskeriministeren.

Opprettet 14.09.2018 07:26. Sist oppdatert 14.09.2018 07:26

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS