×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Se fremleggingen av de pelagiske kvoterådene

Havforskerne presenterer nå sine anbefalinger for neste års kvote for de pelagiske fiskeslagene. 

Livesendingen begynte 12.00, og du kan spole i opptaket eller se live.  Foto: .

Livesendingen begynte 12.00, og du kan spole i opptaket eller se live. 

Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, foreslår følgende kvoter for 2020:

NVG-sild reduseres 11 prosent. ICES anbefaler i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen mellom Norge, EU, Færøyene, Island og Russland en totalfangst inntil 525 594 tonn i 2020, ned 11% fra avtalt kvote i 2019. Bestanden er i god forfatning og høstes bærekraftig, men det må bemerkes at hvis alle nasjonene tar kvotene de har satt for 2019, så høstes ikke bestanden bærekraftig.Nedgangen i anbefalt kvote forklares med at gytebestanden er i en fallende trend, noe som det høye fiskepresset i 2019 også bidrar til.

Observasjoner tyder fremdeles på at 2016 årsklassen er sterkere enn hva vi har sett på mange år og lover godt med hensyn til kvotenivå etter 2020. Det forventes at 2016 årsklassen vil forflytte seg fra Barentshavet og ut i Norskehavet i løpet av i år og neste år. Under årets maitokt på sild ble det funnet mye av 2016 årsklassen i Barentshavet. Dessverre, inngår ikke denne indeksen (3 år gammel fisk i Barentshavet) i bestandsmodellen og det er derfor grunn til å tro at 2016 årsklassen er underestimert i modellen, men bidraget til gytebiomassen i 2020 ville uansett vært begrenset og konsekvensen for kvoterådet for 2020 antas å være liten.

Makrellkvota anbefales økt med 20 prosent. ICES anbefaler i henhold til MSY tilnærmingen en totalfangst inntil 922 064 tonn i 2020, som er opp 20% i forhold til det reviderte kvoterådet for 2019 (770 358 tonn). ICES vurderer at fiskepresset er over Fmsy (0,23), men under Fpa og Flim. Gytebestanden er predikert til å være 4,5 millioner tonn i 2020 som er godt over MSY Btrigger på 2,5 millioner tonn. ICES forklarer økningen i anbefalt kvote med at 2016 og 2017 årsklassene er sterke og vil bidra til gytebiomassen i 2020 og at modellen har oppjustert estimert gytebiomasse.

EU, Norge og Færøyene har avtalt en langtids forvaltningsplan for makrell med fiskepress Ftarget=0,21. Kvoterådet vil da bli 849 000 tonn eller 817 000 tonn hvis man tar hensyn til regelen om maksimal endring på 25% fra avtalt kvote i 2019 som er 653 438 tonn.

Kolmule: ICES anbefaler i henhold til den vedtatte forvaltningsplanen mellom Norge, EU, Færøyene og Island en totalfangst inntil 1161 615 tonn i 2020, opp 1,6 % fra avtalt kvote i 2019. Bestanden er i god forfatning og gytebestanden er predikert til å være 4,3 millioner tonn i 2020. ICES vurderer at fiskepresset er over Fmsy (0,32), men under Fpa og Flim. Det er ventet at bestanden vil falle raskt i kommende år på grunn av svake 2017-2019 årsklasser.

På forsiden nå