×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Seireguleringen bør behandles på nytt

Styret i Fiskarlaget Nord har i møte 6.mars 2019 hatt til behandling sak angående regulering av fisket etter sei nord for 62°N.

- Det må gjøres justeringer i reguleringsopplegget for seifisket, mener Fiskarlaget Nord.

Det er fattet følgende vedtak:

«Styret i Fiskarlaget Nord viser til status for sei fisket i lukket gruppe ved utløp av 2018 sesongen. Som det fremkommer så er de to største gruppene i Finnmarksmodellen gitt anledning til et betydelig overfiske, som har bidratt til at restkvantum i gruppen under 11 meter har blitt tatt opp. Gruppen 11-15 meter står for 2018 med et restkvantum på 348 tonn. Verken gruppen eller enkeltfartøy var inn i høsten 2018 registrert i kvotetaket, som er opplyst å være årsaken til at gruppen ikke ble gitt adgang til overfiske på lik linje med de to største gruppene.

Tilbakemeldingene fra gruppen er nå at det må gjøres justeringer i reguleringsopplegget for seifisket, slik at man sikrer at alle grupper gis forventet anledning få til å fiske på kvantum som må refordeles oppover i Finnmarksmodellen. Det trekkes fram følgende forhold som bidrar til at seifiskere i gruppen 11-15 meter ikke opplever utfallet av 2018 sesongen som tilfredsstillende:

  • · Dersom kvantum skal gjøres tilgjengelig oppover i Finnmarksmodellen er det alminnelig praksis at kvantum må gjøres tilgjengelig trinnvis oppover i gruppene. I 2018 er ikke oppfatningen at det har vært tilfellet for seifisket.
  • · Gruppen 11-15 meter består i stor grad av fartøy med en rettighet i seifisket, konvensjonell. Kvotene disponeres for å vare ut året. Dette må ikke tolkes som at kapasiteten i gruppen er lav. Kapasiteten kan antagelig tilpasses betydelig, men det krever anledning til å vite så tidlig som mulig at kvoten blir utvidet.
  • · Dersom det ses på hvem som er tidlig i kvotetaket for å vurdere hvem som bør få fiske på refordelt kvantum, så kan dette slå ut uforholdsmessig gunstig for dem som kan ta konvensjonell seikvote straks, for deretter å disponere not kvote. Det må være særlig bevissthet rundt den konkurransevridning denne situasjon kan medføre.
  • · Dersom vurderingen er at gruppen 11-15 meter totalt har begrenset kapasitet, er det da riktig å holde overreguleringen i gruppen på nivå med grupper der fartøyene er mer spesialisert og effektive? Styret ber om at det gjøres grep for å legge til rette for at hjemmelsgruppen 11-15 meter kan ta sin gruppekvote i sei fisket. Det er avgjørende at fartøy i gruppen gis anledning til å delta i fisket på kvantum som skal refordeles i Finnmarksmodellen. Det anmodes om at det som et første tiltak rettes en henvendelse til Fiskeridirektoratet om å settes opp overreguleringen for alle fartøy i gruppen. Utviklingen i fisket må ellers følges tett.»

Det bes om at saken følges opp.

På forsiden nå