Kyst og Fjord

Seireguleringen bør behandles på nytt

Styret i Fiskarlaget Nord har i møte 6.mars 2019 hatt til behandling sak angående regulering av fisket etter sei nord for 62°N.

- Det må gjøres justeringer i reguleringsopplegget for seifisket, mener Fiskarlaget Nord.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det er fattet følgende vedtak:

«Styret i Fiskarlaget Nord viser til status for sei fisket i lukket gruppe ved utløp av 2018 sesongen. Som det fremkommer så er de to største gruppene i Finnmarksmodellen gitt anledning til et betydelig overfiske, som har bidratt til at restkvantum i gruppen under 11 meter har blitt tatt opp. Gruppen 11-15 meter står for 2018 med et restkvantum på 348 tonn. Verken gruppen eller enkeltfartøy var inn i høsten 2018 registrert i kvotetaket, som er opplyst å være årsaken til at gruppen ikke ble gitt adgang til overfiske på lik linje med de to største gruppene.

Tilbakemeldingene fra gruppen er nå at det må gjøres justeringer i reguleringsopplegget for seifisket, slik at man sikrer at alle grupper gis forventet anledning få til å fiske på kvantum som må refordeles oppover i Finnmarksmodellen. Det trekkes fram følgende forhold som bidrar til at seifiskere i gruppen 11-15 meter ikke opplever utfallet av 2018 sesongen som tilfredsstillende:

  • · Dersom kvantum skal gjøres tilgjengelig oppover i Finnmarksmodellen er det alminnelig praksis at kvantum må gjøres tilgjengelig trinnvis oppover i gruppene. I 2018 er ikke oppfatningen at det har vært tilfellet for seifisket.
  • · Gruppen 11-15 meter består i stor grad av fartøy med en rettighet i seifisket, konvensjonell. Kvotene disponeres for å vare ut året. Dette må ikke tolkes som at kapasiteten i gruppen er lav. Kapasiteten kan antagelig tilpasses betydelig, men det krever anledning til å vite så tidlig som mulig at kvoten blir utvidet.
  • · Dersom det ses på hvem som er tidlig i kvotetaket for å vurdere hvem som bør få fiske på refordelt kvantum, så kan dette slå ut uforholdsmessig gunstig for dem som kan ta konvensjonell seikvote straks, for deretter å disponere not kvote. Det må være særlig bevissthet rundt den konkurransevridning denne situasjon kan medføre.
  • · Dersom vurderingen er at gruppen 11-15 meter totalt har begrenset kapasitet, er det da riktig å holde overreguleringen i gruppen på nivå med grupper der fartøyene er mer spesialisert og effektive? Styret ber om at det gjøres grep for å legge til rette for at hjemmelsgruppen 11-15 meter kan ta sin gruppekvote i sei fisket. Det er avgjørende at fartøy i gruppen gis anledning til å delta i fisket på kvantum som skal refordeles i Finnmarksmodellen. Det anmodes om at det som et første tiltak rettes en henvendelse til Fiskeridirektoratet om å settes opp overreguleringen for alle fartøy i gruppen. Utviklingen i fisket må ellers følges tett.»

Det bes om at saken følges opp.

Opprettet 11.03.2019 10:11. Sist oppdatert 11.03.2019 10:11

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS