Kyst og Fjord

Setter Nord-Norge på vent

Regionreformen har satt samtlige nye fiskerihavneprosjekter i landsdelen på vent, til 2020. Kristelig Folkeparti sitter med nøkkelen, men vil ikke gripe inn.

Griper ikke inn: KrFs Steinar Reiten vil ikke ha mer støy om regionreformen i Troms og Finnmark.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Vi vil ikke legge noe press på regjeringa i denne saka nå. Det har vært veldig mye støy rundt regionreformen, spesielt i Troms og Finnmark, og vi frykter at dersom vi nå skulle kreve endringer, vil det bli oppfattet som at vi er i ferd med å ta opp hele debatten om regionreformen på nytt. Det ønsker vi ikke, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) fra Møre og Romsdal til Kyst og Fjord.

Reiten bekrefter at partiet har fått flere flere innspill de siste ukene, om «utilsiktede konsekvenser» for fiskerihavnene. Dersom partiet vil gå inn og kreve endringer her, skjer det i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og da først når reformen skal opp i sin fulle bredde i Stortinget. Når det skjer, er et åpent spørsmål. Trolig blir det en gang utpå høsten.

Parkerte all planlegging
Som følge av regionreformen skal fylkeskommunene overta ansvaret for alle landets fiskerihavner i 2020. Det har ført til at Kystverket har stoppet all planlegging av nye fiskerihavneprosjekter, samtidig som fylkeskommunene selv ikke kommer til å bygge opp egne planavdelinger før i 2020. Slik oppstår et gap på 2-3 år. Det tar anslagsvis 4-6 år å planlegge et fiskerihavneprosjekt.

- Løsninga er at staten må se svakheten ved Stortingets vedtak og sende en bestilling til Kystverket, der man ber etaten gjenoppta planleggingsvirksomheten som opphørte 1. januar, sier daglig leder Bente Olsen Husby i Vest-Finnmark Regionråd.

 - Først og fremst rammer dette den nordlige landsdelen, hvor de fleste fiskerihavnene befinner seg. Vi blir satt 4-6 år tilbake, sier hun.

Tre av fire i nord
Tre av fire havneprosjekter på årets søkerliste befinner seg i Nord-Norge. Annethvert prosjekt har adresse Troms og Finnmark.

Totale kostnader for samtlige 47 søknader her i landet er på 610 millioner kroner. Nordland, Troms og Finnmark har til sammen 34 søknader med et samlet søknadsbeløp på 387 millioner kroner.

I statsbudsjettet for inneværende år er det bare satt av 32 millioner kroner.

Trenger 1,5 milliarder
Kystverket selv har gjort en foreløpig kostnadsberegning av totale innmeldte behov på én milliard kroner i Finnmark og en halv milliard i Troms. Dette er prosjekter som de nye regionene «arver» som følge av regionreformen, og som må dekkes inn over de overføringene regionen får fra staten etter 2020.

- Det er klart vi er bekymra. På den ene sida går bevilgningene til det som handler om selve levebrødet for kysten drastisk ned. På den andre sida skapes det et vakuum på planleggingssida. Vi settes 4-6 år tilbake i tid, sier Olsen Husby.

Norge har totalt 740 registrerte fiskerihavner. Finnmark har 66, Troms har 55 og Nordland har 125 havner.

LES OGSÅ DENNE UKES PAPIRAVIS.

Opprettet 12.04.2018 13:00. Sist oppdatert 17.04.2018 22:26

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS