Kyst og Fjord

Setter Nord-Norge på vent

Regionreformen har satt samtlige nye fiskerihavneprosjekter i landsdelen på vent, til 2020. Kristelig Folkeparti sitter med nøkkelen, men vil ikke gripe inn.

Griper ikke inn: KrFs Steinar Reiten vil ikke ha mer støy om regionreformen i Troms og Finnmark.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Vi vil ikke legge noe press på regjeringa i denne saka nå. Det har vært veldig mye støy rundt regionreformen, spesielt i Troms og Finnmark, og vi frykter at dersom vi nå skulle kreve endringer, vil det bli oppfattet som at vi er i ferd med å ta opp hele debatten om regionreformen på nytt. Det ønsker vi ikke, sier stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) fra Møre og Romsdal til Kyst og Fjord.

Reiten bekrefter at partiet har fått flere flere innspill de siste ukene, om «utilsiktede konsekvenser» for fiskerihavnene. Dersom partiet vil gå inn og kreve endringer her, skjer det i samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og da først når reformen skal opp i sin fulle bredde i Stortinget. Når det skjer, er et åpent spørsmål. Trolig blir det en gang utpå høsten.

Parkerte all planlegging
Som følge av regionreformen skal fylkeskommunene overta ansvaret for alle landets fiskerihavner i 2020. Det har ført til at Kystverket har stoppet all planlegging av nye fiskerihavneprosjekter, samtidig som fylkeskommunene selv ikke kommer til å bygge opp egne planavdelinger før i 2020. Slik oppstår et gap på 2-3 år. Det tar anslagsvis 4-6 år å planlegge et fiskerihavneprosjekt.

- Løsninga er at staten må se svakheten ved Stortingets vedtak og sende en bestilling til Kystverket, der man ber etaten gjenoppta planleggingsvirksomheten som opphørte 1. januar, sier daglig leder Bente Olsen Husby i Vest-Finnmark Regionråd.

 - Først og fremst rammer dette den nordlige landsdelen, hvor de fleste fiskerihavnene befinner seg. Vi blir satt 4-6 år tilbake, sier hun.

Tre av fire i nord
Tre av fire havneprosjekter på årets søkerliste befinner seg i Nord-Norge. Annethvert prosjekt har adresse Troms og Finnmark.

Totale kostnader for samtlige 47 søknader her i landet er på 610 millioner kroner. Nordland, Troms og Finnmark har til sammen 34 søknader med et samlet søknadsbeløp på 387 millioner kroner.

I statsbudsjettet for inneværende år er det bare satt av 32 millioner kroner.

Trenger 1,5 milliarder
Kystverket selv har gjort en foreløpig kostnadsberegning av totale innmeldte behov på én milliard kroner i Finnmark og en halv milliard i Troms. Dette er prosjekter som de nye regionene «arver» som følge av regionreformen, og som må dekkes inn over de overføringene regionen får fra staten etter 2020.

- Det er klart vi er bekymra. På den ene sida går bevilgningene til det som handler om selve levebrødet for kysten drastisk ned. På den andre sida skapes det et vakuum på planleggingssida. Vi settes 4-6 år tilbake i tid, sier Olsen Husby.

Norge har totalt 740 registrerte fiskerihavner. Finnmark har 66, Troms har 55 og Nordland har 125 havner.

LES OGSÅ DENNE UKES PAPIRAVIS.

Opprettet 12.04.2018 13:00. Sist oppdatert 17.04.2018 22:26

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS