Kyst og Fjord

Setter fokus på kystflåten

Hvilken rolle skal kystfiskeflåten spille i framtiden? Det er bakteppet for konferansen «Kyst, fisk og framtid», som går av stabelen i Tromsø 22. november. Stortingspolitikere har allerede meldt sin ankomst.

– «Kyst, fisk og framtid» blir høstens viktigste møteplass for representanter fra næringa og politikken, sier Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Konferansen er et felles initiativ fra Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge for å sette fokus på utviklingen av fiskerinæringa og kysten i årene fremover. De har fått med seg Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF) på arrangørsiden.

Etter at Kvoteutvalget, også kalt Eidesenutvalget, la fram sin melding «Et fremtidsrettet kvotesystem» i desember 2016 arbeider departementet med en oppfølging. Planen er at det fremmes en stortingsmelding for framtidens kvotesystem i løpet av Stortingets vårsesjon 2019.

Håper minister kommer

Allerede har flere stortingspolitikere sagt de kommer til konferansen i Tromsø 22. november, og arrangørene håper også at ny fiskeriminister Harald Tom Nesvik kommer.

– «Kyst, fisk og framtid» blir høstens viktigste møteplass for representanter fra næringa og politikken. Viktige rammebetingelser skal avklares i denne stortingsperioden, og med konferansen vil vi løfte fram faglig innsikt og vise fram en moderne og framtidsrettet næring, sier Jon Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord.

Definere kystene rolle

Det er altså i kjølvannet av Eidesen-utvalgets innstilling og forventningene knyttet til den kommende stortingsmeldingen at konferansen finner sted. Arrangørene mener resultatet av den pågående politiske prosessen vil bidra til å definere fiskeri- og kystnæringas framtidige rolle i Norge.

– Fiskeripolitikken har stor betydning for kysten. Samspillet mellom fiskeflåten, fiskeindustrien og lokalsamfunnene har vært en bærebjelke i mange tiår. Nå står vi foran politiske veivalg som vil påvirke næringa, og vi vil gjennom konferansen invitere til en bred debatt om utviklingstrekk og konsekvenser av ulike valg, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Arrangørene forteller at konferansen vil belyse potensialet til en framtidsrettet, kvalitetsbevisst og verdiskapende kystnæring, der blant annet forskning og utvikling står sentralt. Konferansen forventer å samle et stort antall deltakere fra et bredt spekter av aktører innen fiskeri, landbasert næring, politikk, forskningsinstitutter og organisasjoner.

Bred diskusjon

– Vi legger opp til en bred diskusjon hvor ulike stemmer både i og utenfor næringa slipper til, og dette vil være en glimrende anledning for politikerne våre til å få oppdatert kunnskap om næringa, sier Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

For å belyse sentrale problemstillinger har arrangørene involvert UiT – Norges Arktiske Universitet og Nofima. Sparebank1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Norges Råfisklag og Finnmark fylkeskommune er også med som bidragsytere.

– Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge har et godt samarbeid, og vi tror det er viktig å vise hvor viktig kystfiskeflåten er som leverandør til fiskeindustrien i Norge, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

På konferansen blir det presentert nye filmer som forteller den moderne kysthistorien. Programmet blir klart i løpet av de nærmeste dagene.

Opprettet 12.09.2018 07:08. Sist oppdatert 12.09.2018 07:08

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS