×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Setter fornyelse i fokus

Fiskerlaget Sør holder ordinært årsmøte ved Mandal hotell denne uka. Både fiskeri- og sjømatministeren og lederen i Fiskarlaget deltar. Kvotemeldingen, fornyelse av flåten, kvalitet og organisasjonsutvikling er sentrale årsmøtetema.

Det råder optimisme i fiskeriene på Sørlandet, med en liten økning i antall fiskere den siste tiden. Foto: Erlend Grimsrud

- Vi har fått bekreftet at møtet kan gjennomføres både via smittevernlegen i Lindesnes kommune og fra hotellet og håper derfor å få gjennomført møtet i Mandal, til tross for den utfordrende rådende situasjonen, sier konstituert styreleder Alf Erik Ulland til Fiskarlagets nettsider

Han sier det skal behandles svært mange viktige saker som treffer både regionlaget og Fiskarlaget som organisasjon.

- Mye er uoversiktlig og usikkert med covid-19, men vi tror det er mulig å gjennomføre det planlagte møtet på en god måte.

Ikke gjenvalg

Alf Erik Ulland har før årsmøtet meldt at han ikke tar gjenvalg. Han ble valgt inn i styret i 2012 og i styrets årsmelding understrekes det at han har gjort en formidabel innsats som styremedlem og nå senest som fungerende styreleder.

Aktiv periode

Styret viser i sitt forord til årsmelding til at det i den siste toårsperioden er lagt ned mye arbeid i viktige saker for medlemmene, slik som fremtidig kvotesystem, teknisk regulering av rekefisket, regulering av fisket etter leppefisk, refusjon av mineraloljeavgifter og vernetiltak for torsk i Sør-Norge.

-Styret har jobbet aktivt med politikere på regionalt og nasjonalt nivå, og ser positivt på vår gjennomslagskraft når beslutningstakerne kjenner bedre til forholdene for næringa her i Sør, meldes det.

Det har vært besøk fra politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet til både Mandal og Flekkerøy, hvor det er gitt en praktisk innføring i fiskernes hverdag og aktuelle saker som laget har ønsket å drøfte. Tilsvarende møter er holdt med fiskeripolitiske talspersoner i opposisjonspartier.

God utvikling

Laget peker på at fiskeriet på Skagerrakkysten fremdeles er i positiv utvikling. Lave torsk- og rekekvoter har lagt en demper på veksten i fiskeriene, men alternative fiskeri i Nordsjøen og gode priser har sørget for at fartøy tilhørende Fiskerlag Sør sitt distrikt har hatt en moderat omsetningsvekst og noterte seg for 661 millioner i førstehåndsomsetning i 2019.

Førstehåndsomsetningen har mer en doblet seg de siste 10 årene, med særlig økning etter 2014.

Styret påpeker også at en langvarig negativ trend i antall yrkesfiskere i Sør-Norge er snudd til en marginal økning i antall fiskere.

- Det er særlig positivt å registrere at vi har bedre aldersbalanse i fiskerstanden ved at yrket er attraktivt for ungdom. Styret er også fornøyd med at flere velger fiskeri som heltidsyrke enn tidligere, påpekes det.

Bekymring rundt fornyelse

- Den større fiskeflåten i Sør-Norge er i stadig fornyelse. Det er særlig gledelig at medlemmene ser potensiale i å høste av de utradisjonelle og underutnyttede artene i Nordsjøen og Skagerrak. Dessverre konstaterer styret at utforskning av nye fiskerier blir hindret av stadig press på fartøyenes lønnsomhet.

- Styret registrerer at flåtefornyelsen går saktere blant de mindre fartøyene i Sør-Norge. Styret er bekymret for driftsmulighetene i de kystnære fiskerier og følgelig for den differensierte fartøystrukturen i Sør. Den kystnære flåten opplever sviktende ressurstilgang og økende interessekonflikt med fritidsfiskere og andre hav-interessenter. Styret anerkjenner behovet for tiltak som kan bedre tilstanden for fiskebestandene i Sør, men oppfatter at tiltakene kun rettes mot fiskerireguleringer uten å se bestandsnedgangen i et større perspektiv. Marint vern er fremhevet som løsningen for alt, men det er etter styrets vurdering på høy tid å verne om kystfiskeren i Sør, ellers forsvinner hensikten med vernet.

Rekefisket trekkes frem som en bærebjelke for fiskeriene i Sør-Norge. Fisket har vært varierende i årsmøteperioden, med periodevis lave totalfangster og ugunstig bestandsstruktur, som gir mindre lønnsomme fangstblandinger. Sviktende fiskeri har derimot blitt kompensert med særdeles gode priser.

På forsiden nå