×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Sjarkflåtens reduserte kvoteandeler må tilbakeføres

Kystfiskarlaget er kritisk til reduksjonen i sjarkflåtens andel av torskekvota etter at det er satt to strek under årets regulering. 

Debatt

Kystfiskarlaget mener sjarkflåten kommer tapende ut av årets regulering. Foto: Erik Jenssen

Kystfiskarlaget mener at sjarkflåtens reduserte kvoteandel i torskefisket i nord må tilbakeføres. Vi mener at fordelingsnøkkelen i Finnmarksmodellen må stå fast, og aksepterer ikke en varig endring av fordelingsnøkkelen i disfavør av sjarkflåten.

Vi i Norges Kystfiskarlag ønsker å kommentere reduksjonen av sjarkflåtens kvoteandel i torskefisket nord for 62 grader, og debatten som har gått om dette i forbindelse med årets reguleringer.  

Gjennom Finnmarksmodellen er det satt en fast fordelingsnøkkel for kvotefordeling mellom de fire lengdegruppene i kystflåten. Dette er gjort for å sikre en differensiert flåte.  Manglende vanntette skott mellom lengdegruppene har imidlertid gjort det mulig å overføre kvoter til fartøy i større lengdegrupper. Selv om vi ikke har strukturering under 11 meter har dette av ulike grunner også skjedd med kvotefaktorer fra fartøygruppen under 11 meter.

Fiskeridirektoratet gjorde i år justeringer der disse kvotefaktorene ble regnet inn i de lengdegruppene hvor de faktisk blir fisket. De ulike lengdegruppenes prosentandel av kystflåtens kvote ble samtidig justert der etter. Dette skal bidra til mer presise reguleringer.

I følge sakspapirene Fiskeridirektoratet la fram ved årets reguleringsmøte er 171 kvotefaktorer flyttet fra fartøygruppen under 11 meter og oppover i lengdegruppene siden 2007. Justeringene som direktoratet har gjort i fordelingsnøkkelen har medført at fartøygruppen under 11 meter har fått redusert sin andel av kystkvoten fra 27, 65 prosent til 25, 66 prosent. 

Selv om de endrede fordelingsnøklene er i tråd med realiteten slik den faktisk er i dag, mener vi i Kystfiskarlaget at det å endre fordelingsnøkkelen i Finnmarksmodellen er et prinsipielt spørsmål, og langt mer enn kun en teknisk justering. Det er derfor ikke riktig at justeringene er gjort i overenskommelse med fiskeriorganisasjonene. I årets reguleringsmøte gikk Kystfiskarlaget i mot at fordelingsnøkkelen mellom fartøygruppene ble endret uten videre. Vi mener dette er å gå bort fra Finnmarksmodellen, hvor hensikten er å sikre at sjarkflåten har en fast andel av kystflåtens kvote.

Så lenge det er snakk om strukturkvoter som er flyttet er forutsetningen at disse skal tilbakeføres til sine opprinnelige lengdegrupper.  Da er det også er riktig å holde på fordelingsnøkkelen Finnmarksmodellen har fastsatt mellom de ulike lengdegruppene.  Vi kan ikke akseptere en varig endring av fordelingsnøkkelen i disfavør av sjarkflåten, og Kystfiskarlaget vil derfor holde fast på at denne kvoteandelen må tilbakeføres.  

På forsiden nå