Kyst og Fjord

Skal forbedre rekerista

Skillerista i reketrålen er ikke god nok. Både yngel av torsk, hyse, blåkveite og reker havner i trålen.

Rekefisket i nord er plaget av innblanding av yngel fra blant annet hyse, torsk og blåkveite.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det går fram av sakspapirene fra forrige ukes reguleringsmøte i Fiskeridirektoratet.

Et treårig forskningsprosjekt skal finne fram til tilfredsstillende løsninger for å redusere bifangstproblematikken i rekefisket. Prosjektet fortsetter ut 2019.

- Selv ved bruk av sorteringsrist, har innblanding av yngel av torsk, hyse, blåkveite og reker vært et periodisk problem for utøvelsen av fisket etter reker nord for N°62. I perioder av året har store deler av de viktigste rekefeltene vært stengt, skriver direktoratet.

Reketeiner

- Det er flere tiår siden det har vært et kommersielt fiske etter reker med trål i Porsanger- og Tanafjorden. Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, vil benytte muligheten for å gjennomføre studier av økosystemet i disse to fjordene, før en eventuelt åpner opp for kommersielt fiske. Havforskningsinstituttet har laget en plan for gjennomføring av kunnskapsinnhentingen fra disse fjordsystemene med bakgrunn i en økosystembasert tilnærming. Prosjektet tenker også å implementere bruk av reketeiner, heter det i notatet fra direktoratet.

Innleid fartøy

Kunnskapsinnhentingen starter opp til høsten med et innleid fiskefartøy. Direktoratet vil prioritere dette arbeidet i 2019. Det er også gjennomført et privat forsøksprosjekt som har hatt som målsetting å fange reker med teiner. Her har Møreforskning vært involvert. Forsøkefisket har til dels gitt gode resultater under forsøk på Porsangerfjorden.

- Fiskeridirektoratet vil følge opp denne fangstteknologien for reker for å få innblikk i hvordan fisket gjennomføres, skriver direktoratet.

Opprettet 14.06.2018 07:43. Sist oppdatert 14.06.2018 07:43

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS