×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Skal forbedre rekerista

Skillerista i reketrålen er ikke god nok. Både yngel av torsk, hyse, blåkveite og reker havner i trålen.

Rekefisket i nord er plaget av innblanding av yngel fra blant annet hyse, torsk og blåkveite.

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Det går fram av sakspapirene fra forrige ukes reguleringsmøte i Fiskeridirektoratet.

Et treårig forskningsprosjekt skal finne fram til tilfredsstillende løsninger for å redusere bifangstproblematikken i rekefisket. Prosjektet fortsetter ut 2019.

- Selv ved bruk av sorteringsrist, har innblanding av yngel av torsk, hyse, blåkveite og reker vært et periodisk problem for utøvelsen av fisket etter reker nord for N°62. I perioder av året har store deler av de viktigste rekefeltene vært stengt, skriver direktoratet.

Reketeiner

- Det er flere tiår siden det har vært et kommersielt fiske etter reker med trål i Porsanger- og Tanafjorden. Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Havforskningsinstituttet, vil benytte muligheten for å gjennomføre studier av økosystemet i disse to fjordene, før en eventuelt åpner opp for kommersielt fiske. Havforskningsinstituttet har laget en plan for gjennomføring av kunnskapsinnhentingen fra disse fjordsystemene med bakgrunn i en økosystembasert tilnærming. Prosjektet tenker også å implementere bruk av reketeiner, heter det i notatet fra direktoratet.

Innleid fartøy

Kunnskapsinnhentingen starter opp til høsten med et innleid fiskefartøy. Direktoratet vil prioritere dette arbeidet i 2019. Det er også gjennomført et privat forsøksprosjekt som har hatt som målsetting å fange reker med teiner. Her har Møreforskning vært involvert. Forsøkefisket har til dels gitt gode resultater under forsøk på Porsangerfjorden.

- Fiskeridirektoratet vil følge opp denne fangstteknologien for reker for å få innblikk i hvordan fisket gjennomføres, skriver direktoratet.

På forsiden nå